Skattepliktiga inkomster

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/tvt/index_sv.html
Ämnesområdet: Inkomst och konsumtion
Tangerande ämnesområde: Levnadsförhållanden
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Statistiken skattepliktiga inkomster(tidigare Inkomst och förmögenhetsstatistik) beskriver privatpersoners skattepliktiga inkomster, skulder och beskattning. Statistikens primärmaterial har uttagits ur skatteförvaltningens databas och täcker alla personer som fått skattepliktiga inkomster under året. Inkomster och beskattning granskas bl.a. efter inkomstklasser samt efter ålder och kön. Totalmaterialet möjliggör också granskning efter områden från kommunnivån uppåt. Statistiken utkommer årligen, fr.o.m. statistikåret 2005 bara som nätpublikation.

Uppgiftsinnehåll

Uppgiftsinnehållet består av privatpersoners skattepliktiga inkomster, inkomsternas struktur och fördelning av inkomsterna mellan inkomsttagare. Inkomsterna har klassificerats detaljerat. Statistiken beskriver inkomsttagarnas förvärvs- och kapitalinkomster, löne-, företagar- och kapitalinkomster samt inkomstöverföringar, avdrag, betalda skatter och betalningar samt skuld.

Populationen utgörs av privatpersoner som under skatteåret fått skattepliktiga inkomster. Primärmaterialet är sekretessbelagt.

Klassificeringar

Inkomsttagarnas ålder, inkomstklass, kön, regionala indelningar (alla regionindelningar som grundar sig på indelning i kommun).

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Skatteförvaltningens databas är ett registermaterial som täcker hela befolkningen. Materialet täcker också alla som avlidit under året eller som bor utomlands ifall de har beskattats i Finland på basis av lagar om skatt på inkomst.

Uppdateringsfrekvens

Ett år.

Färdigställs eller offentliggörs

Drygt ett år efter utgången av statistikåret.

Tidsserie

Statistiken har framställts regelbundet sedan år 1921. Statistikens uppgiftsinnehåll, metoder för utarbetande av statistiken och begreppen har dock ändrats bl.a. till följd av ändringarna i skattelagstiftningen.

Nyckelord

beskattning, dividender, förmögenhet, förvärvsinkomster, inkomster, kapitalinkomster, löner, penninginkomster, skatteavdrag, skatteinkomster, skattepliktiga inkomster

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/tvt/yht_sv.html


Senast uppdaterad 30.06.2020