Utsökningsärenden

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/uloa/index_sv.html
Ämnesområdet: Rättsväsende
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Statistikcentralen publicerar statistik som gäller utsökningsärenden i justitieministeriets utsökningsdistrikt och gäldenärer med anknytning till utsökningsärendena. Med utsökningsärenden avses de utsökningsärenden som varit anhängiga eller som upphört i utsökningsdistrikten under kalenderåret. Ett utsökningsärende klassificeras som oavslutat eller avslutat beroende på om ärendet fortfarande är anhängigt efter kalenderårets utgång. Den sökande i ett utsökningsärende kan var en fysisk eller en juridisk person. Utsökningsgäldenären kan likaså vara en fysisk eller en juridisk person.

I statistiken används som primärmaterial databasen (dwUljas) i justitieministeriets datasystem för utsökning. Primärmaterialet sänds till Statistikcentralen av Justitieförvaltningens datateknikcentral. För att utsökningsgäldenärens ställning ska kunna beskrivas på ett så omfattande sätt som möjligt, har primärmaterialet kompletterats med flera socioekonomiska variabler som beskriver gäldenären. Sådana variabler är bl.a. gäldenärens ålder, kön, familjetyp, utbildning och yrke.

Vid utsökning är det oftast fråga om indrivning av fordringar i pengar. Utsökningen föregås i allmänhet av en rättegång. Vid rättegången undersöks riktigheten i borgenärens fordran och bestäms om gäldenärens betalningsskyldighet. Om domstolens dom inte iakttas frivilligt, verkställs den genom utsökning. Borgenären kan be utmätningsmannen vidta åtgärder efter det att det finns ett domstolsbeslut där betalningsskyldigheten har förordnats. När fordran kommer för indrivning, skickar utmätningsmannen i allmänhet ett meddelande om anhängighet till gäldenären. Vissa fordringar, t.ex. skatter och en del försäkringspremier kan indrivas utan domstolsbeslut. Också straffrättsliga påföljder i pengar, som böter och ordningsbot, indrivs vid behov genom utsökning. När det gäller indrivning av underhållsbidrag krävs inte domstolsbeslut, om det finns ett skriftligt avtal beträffande underhållsbidrag som barntillsyningsmannen har fastställt. När det gäller avbetalningsavtal kan indrivningen inledas på basis av ett uppgörelseprotokoll för avbetalningen som upprättats av utmätningsmannen.

Uppgiftsinnehåll

Statistik över utsökningsärenden som under kalenderåret varit anhängiga eller upphört i utsökningsdistrikten och över gäldenärer med anknytning till dem. Variabler som beskriver och klassificerar utsökningen:

– Utsökningsdistrikt

– Anhängighet

– Typ av sökande

– Typ av ärende

– Antal utsökningsärenden

Variabler som beskriver och klassificerar alla utsökningsgäldenärer: – Utsökningsdistrikt

– Typ av gäldenär

– Anhängighet

– Antal utsökningsgäldenärer

– Utsökningsskulder (euro)

– Antal utsökningsärenden

Variabler som beskriver och klassificerar de utsökningsgäldenärer som bor stadigvarande i Finland:

– Ålder

– Kön

– Huvudsaklig verksamhet

– Utbildningsnivå

– Yrke

– Förvärvsinkomster

– Familjetyp

– Antal barn

Klassificeringar

Yrke, ålder, utbildningsnivå och huvudsaklig verksamhet.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Till Statistikcentralen levereras statistik över arbetsmängd och eurobelopp från utsökningsenheten vid justitieministeriets justitieförvaltningsavdelning. Materialet är ett totalmaterial. Uppgifterna fås från databasen (dwUljas) i justitieministeriets datasystem för utsökning. Uppgifterna levereras av justitieförvaltningens datateknikcentral. De utsökningsgäldenärer med personbeteckning som bor i Finland sammanslås med Statistikcentralens material med socioekonomiska bakgrundsuppgifter.

Uppdateringsfrekvens

Årligen.

Färdigställs eller offentliggörs

Omkring 90 dagar efter att statistikperioden gått ut.

Tidsserie

Fr.o.m. år 2008.

Nyckelord

skulder, utsökning, utsökningsgäldenär

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/uloa/yht_sv.html


Senast uppdaterad 06.05.2015