Månadslöner inom den privata sektorn

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/yskp/index_sv.html
Ämnesområdet: Löner och arbetskraftskostnader
Tangerande ämnesområde: Arbetsmarknaden
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Statistiken över månadslöner inom den privata sektorn beskriver antalet månadsavlönade löntagare i företag och icke-vinstsyftande sammanslutningar och deras lönenivå efter yrke, yrkesgruppens utbildning, kön och ålder.

Uppgifterna samlas in i samarbete med arbetsgivarorganisationerna på så sätt att organisationerna samlar in uppgifterna av sina egna medlemmar och Statistikcentralen av icke-organiserade företag. Uppgifterna samlas i huvudsak in för september/oktober.

Uppgiftsinnehåll

Uppgifter om löntagare är bl.a. kön, ålder och utbildning. Uppgifter som gäller arbetsgivare och arbetsplats är bl.a. adress och näringsgren. Uppgifter om anställningsförhållande är bl.a. det år då anställnin-gen började, anställningsförhållandets art, yrke och arbetstid per vecka.

Lönebegrepp i statistiken över månadslöner är inkomst för ordinarie arbetstid, som innehåller följande löneposter: grundlön inkl. individuellt tillägg och tjänsteårstillägg, skifttillägg, tillägg för kvälls- och nattarbete, samt ersättning för ordinarie söndagsarbete, naturaförmånernas beskattningsvärde och provision/försäljningsarvode i medeltal per månad. Inkomst för ordinarie arbetstid kan också räknas med resultatpremier.

Uppgifterna är i huvudsak offentliga, men uppgifter om enskilda arbetsgivare eller löntagare är sekretessbelagda.

Klassificeringar

De vanligaste klassificeringarna i statistiken är yrkesklassificering, utbildningsklassificering, näringsgrensindelning, kön och åldersgrupp.

Yrkesklassificeringen 2010, som bygger på Europeiska unionens gemensamma yrkesklassificering ISCO-08, har används i statistiken sedan år 2010. Uppgifterna om statistikåret 2010 producerades med hjälp av både klassificeringen för år 2001 och 2010.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Lönestatistik över den privata sektorn insamlas från många olika källor. Uppgifter som organiserade arbetsgivare (Finlands Näringsliv EK, AVAINTA Arbetsgivarna rf (före detta Serviceinrättningarnas arbetsgivarförening SIAFKA), Kyrkans avtalsdelegation KyAD och Informationscentralen för teater i Finland) samlar in från sina medlemsföretag utgör en stor del av uppgifterna. Statistikcentralen kompletterar materialet med en urvalsenkät till icke-organiserade arbetsgivare. Statistikcentralen genomför också AVAINTA rf:s löneenkät.

Enkäten gäller i regel alla löntagare i anställningsförhållande till ett företag under september eller oktober månad, undantag är Kyrkans avtalsdelegations material som gäller juni.

Statistiken över månadslöner omfattar heltidsanställda månadsavlönade löntagare, vars lön följer ordinarie arbetstid. Löneuppgifterna innehåller inte deltidsanställda. Till deltidsanställda räknas i regel personer, vars ordinarie veckoarbetstid är mer än 10 procent kortare än den allmänna arbetstiden inom branschen.

Verkställande direktörer, praktikanter, elever och de personer vars avlöning avviker från normal praxis ingår inte i statistiken.

Datainsamling

Uppdateringsfrekvens

Ett år.

Färdigställs eller offentliggörs

Uppgifterna publiceras årligen i juli–augusti.

Tidsserie

Statistikcentralen har publicerat uppgifterna i Social tidskrift (–1966), publikationsserien Löner (1967–2005) och i publikationsserien Löner och arbetskraftskostnader (2006–). Urvalet förnyas med regelbundna mellanrum. Uppgifterna i statistiken för år 2009 är inte jämförbara med tidigare år. Urvalet har reviderats i årets statistik. De uppgifter som Statistikcentralen har samlat in har framställts med ett reviderat urval.

Nyckelord

företag, inkomstnivå, löner, löntagare, privata sektorn, yrken

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/yskp/yht_sv.html


Senast uppdaterad 28.06.2017