Miljöskatter

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/yev/index_sv.html
Ämnesområdet: Miljö och naturresurser
Tangerande ämnesområde: Energi
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Statistiken över miljöbaserade skatter och avgifter beskriver beloppet av de miljöskatter och avgifter som den offentliga sektorn samlar in och deras andel av de totala skatteinkomsterna. Statistiken omfattar miljöbaserade skatter och avgifter samt vissa miljöbaserade användningsavgifter. Statistiken över miljöbaserade skatter och avgifter baserar sig på en internationellt sett enhetlig statistikram, som bl.a. OECD och EU:s statistikbyrå Eurostat varit med om att definiera. Statistikramen som utvecklats och godkänts i samråd gör det möjligt att samla in och jämföra internationellt enhetliga uppgifter. I statistiken över miljöbaserade skatter efter näringsgren presenteras skatter enligt den näringsgrensindelning som används inom nationalräkenskaperna. På så sätt kan uppgifterna om miljöskatter direkt kombineras med olika monetära variabler i nationalräkenskaperna.

Uppgiftsinnehåll

Vid fastställandet av miljöskatter utgår man från att skatten skall hänföra sig till en sådan mätbar fysisk storhet, som har en skadlig effekt på miljön. Centrala faktorer är då skattebasen, inte skattens art. Enligt definitionen räknas t.ex. alla energiskatter och fordonsskatter till miljöskatterna. Dessutom ingår skatter som hänför sig till förpackningar, skatter och avgifter för gödsel och bekämpningsmedel, oljeskydds- och oljeavfallsavgifter samt avgifter för vattenvård och avfallsskatter. Som egna poster i statistiken finns kommunala avfalls-, vatten- och avfallsavgifter. Statistikföringen är i enlighet med internationell praxis avgiftsbestämd, dvs. skatterna och avgifterna bokförs på det år då de faktiskt betalas. Uppgifterna är offentliga.

Klassificeringar

Skatteslag, Bränsleklassificering.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Uppgifterna baserar sig huvudsakligen på Statistikcentralens statistik över offentlig ekonomi samt statistik och material från Tullen, Statskontoret, Trafi och vissa andra aktörer inom den offentliga förvaltningen.

Uppdateringsfrekvens

Årligen.

Färdigställs eller offentliggörs

Oktober.

Tidsserie

Uppgifter som samlats in enligt nuvarande principer för statistikföringen är tillgängliga fr.o.m. år 1980.

Nyckelord

beskattning, energiskatt, fordonsskatt, miljöskatter, miljöekonomi, miljöskatt

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/yev/yht_sv.html


Senast uppdaterad 22.08.2018