Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 22.3.2012

Totalförbrukningen av energi sjönk med 5 procent år 2011

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var totalförbrukningen av energi 1 389 PJ (petajoule), dvs. 386 TWh, år 2011, vilket var mer än 5 procent mindre än år 2010. Elförbrukningen uppgick till 84,4 TWh, vilket var 3,8 procent mindre än året innan. Energiförbrukningen minskade mest inom industrin och inom uppvärmningen av byggnader på grund av en minskad industriproduktion och det varma vädret i slutet av år 2011. Nettoimporten av el ökade med nästan 32 procent, delvis på grund av den utmärkta vattenkraftsituationen i Norden. Koldioxidutsläppen vid energiproduktionen och -förbrukningen minskade med över 11 procent, vilket berodde på en minskad användning av fossila bränslen med 11 procent och av torv med 8 procent. Användningen av förnybar energi minskade med 3 procent. Andelen förnybar energi var något under 28 procent av den totala energiförbrukningen enligt de preliminära uppgifterna för år 2011.

Totalförbrukningen, slutförburkningen av energi och koldioxidutsläppen

Totalförbrukningen, slutförburkningen av energi och koldioxidutsläppen

Av de enskilda energikällorna minskade kolförbrukningen kvantitativt sett mest, med 21 procent (39 PJ), och oljeförbrukningen näst mest, med över 5 procent (19 PJ). Förbrukningen av naturgas minskade med 10 procent (15 PJ). Nettoimporten av el ökade med 12 PJ, dvs. omkring 32 procent, och förbrukningen av kärnenergi med 4 PJ, dvs. nästan två procent. Vindkraftsproduktionen ökade med 64 procent (0,7 PJ). Vindkraftens andel av totalförbrukningen av energi är fortfarande 0,1 procent. Med träbränslen täcktes över en femtedel av Finlands totala energiförbrukning. Användningen av trä-bränslen minskade enligt de preliminära kalkylerna med över 3 procent. Minskningen av användningen av träbränslen berodde på en minskad användning av avlutar från träförädlingsindustrin och ett minskat behov av uppvärmning.

Slutanvändningen av energi minskade med tre procent. Industrins andel av slutanvändningen av energi var enligt de preliminära uppgifterna 47 procent år 2011, vilket var en halv procent mindre än året innan. Uppvärmningen av byggnader utgör något under en fjärdedel av slutanvändningen av energi, som minskade med tio procent år 2011. Andelen energi som förbrukades inom samfärdsel låg på samma nivå som året innan. Av elförbrukningen i Finland täcktes 16 procent med importerad el. Den inhemska elproduktionen gick ned med nästan 9 procent. Produktionen av kondenskraft minskade med 32 procent, vilket delvis berodde på en bättre tillgång på vattenkraft från Sverige och Norge samt på en ökad produktion i svenska kärnkraftverk. Samproduktionen av el och värme minskade med nästan 8 procent. Samproduktionen av el och värme ökade kvantitativt sett med 7 procent i industrins kombianläggningar, men minskade med över 16 procent i fjärrvärmeverken. I Finland producerades 3 procent mindre el med vattenkraft än året innan. Sedan i somras har exporten av el till den nordiska marknaden vänt till en nettoimport.

Importen av olika energiprodukter uppgick till 13,5 miljarder euro år 2011, vilket var 37 procent mer än år 2010. Exporten av olika energiprodukter uppgick till 5,5 miljarder euro, vilket var 29 procent mer jämfört med året innan. Importen av nästan alla olika energiprodukter var också kvantitativt sett större än år 2010. Stenkolslagren uppgick i december till omkring 35 TWh, dvs. över 40 procent mer än året innan. Torvlagren uppgick i december till omkring 11 TWh, vilket var ungefär 6 procent mindre än året innan.

Total energiförbrukning enligt energikälla (TJ) och CO2-utsläpp (Mt)

Energikällä 1) 2011* Årsförändring-%* Andel av
totalförbrukningen av
energi, %*
Olja 334 046 -5 24
Kol 2) 149 902 -20 11
Naturgas 133 803 -10 10
Kärnenergi 3) 243 029 2 18
Netto import av elenergi 4) 49 863 32 4
Vatten- och vindkraft 4) 46 039 -2 3
Torv 87 320 -8 6
Träbränslen 308 900 -3 22
Övriga 35 796 0 3
TOTAL ENERGI FÖRBURGNING 1 388 698 -5 100
Utrikestrafik 35 088 12 .
CO2- utsläpp från energisektorn 53 -11 .
1) *Preliminär
2) Kol: innehåller stenkol, koks samt masugn- och koksgas.
3) Omvandling av elproduktion till bränsleenheter: Kärnkraft: 10,91 TJ/GWh (33 % total verkningsgrad)
4) Omvandling av elproduktion till bränsleenheter: Vatten- och vindkraft samt nettoimport av el: 3,6 TJ/GWh (100 %)

Källa: Statistikcentralen, Energianskaffning och -förbrukning

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 09 1734 2685, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (450,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Figurer

Uppdaterad 22.3.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energianskaffning och -förbrukning [e-publikation].
ISSN=1799-7968. 4:e kvartalet 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehk/2011/04/ehk_2011_04_2012-03-22_tie_001_sv.html