Miljöaffärsverksamhet

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/ylt/index_sv.html
Ämnesområdet: Miljö och naturresurser
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Statistiken över miljöaffärsverksamhet beskriver den affärsverksamhet med anknytning till miljön som bedrivs i Finland. Med miljöaffärsverksamhet avses sådan produktion som förebygger förorening av miljön eller sparar naturresurser. Hit kan höra produktion av varor, tjänster eller teknologi. Statistiken över miljöaffärsverksamhet ingår i den internationella ramen för statistikföring av miljöräkenskaper (System of Environmental Economic Accounting, SEEA), som granskar växelverkan mellan miljö och ekonomi. EU:s förordning om miljöräkenskaper (nr 691/2011, 538/2014) och dess genomförandeförordning (nr 2174/2015) förpliktar EU:s medlemsländer att föra statistik över miljöaffärsverksamhet fr.o.m. år 2014.

Uppgiftsinnehåll

Statistiken beskriver produktionsverksamheten i miljöaffärsverksamhet via de monetära variablerna omsättning, förädlingsvärde, export och sysselsättning. Siffrorna i miljöaffärsverksamheten presenteras enligt den näringsgrensindelning som används inom nationalräkenskaperna. Uppgifterna kan då vid behov direkt slås samman med andra beräkningar som baserar sig på nationalräkenskaperna. Dessutom presenteras siffrorna i miljöaffärsverksamheten enligt klassificeringen av varor och tjänster inom miljöaffärsverksamhet, som bygger på EU-standard. Med hjälp av denna klassificering beskrivs fördelningen av produktionen på olika delområden av miljöskydd och resurshantering. Uppgifterna i statistiken över miljöaffärsverksamhet är offentliga.

Klassificeringar

Som klassificering används näringsgrensindelningen (TOL2008) samt klassificeringen av varor och tjänster inom miljöaffärsverksamheten (från år 2014) som bygger på internationella standarder.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Statistiken baserar sig främst på uppgifter från Statistikcentralen, Tullen, Naturresursinstitutet (Luke), Energimyndigheten, Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) samt Miljöförsäkringscentralen (MFC). Dessutom har man använt sig av flera andra aktörers, t.ex. centralorganisationernas, sakkunskap för att utreda fördelningen av miljöaffärsverksamhetens andelar på olika produktionstyper.

Datainsamling

Uppdateringsfrekvens

Uppgifterna uppdateras en gång om året.

Färdigställs eller offentliggörs

Statistiken över miljöaffärsverksamhet publiceras i december, omkring 12 månader efter utgången av statistikåret i fråga.

Tidsserie

Siffrorna i statistiken över miljöaffärsverksamheten som framställs enligt nuvarande beräkningsmetod finns tillgängliga fr.o.m. år 2012. Tidsserien för åren 2012–2015 publicerades i samband med publiceringen av Miljöaffärsverksamhet 2015. Produktionen av statistik över miljöaffärsverksamhet inleddes på basis av uppgifterna för år 2009, men statistiksiffrorna i dessa första offentliggöranden har beräknats med hjälp av den gamla beräkningsmetoden och är inte jämförbara med uppgifterna i Miljöaffärsverksamhet 2015.

Nyckelord

avfallshantering, avfallsvatten, bullerbekämpning, energiproduktion, företag, förnybara naturresurser, icke förnybara naturresurser, luftvård, miljöaffärsverksamhet, miljöskydd, miljövård, omsättning, utsläpp

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/ylt/yht_sv.html

Mera information

http://tilastokeskus.fi/til/ylt/yht_sv.html


Senast uppdaterad 14.12.2017