Lönsamhetsundersökningar

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/ttut/index_sv.html
Ämnesområdet: Nationalräkenskaper
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Nej
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

I lönsamhetsundersökningar bryts årliga förändringarna av förädlingsvärdet, produktion och arbetslönsamhet ned i komponenter, so att man kan granska vilka faktorer som genererat förändringen. Faktorer som undersökts är kapitalinsats, arbetsinsats och multifaktorproduktivitet.

Uppgiftsinnehåll

Uppgifter efter näringsgren om arbetsproduktivitet, kapitalproduktivitet och totalproduktivitet. Uppgifterna bygger på nationalräkenskaperna och är i huvudsak offentliga.

Klassificeringar

Näringsgrensindelningen (TOL2002).

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Produktivitetskalkylerna, som baserar sig på nationalräkenskaperna, redovisar utvecklingen av hela samhällsekonomin samt utvecklingen av arbete, kapital och totalproduktivitet efter näringsgren när det gäller marknadsproducenter och producenter för egen slutlig användning. Som mätare av arbetsproduktiviteten används bruttoförädlingsvärdet i förhållande till arbetade timmar. Som mätare av kapitalproduktiviteten används bruttoförändlingsvärdet i förhållande till bruttokapitalstockens genomsnittliga stock. Som mätare av totalproduktiviteten används förhållandet mellan förädlingsvärdet brutto och den vägda arbets- och kapitalinsatsen. Uppgifterna om näringsgrenar på enhetsnivå är dock sekretessbelagda.

Uppdateringsfrekvens

Årligen.

Färdigställs eller offentliggörs

Mars-april.

Tidsserie

Uppgifter tillgängliga sedan år 1975.

Nyckelord

arbetsproduktivitet, förädlingsvärde, kapitalstock, nationalräkenskaper, näringsgrenar, produktivitet, samhällsekonomi

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/ttut/yht_sv.html


Senast uppdaterad 14.10.2021