Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Työssäkäynti

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/tyokay/
Aihealue: Väestö
Sivuavat aihealueet: Työmarkkinat
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Ei

Kuvaus

Työssäkäyntitilasto on vuositilasto, joka tuottaa alueittaista tietoa väestön taloudellisesta toiminnasta ja työssäkäynnistä. Tilaston henkilöperusjoukon muodostaa maassa vuoden viimeisenä päivänä vakinaisesti asuva väestö. Tiedot perustuvat pääasiassa hallinnollisiin rekistereihin ja tilastollisiin aineistoihin. Työssäkäyntitilaston yksikkökohtaiset tiedot ovat tilastolain mukaan salassa pidettäviä. Tietoja voidaan tuottaa kaikilla kunta- ja koordinaattipohjaisilla aluejaoilla sekä postinumeroalueittain.

Tietosisältö

Tuotettavia tietoja ovat muun muassa väestön pääasiallinen toiminta, ammatti, ammattiasema, työpaikkojen lukumäärä, työpaikan sijainti, väestön ja työvoiman koulutus- ja tulotiedot.

Tilaston viiteajankohta on vuoden viimeinen viikko, mutta tilasto sisältää myös kertymätietoja tilastovuoden ajalta (esim. tulotiedot, työ- ja työttömyyskuukaudet). Vuosilta 1990, 1993, 1995 ja 2000 on saatavissa tietoja ammatista ja sosioekonomisesta asemasta. Tiedot ammatista ja sosioekonomisesta asemasta on tuotettu vuosittain vuodesta 2004 lähtien.

Vuodesta 1993 lähtien työssäkäynnistä on tuotettu myös ennakkotietoja. Ennakkotietoja käytettäessä on kuitenkin otettava huomioon, että aineistojen keskeneräisyydestä johtuen ennakkotietojen mukaiset työllisten määrät ovat poikenneet vuoteen 2005 saakka lopullisista luvuista ±1 prosenttia koko maan tasolla. Nykyisin vaihtelu on 0,2-0,3 prosenttia. Kunnittain vaihtelu voi olla suurempaakin.

Käytetyt luokitukset

Tilastot tehdään kaikilla kuntajaotukseen perustuvilla aluejaoilla kuten koko maa, lääni, maakunta, seutukunta ja kunta. Tietoja voidaan tuottaa myös postinumeroalueittain sekä karttakoordinaattipohjaisilla aluejaoilla esim. kuntien osa-alueluokituksella.

Alueluokitusten lisäksi tilastossa käytetään muun muassa toimiala-, sektori-, ammatti-, koulutus- ja sosioekonomisen aseman luokitusta.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Tilasto perustuu noin 30 hallinnolliseen ja tilastolliseen aineistoon. Tärkeimmät tietolähteet ovat:

väestötietojärjestelmä (Väestörekisterikeskus)

verotuksen eri aineistot

yksityisen sektorin erilaiset työ- ja palvelussuhderekisterit

valtion ja kuntien palvelussuhderekisterit

työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) työnhakijarekisteri

Kelan ja Eläketurvakeskuksen eläkerekisterit

eri opiskelijarekisterit

pääesikunnan varusmiesrekisteri

Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisteri ja julkisyhteisöjen rekisteri

Tilastokeskuksen tutkintorekisteri

Lisäksi tilasto on mukana kahdessa eri yritystiedonkeruussa: toimipaikkarakenne- ja henkilöstötiedonkeruussa sekä ammattitiedonkeruussa.

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Tilasto tuotetaan vuosittain. Tiedot kuvaavat vuoden viimeisen päivän tilannetta.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Ennakkotiedot valmistuvat noin 12 kuukautta viiteajankohdan jälkeen. Lopullisista tiedoista väestön pääasiallinen toiminta ja ammattiasema valmistuvat noin 14 kuukautta ja loput tiedot 21-22 kuukautta viiteajankohdasta.

Aikasarja

Työssäkäyntitilaston perusjoukko ja määrittelyt ovat pysyneet suunnilleen samana vuodesta 1987 lähtien, jolloin aloitettiin tilaston säännöllinen tuotanto. Tilastossa käytetyt luokitukset ovat sen sijaan muuttuneet vuosien mittaan. Mm. toimialaluokitus on muuttunut vuosina 1993, 2001 ja 2007 ja ammattiluokitus vuosina 1995 ja 2010. Luokitusmuutokset vaikuttavat vuosien vertailtavuuteen, sillä täydellisiä kääntöavaimia ei kaikkien luokitusten välille ole voitu rakentaa.

Asiasanat

ammatit, ammattiasema, elinkeinorakenne, elinkeinot, huoltosuhde, julkinen sektori, kansalaisuus, sosioekonominen asema, toimialat, työlliset, työllisyys, työpaikat, työssäkäynti, työttömyys, työttömyysriski, työttömät, työvoima, ulkomaalaiset, väestö, yksityinen sektori, yrittäjät

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/tyokay/yht.html

Lisätietoja

Tietoja julkaistaan myös Tilastokeskuksen StatFin-tilastopalvelussa ja Väestötilastopalvelussa. Työssäkäyntitilastosta tehdään lisäksi erityisselvityksiä ja tutkimusaineistoja asiakkaan haluamalla tavalla.


Päivitetty 01.02.2022