Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 22.3.2012

Energian kokonaiskulutus laski 5 prosenttia vuonna 2011

Energian kokonaiskulutus oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan noin 1 389 PJ (petajoulea) eli 386 TWh (terawattituntia) vuonna 2011, mikä oli yli 5 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2010. Sähkön kulutus oli 84,4 TWh, mikä oli 3,8 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Energian kulutus väheni eniten teollisuudessa ja rakennusten lämmityksessä johtuen teollisuuden tuotannon alenemisesta ja lämpimästä loppuvuodesta 2011. Sähkön nettotuonti Suomeen kasvoi lähes 32 prosenttia osaltaan Pohjoismaiden hyvän vesivoimatilanteen vuoksi. Energian tuotannon ja käytön hiilidioksidipäästöt pienenivät yli 11 prosenttia, mikä johtui fossiilisten polttoaineiden käytön vähenemisestä 11 prosentilla ja turpeen käytön vähenemisestä 8 prosentilla. Uusiutuvan energian käyttö laski 3 prosenttia. Uusiutuvan energian osuus oli vajaa 28 prosenttia koko energian kokonaiskulutuksesta vuoden 2011 ennakkotietojen mukaan.

Energian kokonaiskulutus, loppukäyttö ja hiilidioksidipäästöt

Energian kokonaiskulutus, loppukäyttö ja hiilidioksidipäästöt
Yksittäisistä energialähteistä hiilen kulutus väheni määrällisesti eniten (39 PJ) 21 prosentilla ja toiseksi eniten väheni öljyn kulutus (19 PJ) yli 5 prosentilla. Maakaasun kulutus väheni (15 PJ) 10 prosentilla. Sähkön nettotuonti kasvoi 12 PJ eli noin 32 prosenttia ja ydinenergian kulutus kasvoi 4 PJ eli lähes kaksi prosenttia. Tuulivoimatuotanto kasvoi (0,7 PJ) 64 prosenttia. Tuulivoiman osuus on edelleen 0,1 prosenttia koko energian kokonaiskulutuksesta. Puupolttoaineilla katettiin yli viidesosa Suomen kokonaisenergian kulutuksesta. Puupolttoaineen käyttö pieneni ennakkolaskelman mukaan yli 3 prosenttia. Puupolttoaineiden käytön pienentyminen johtui puujalostusteollisuuden jäteliemien käytön vähenemisestä ja lämmitystarpeen pienenemisestä.

Energian loppukäyttö väheni kolme prosenttia. Teollisuuden osuus energian loppukäytöstä oli ennakkotiedon mukaan 47 prosenttia, joka oli puoli prosenttia pienempi vuonna 2011 vuotta aiempaan. Rakennusten lämmityksen osuus on vajaa neljäsosa energian loppukäytöstä, joka pieneni kymmenen prosenttia vuonna 2011. Liikenteen energian käytön osuus pysyi edellisvuoden tasolla.

Suomessa kulutetusta sähköstä 16 prosenttia katettiin tuontisähköllä. Sähkön kotimainen tuotanto laski lähes 9 prosenttia. Lauhdevoiman tuotanto väheni 32 prosenttia, mikä johtui osaltaan vesivoiman paremmasta saatavuudesta Ruotsissa ja Norjassa sekä Ruotsin ydinvoimaloiden tuotannon kasvusta. Sähkön ja lämmön yhteistuotanto väheni lähes 8 prosenttia. Sähkön ja lämmön yhteistuotanto kasvoi teollisuuden yhteistuotantolaitoksissa määrällisesti 7 prosenttia, mutta pieneni kaukolämpölaitoksissa yli kuusitoista prosenttia. Suomessa vesivoimalla tuotettiin kolme prosenttia vähemmän sähköä kuin vuotta aiemmin. Viime kesästä lähtien sähkön vienti Suomesta Pohjoismaisille markkinoille kääntyi nettotuonniksi.

Vuonna 2011 Suomeen tuotiin erilaisia energiatuotteita 13,5 miljardin euron arvosta, joka oli 37 prosenttia enemmän kuin vuonna 2010. Vastaavasti Suomesta vietiin energiatuotteita 5,5 miljardin euron arvosta, joka oli 29 prosenttia enemmän vuotta aiempaan. Suomeen tuotiin lähes kaikkia energiatuotteita myös määrällisesti enemmän kuin vuonna 2010. Kivihiilivarastot olivat joulukuussa noin 35 TWh eli yli 40 prosenttia suuremmat kuin vuotta aiemmin. Turpeen varastotilanne oli joulukuussa noin 11 TWh, joka oli noin 6 prosenttia pienempi vuotta aiempaan.

Energian kokonaiskulutus energialähteittäin (TJ) ja CO2-päästöt (Mt)

Energialähde 2011* Vuosimuutos-%* Osuus % energian
kokonaiskulutuksesta*
Öljy 334 046 -5 24
Hiili 1) 149 902 -20 11
Maakaasu 133 803 -10 10
Ydinenergia 2) 243 029 2 18
Sähkön nettotuonti 3) 49 863 32 4
Vesi- ja tuulivoima 3) 46 039 -2 3
Turve 87 320 -8 6
Puupolttoaineet 308 900 -3 22
Muut 35 796 0 3
ENERGIAN KOKONAISKULUTUS 1 388 698 -5 100
Ulkomaanliikenne 35 088 12 .
Energiasektorin CO2-päästöt 53 -11 .
1) Hiili: sisältää kivihiilen, koksin sekä masuuni- ja koksikaasun.
2) Sähköntuotannon yhteismitallistaminen polttoaineiden kanssa: Ydinvoima: 10,91 TJ/GWh (kokonaishyötysuhde 33 %)
3) Sähköntuotannon yhteismitallistaminen polttoaineiden kanssa: Vesi- ja tuulivoima sekä sähkön nettotuonti: 3,6 TJ/GWh (100 %)
4) *Ennakollinen tieto

Lähde: Tilastokeskus, Energian hankinta ja kulutus

Lisätietoja: Pentti Wanhatalo 09 1734 2685, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (452,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 22.3.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Energian hankinta ja kulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-795X. 4. vuosineljännes 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ehk/2011/04/ehk_2011_04_2012-03-22_tie_001_fi.html