Utrikeshandel med varor och tjänster

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/tpulk/index_sv.html
Ämnesområdet: Nationalräkenskaper
Tangerande ämnesområde: HandelTjänsterFöretag
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Statistiken över utrikeshandel med varor och tjänster beskriver export och import av varor och tjänster med en grov produkt- och regionindelning. Statistiken beskriver utrikeshandeln som en helhet och utgör en länk mellan varuhandeln enligt IMTS-manualen (International Merchandise Trade Statistics) publiceras av Tullen och BPM-manualen (Balance of Payments Manual) publiceras av Statistikcentralen. Utrikeshandel med varor och tjänster ingår i bytesbalansen, vilket innebär att statistiken utgör en del av Finlands betalningsbalans. Statistikuppgifterna används också vid produktion av uppgifter om sektorn utlandet i nationalräkenskaperna. Uppgifterna levereras till Europeiska gemenskapernas statistikbyrå Eurostat, Europeiska centralbanken (ECB), Internationella valutafonden (IMF) och OECD.

Uppgiftsinnehåll

Uppgifterna gäller värdet av de varor och tjänster som företag köpt från utlandet eller sålt till utlandet. När det gäller varor omfattar uppgifterna som publiceras varuhandelns nivå enligt IMTS-manualen samt begreppsliga korrigeringar av den i enlighet med BPM6-manualen. Dessa omfattar korrigering av CIF-FOB i anslutning till varutransporter, förmedlingshandel, korrigeringar i anslutning till varor som företaget har låtit producera utomlands samt övriga korrigeringar av varuhandeln (t.ex. nedskrivningar, smuggling). När det gäller tjänster omfattar statistiken förutom typiska företagstjänster mellan företag också tjänster i anslutning till turism och finansiering. Tjänsterna uppges efter land. Uppgifterna om de enskilda företagen, som samlas in för statistiken, är sekretessbelagda.

Klassificeringar

Vid indelningen av tjänsteposterna används EBOPS-klassificeringen (The Extended Balance of Payments Services Classification), som är en internationell klassificering enligt handboken om utrikeshandel med tjänster (Manual on International Trade in Services). Som landsindelning används landsklassificeringen i statistiken över betalningsbalansen.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Enkäten om utrikeshandel med tjänster och utländska varuflöden genomförs kvartalsvis som en enkät riktad till företag. Enkäten omfattar både industribranscher och servicenäringar. Urvalet består av omkring 1 000 företag, som har valts med i urvalet på basis av storleksklass och näringsgren på så sätt att man med hjälp av dessa får en representativ bild av de finska företagens utrikeshandel med tjänster. Uppgifterna från företagen upphöjs till att motsvara företagsuppgifterna i hela ramen. Urvalsstorleken i årsenkäten om utrikeshandel med tjänster och utländska varuflöden är omkring 2 000 företag. Årsuppgifterna publiceras i september. Andra uppgiftskällor är statistiken över betalningsbalansen och utlandsställningen samt Tullens statistik över utrikeshandel med varor (http://www.tulli.fi/sv/finska_tullen/utrikeshandelsstatistik/statistiker/varor/index.jsp).

Datainsamling

Uppdateringsfrekvens

Kvartalsvis.

Färdigställs eller offentliggörs

De kvartalsvisa uppgifterna publiceras samtidigt som statistiken över betalningsbalansen och utlandsställningen, dvs. med en eftersläpning på ungefär 2,5 månader efter utgången av varje kvartal.

Tidsserie

Uppgifterna samlas in kvartalsvis. De första uppgifterna är från första kvartalet 2016.

Nyckelord

Export, företag, import, nationalräkenskaper, tjänster, utrikeshandel, varor.

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/tpulk/yht_sv.html


Senast uppdaterad 22.08.2018