Skatter och avgifter av skattenatur

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/vermak/index_sv.html
Ämnesområdet: Offentlig ekonomi
Tangerande ämnesområde: Nationalräkenskaper
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Statistiken "Skatter och avgifter av skattenatur" omfattar uppgifter om skatter och obligatoriska socialskyddsavgifter som staten, kommunerna och socialskyddsfonderna årligen uppbär. Dessutom ingår de avgifter av skattenatur som uppbärs i Finland för Europeiska unionen. Det mest använda nyckeltalet i statistiken är skattesats, där skatteutfallet av alla obligatoriska avgifter av skattenatur ställs i relation till bruttonationalprodukten. Skattesatsen är en av de vanligaste mätarna av den offentliga sektorns storlek i internationella jämförelser.

Uppgiftsinnehåll

I materialet ingår uppgifter om skattesatsen, statens och kommunernas skatter efter skatteslag samt om de obligatoriska uppgifter, efter avgiftslag, som socialskyddsfonderna och Europeiska unionen samlar in.

Uppgifterna är offentliga.

Klassificeringar

Den klassificering av skatteslag som OECD tillämpar i skattestatistiken Revenue Statistics.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Bygger på primärmaterial som används vid utarbetandet av nationalräkenskaperna.

Internationella jämförelseuppgifter om skattesatsen är tillgängliga i OECD:s publikation Revenue Statistics.

Skattesatsen enligt definitionerna i OECD:s skattestatistik Revenue Statistics har sedan sommaren 2004 beräknats enligt prestationsprincipen utgående från skatteutfallet. Vid redovisning enlig prestationsprincipen strävar man efter att hänföra den offentliga sektorns skatteinkomster till samma tidpunkt som den transaktion betalningsskyldigheten bygger på. I praktiken definieras beskattningsutfallen enligt prestationsprincipen med hjälp av kassainflöden korrigerade för tidpunkten. Ifråga om t.ex moms är eftersläpningen av redovisningen i allmänhet två månader. Med korrigering avses då att de momsinkomster som betalats till staten t.ex. i februari är inkluderade i statistiken över skatteutfallet för december året innan.

Statistikcentralens skattestatistik är baserad på prestationsprincipen fr.o.m. år 1988. Uppgifterna i OECD:s skattestatistik stämmer överens med skatterna i nationalräkenskaperna och de obligatoriska socialskyddsavgifter som den offentliga sektorn samlar in.

Uppdateringsfrekvens

Uppdateras i samma takt som nationalräkenskaperna.

Färdigställs eller offentliggörs

Uppgifterna levereras till OECD i juni.

Tidsserie

Uppgifter har samlats in sedan år 1965.

Nyckelord

beskattning, energiskatt, miljöskatter, offentlig ekonomi, skatteintäkter, skattekvot, socialskyddsavgifter, statens inkomster, statsekonomi

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/vermak/yht_sv.html

Mera information

Uppgifterna publiceras i OECD:s publikation Revenue Statistics. Skattesatsen publiceras också som bilaga till nationalräkenskaperna och i Statistisk årsbok för Finland.


Senast uppdaterad 18.07.2013