Privatskogsbrukets rörelseresultat

Producent: Naturresursinstitutet
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/ymtkan/index_sv.html
Ämnesområdet: Jord- och skogsbruk samt fiske
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

I statistiken publiceras inkomsterna från och utgifterna för virkesproduktionen skilt för varje region (13 skogscentraler och Åland) samt det på basis av dessa uträknade rörelseresultatet för privatskogsbruket. Som inkomster används bruttoförsäljnings-intäkterna som uträknas utgående från de årliga avverkningarna och rotpriserna. Utgifterna baserar sig på den regionala information om utgifterna som Metla samlar in av skogsvårdsföreningarna och Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio. Resultaten presenteras även i förhållande till skogsmarkens areal.

Nyckelord

skogsbruket, privatskogsbruket, lönsamhet, inkomster, utgifter, rörelseresultat, statligt stöd

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/ymtkan/yht_sv.html


Senast uppdaterad 13.09.2016