Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Ympäristöverot

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/yev/
Aihealue: Ympäristö ja luonnonvarat
Sivuavat aihealueet: Energia
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Ympäristöperusteisten verojen ja maksujen tilasto kuvaa julkisen sektorin keräämien ympäristöverojen ja maksujen määrää ja osuutta kokonaisverotuloista. Se sisältää sekä ympäristöperusteiset verot ja maksut että tietyt ympäristöperusteiset käyttömaksut. Ympäristöperusteisten verojen ja maksujen tilasto perustuu kansainvälisesti yhtenäiseen tilastointikehikkoon, jonka määrittelyyn ovat osallistuneet mm. OECD ja EU:n tilastovirasto Eurostat. Yhteistyössä kehitetty ja hyväksytty tilastointikehikko mahdollistaa kansainvälisesti yhdenmukaisten tietojen keräämisen ja vertailun. Ympäristöverot toimialoittain -tilastossa ympäristöverot esitetään kansantalouden tilinpidossa käytettävän toimialajaon mukaisesti. Näin tiedot voidaan yhdistää suoraan erilaisiin kansantalouden tilinpidon rahamääräisiin muuttujiin kuten kokonaistuotantoon ja arvonlisäykseen.

Tietosisältö

Ympäristöverojen määrittelyssä lähdetään siitä, että veron tulee kohdistua sellaiseen mitattavaan fyysiseen suureeseen, jolla on haitallinen vaikutus ympäristöön. Määrittelyssä keskeistä on veropohja, ei veron luonne. Määritelmän mukaan esimerkiksi kaikki energiaverot ja ajoneuvoverot lasketaan ympäristöveroiksi. Lisäksi mukana on pakkauksiin kohdistuvat verot, lannoitteista ja torjunta-aineista maksettavat verot ja maksut, öljynsuoja- ja öljyjätemaksut sekä vesiensuojelumaksut ja jätevero. Tilastoon sisällytetään omina erinään myös kunnalliset jäte-, vesi- ja jätevesimaksut. Tilastointi on kansainvälisen käytännön mukaan maksuperusteinen. Toisin sanoen verot ja maksut kirjautuvat sille vuodelle, jona ne todellisuudessa maksetaan. Tiedot ovat julkisia.

Käytetyt luokitukset

Verolajit, Polttoaineluokitus.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Tilastot perustuvat pääasiassa Tilastokeskuksen, Tullin, Valtiokonttorin, Trafin ja eräiden muiden julkisen hallinnon toimijoiden tilastoihin ja kirjanpitoon. Lisäksi tilastoinnissa seurataan eräiden keskusliitojen ja järjestöjen tilastoja soveltuvilta osin.

Päivitystiheys

Vuosittain.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Lokakuu.

Aikasarja

Nykyisten tilastointiperusteiden mukaan kerättyjä tietoja on saatavilla vuodesta 1980 alkaen.

Asiasanat

ajoneuvovero, energiavero, haittavero, verotus, ympäristötalous, ympäristöverotus

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/yev/yht.html


Päivitetty 22.08.2018