Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Ympäristöliiketoiminta

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/ylt/
Aihealue: Ympäristö ja luonnonvarat
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Ympäristöliiketoimintatilasto kuvaa Suomessa harjoitettua ympäristöön liittyvää liiketoimintaa. Ympäristöliiketoiminnalla tarkoitetaan tuotantoa joka estää ympäristön pilaantumista tai säästää luonnonvaroja. Tuotanto voi olla tuotteiden, palveluiden tai teknologian tuottamista. Ympäristöliiketoimintatilasto on osa kansainvälistä ympäristötilinpidon tilastointikehikkoa (System of Environmental Economic Accounting, SEEA), joka tarkastelee ympäristön ja talouden vuorovaikutusta. EU:n asetus ympäristötilinpidosta (N:o 691/2011, 538/2014) ja sen täytäntöönpanoasetus (N:o 2174/2015) velvoittavat EU:n jäsenmaita tilastoimaan ympäristöliiketoimintaa vuodesta 2014 alkaen.

Tietosisältö

Tilasto kuvaa ympäristöliiketoiminnan tuotantotoimintaa rahamääräisten muuttujien liikevaihto, arvonlisäys, vienti ja työllisyys kautta. Ympäristöliiketoiminnan luvut esitetään kansantalouden tilinpidossa käytettävän toimialajaon mukaisesti. Näin tietoja voidaan halutessa yhdistää suoraan muihin kansantalouden tilinpitoon pohjautuviin laskelmiin. Lisäksi ympäristöliiketoiminnan luvut esitetään EU:n standardiin pohjautuvan ympäristöliiketoiminnan tuote- ja palveluluokituksen mukaisesti. Tämän luokituksen avulla kuvataan tuotannon jakautumista eri ympäristönsuojelun ja luonnonvarojen hallinnan osa-alueille. Ympäristöliiketoimintatilaston tiedot ovat julkisia.

Käytetyt luokitukset

Tilaston luokituksina käytetään kansainvälisiin standardeihin perustuvia toimialaluokitusta (TOL2008) sekä ympäristöliiketoiminnan tuote- ja palveluluokitusta (vuoden 2014 luokitus).

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Tilasto perustuu pääasiassa Tilastokeskuksen, Tullin, Luonnonvarakeskuksen (Luke), Energiaviraston, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) sekä Ympäristövakuutuskeskuksen (YVK) tietoihin. Lisäksi useiden muiden tahojen, kuten keskusjärjestöjen, asiantuntemusta on hyödynnetty ympäristöliiketoiminnan osuuksien selvittämisessä eri tuotannontyypeille.

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Tiedot päivitetään kerran vuodessa.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Ympäristöliiketoimintatilasto julkaistaan joulukuussa, noin 12 kuukauden kuluttua sitä koskevan tilastovuoden päättymisestä.

Aikasarja

Nykyisen laskentamenetelmän mukaan tehtyjä ympäristöliiketoiminnan lukuja on saatavilla vuodesta 2012 alkaen. Aikasarja vuosilta 2012-2015 julkaistiin Ympäristöliiketoiminta 2015 –julkistuksen yhteydessä. Ympäristöliiketoimintatilaston tuottaminen aloitettiin vuoden 2009 tiedoista, mutta nämä ensimmäisten julkistusten tilastoluvut ovat laskettu vanhan laskentamenetelmän avulla, eivätkä täten ole vertailukelpoisia Ympäristöliiketoiminta 2015 –julkistuksen tilastolukujen kanssa.

Asiasanat

energiantuotanto, ilmansuojelu, jätehuolto, jätevesi, liikevaihto, meluntorjunta, päästöt, uusiutumattomat luonnonvarat, uusiutuvat luonnonvarat, ympäristöliiketoiminta, ympäristönsuojelu, ympäristötalous

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/ylt/yht.html

Lisätietoja

http://tilastokeskus.fi/til/ylt/yht.html


Päivitetty 14.12.2017