Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Ulosottoasiat

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/uloa/
Aihealue: Oikeus
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Ei

Kuvaus

Tilastokeskus julkaisee tilastoa oikeusministeriön ulosottopiirien ulosottoasioista ja ulosottoasioihin liittyvistä ulosottovelallisista. Ulosottoasioilla tarkoitetaan kalenterivuoden aikana ulosottopiireissä vireillä olleita tai päättyneitä ulosottoasioita. Ulosottoasia luokitellaan avoimeksi tai päättyneeksi sen mukaan jatkuuko asian vireilläolo vielä kalenterivuoden päätyttyä. Ulosottoasian hakijana voi olla luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö. Ulosottovelallinen voi niin ikään olla luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö.

Perusaineistona tilastossa käytetään oikeusministeriön ulosoton tietojärjestelmän tietovarastoa (dwUljas). Perusaineiston Tilastokeskukselle toimittaa Oikeushallinnon tietotekniikkakeskus. Jotta ulosottovelallisen asemaa voidaan mahdollisimman laajasti kuvata, on perusaineistoon liitetty myös useita velallista kuvaavia sosio-ekonomisia muuttujia. Näitä muuttujia ovat mm. velallisen ikä, sukupuoli, perhetyyppi, koulutus ja ammatti.

Ulosotossa on tavallisimmin kysymys rahasaatavien perinnästä. Ulosottoa edeltää yleensä oikeudenkäynti. Oikeudenkäynnissä tutkitaan velkojan saatavan oikeellisuus ja määrätään velallisen maksuvelvollisuudesta. Jos oikeuden tuomiota ei vapaaehtoisesti noudateta, se pannaan täytäntöön ulosotossa. Velkoja voi pyytää ulosottomiehen toimenpiteitä sen jälkeen, kun hänen saatavastaan on olemassa tuomioistuimen päätös, jossa maksuvelvollisuus on määrätty. Kun saatava tulee ulosottoon perittäväksi, ulosottomies yleensä lähettää velalliselle vireilletuloilmoituksen. Tietyt saatavat, esimerkiksi verot ja eräät vakuutusmaksut voidaan periä ilman tuomioistuimen päätöstä. Myös rikosoikeudelliset rahamääräiset seuraamukset, kuten sakot ja rikesakot, peritään tarvittaessa ulosotossa. Elatusapujen perinnän osalta ei vaadita tuomioistuimen päätöstä, jos elatusmaksuista on laadittu kirjallinen sopimus, jonka lastenvalvoja on vahvistanut. Osamaksusopimusten osalta perintään voidaan ryhtyä ulosottomiehen laatiman osamaksutilityspöytäkirjan perusteella.

Tietosisältö

Tilasto kalenterivuoden aikana ulosottopiireissä vireillä olleista tai päättyneitä ulosottoasioita ja näihin liittyvistä velallisista kalenterivuosittain. Ulosottoasioita kuvaavat ja luokittelevat muuttujat:

– Ulosottopiiri

– Vireilläolo

– Hakijatyyppi

– Asiatyyppi

– Ulosottoasioiden lukumäärä

Kaikkia ulosottovelallisia kuvaavat ja luokittelevat muuttujat:

– Ulosottopiiri

– Velallisen henkilötyyppi

– Vireilläolo

– Ulosottovelallisten määrä

– Ulosottovelkojen määrä (euroa)

– Ulosottoasioiden lukumäärä

Suomessa vakinaisesti asuvaan väestöön kuuluvia ulosottovelallisia kuvaavat ja luokittelevat muuttujat:

– Ikä

– Sukupuoli

– Pääasiallinen toiminta

– Koulutusaste

– Ammatti

– Ansiotulot

– Perhetyyppi

– Lasten lukumäärä

Käytetyt luokitukset

Ammatti, ikä, koulutusaste ja pääasiallinen toiminta.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Tilastokeskukselle toimitetaan oikeusministeriön oikeushallinto-osaston ulosottoyksikön toimittamia työmäärä- ja euromäärätilastoja. Aineisto on kokonaisaineisto. Tiedot saadaan oikeushallinnon ulosoton tietojärjestelmän tietovarastosta. Tiedot toimittaa Oikeushallinnon tietotekniikkakeskus. Kotimaassa asuviin henkilötunnuksellisiin ulosottovelallisiin yhdistetään Tilastokeskuksen aineistoista sosio-ekonomisia taustatietoja.

Päivitystiheys

Vuosittain.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Noin 90 päivää tilastoajanjakson päättymisestä.

Aikasarja

Alkaen vuodesta 2008.

Asiasanat

ulosotto, ulosottovelallinen, velat

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/uloa/yht.html


Päivitetty 06.05.2015