Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/ttohi/index_sv.html
Ämnesområdet: Priser och kostnader
Tangerande ämnesområde: Jord- och skogsbruk samt fiske
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Indexet för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket mäter utvecklingen av priserna på kostnadsfaktorerna inom lantbruket. Indexet anger hur mycket priserna på produktionsmedlen inom lantbruket har förändrats i förhållande till bastidpunkten. Indexvikterna beräknas i huvudsak på lantbruksräkenskaperna. Basåret byts ut vart femte år, då också viktstrukturen korrigeras och benämningarna revideras. För närvarande används indexet 2015=100. Indexets innehåll beskrivs närmare i Eurostats publikation Handbok för EU:s statistik över jordbrukspriser.

Uppgiftsinnehåll

Prisindex för nyttigheter, tjänster och investeringar inom lantbruket.

Klassificeringar

Indexets struktur bygger på Eurostats framställan. Indexets sexsiffriga klassificering följer i huvudsak lantbruksräkenskapernas klassificering (Economic Accounts for Agriculture EAA, som följer Europeiska unionens näringsgrensindelning NACE). Huvudgruppering i produktionsmedel och tjänster inom lantbruket, varor och tjänster som använts för investeringar inom lantbruket.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Egen insamling av uppgifter från organisationer, företag och affärer samt annan statistik.

Datainsamling

Uppdateringsfrekvens

Kvartalsvis.

Färdigställs eller offentliggörs

Indexet för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket publiceras efter kvartal inom 45 dygn efter att kvartalet som statistikförs gått ut den 15:e i månaden. Ifall den 15:e infaller under ett veckoslut eller en söckenhelg publiceras indexet följande vardag. En indexprognos gällande hela årets årsmedeltal publiceras i mitten av november och vid behov ytterligare månatliga offentliggöranden.

Tidsserie

För närvarande används indexet 2015=100.

Nyckelord

index, index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket, lantbruk, priser, prisindex, produktionsinsatser

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/ttohi/yht_sv.html

Mera information

Uppgifterna publiceras också på Eurostats publikationer och databaser.


Senast uppdaterad 14.05.2018