Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Yksityisen sektorin kuukausipalkat

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/yskp/
Aihealue: Palkat ja työvoimakustannukset
Sivuavat aihealueet: Työmarkkinat
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Ei

Kuvaus

Yksityisen sektorin kuukausipalkat kuvaa yritysten ja voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen kuukausipalkkaisten palkansaajien määriä ja palkkatasoa ammatin, ammattiryhmän koulutuksen, sukupuolen ja iän mukaan.

Tiedot kerätään yhteistyössä työnantajajärjestöjen kanssa siten, että työnantajajärjestöt keräävät tiedot omilta jäseniltään ja Tilastokeskus järjestäytymättömiltä yrityksiltä. Tiedot kerätään pääasiassa syys-lokakuulta.

Tietosisältö

Palkansaajan tietoja ovat mm. sukupuoli, ikä ja koulutus. Työnantajaa ja työpaikkaa koskevia tietoja ovat mm. sijainti ja toimiala. Työsuhteeseen liittyvät tiedot ovat mm. työhöntulovuosi, työsuhteen laji, ammatti ja viikkotyöaika.

Kuukausipalkkatilaston ansiokäsitteenä on säännöllisen työajan ansio, joka sisältää seuraavat palkkaerät: peruskuukausipalkan sisältäen henkilökohtaisen ja palvelusvuosilisän, vuoro-, ilta-, ja yötyölisän sekä säännöllisen sunnuntaityön korvauksen, luontoisetujen verotusarvon ja provision / myyntipalkkion keskimäärin kuukaudessa. Säännöllisen työajan ansio voidaan laskea myös tulospalkkioiden kanssa.

Tiedot ovat pääasiassa julkisia, mutta yksittäistä työnantajaa tai palkansaajaa koskevat tiedot ovat salassa pidettäviä.

Käytetyt luokitukset

Tilaston käytetyimpiä luokituksia ovat ammattiluokitus, koulutusluokitus, toimialaluokitus, sukupuoli ja ikäryhmä.

Tilastossa on ollut käytössä vuodesta 2010 alkaen Ammattiluokitus 2010 (AML 2010), joka perustuu Euroopan Unionin yhteiseen ammattiluokitukseen ISCO-08:aan. Tilastovuoden 2010 tiedot tuotettiin sekä vuoden 2001 että 2010 luokituksella.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Yksityisen sektorin palkkatilastot kootaan useista eri lähteistä. Järjestäytyneiden työnantajien (Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n, Avaintyönantajat AVAINTA ry:n (ent. Palvelulaitosten työnantajayhdistys PTY), Kirkon työmarkkinalaitoksen KIT:in, Teatterin Tiedotuskeskuksen) jäsenyrityksiltään keräämät tiedot käsittävät suuren osan tiedoista. Tilastokeskus täydentää aineistoa järjestäytymättömien työnantajien otostiedustelulla. Tilastokeskus toteuttaa myös AVAINTA ry:n palkkatiedustelun.

Tiedustelu koskee pääsääntöisesti kaikkia yritykseen työsuhteessa olevia palkansaajia syys- tai lokakuussa, poikkeuksena Kirkon työmarkkinalaitoksen aineisto, joka on kesäkuulta.

Kuukausipalkkatilasto sisältää kokoaikaiset kuukausipalkkaiset palkansaajat, joiden palkkaus noudattaa säännöllistä työaikaa. Julkaistuissa palkkatiedoissa ei ole mukana osa-aikaisia. Osa-aikaisiksi katsotaan pääsääntöisesti henkilöt, joiden säännöllinen viikkotyöaika on yli 10 prosenttia alan yleistä työaikaa lyhyempi.

Toimitusjohtajat, harjoittelijat, oppilaat ja palkkaukseltaan normaalikäytännöstä poikkeavat eivät sisälly tilastoihin.

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Vuosi.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Tiedot julkaistaan vuosittain heinä-elokuussa.

Aikasarja

Tilastokeskus on julkaissut tietoja Sosiaalisessa aikakauskirjassa (-1966), julkaisusarjassa Palkat (1967-2005) ja julkaisusarjassa Palkat ja työvoimakustannukset (2006-). Tilaston otosta päivitetään vuosittain. Vuoden 2009 tilastoon tehtiin otosuudistus, joten vuodesta 2009 alkaen tuotetut tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia aikaisempiin vuosiin nähden.

Asiasanat

ammatit, ansiotaso, palkansaajat, palkat, yksityinen sektori, yritykset

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/yskp/yht.html


Päivitetty 28.06.2017