Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 13.12.2012

Totalförbrukningen av energi minskade med 5 procent år 2011

Enligt Statistikcentralen var totalförbrukningen av energi i Finland 1,39 miljoner terajoule (TJ) år 2011, vilket var 5 procent mindre än året innan. Elförbrukningen var 4 procent mindre än året innan, dvs. 84,2 terawattimmar (TWh). Användningen av förnybara energikällor minskade med en procent och användningen av fossila bränslen med 12 procent. Koldioxidutsläppen från energiproduktionen och -förbrukningen uppgick till 51,7 miljoner ton koldioxid, vilket var en minskning med 12 procent från år 2010.

Totalförbrukning av energi och koldioxidutsläppen 1990–2011

Totalförbrukning av energi och koldioxidutsläppen 1990–2011

Andelen förnybar energi av den totala energiförbrukningen ökade och uppgick till 28 procent. EU:s målsättningar gällande förnybar energi fastslås i förhållande till slutanvändningen av energi; beräknat på detta sätt har andelen i Finland varit omkring 4–5 procentenheter högre än den andel som beräknats utgående från totalanvändningen av energi. Finlands mål för 2020 är att 38 procent av den slutliga energianvändningen ska bestå av förnybar energi.

Total energiförbrukningen 2010–2011, terajoule

  2011 2010 Förändring %
Olja 333 522 353 301 -6
Träbränslen 316 291 321 406 -2
Kärnenergi 242 897 238 789 2
Kol 148 337 189 059 -22
Naturgas 130 032 148 680 -13
Torv 84 938 94 545 -10
Vattenkraft 44 202 45 875 -4
Nettoimport av el 49 863 37 802 32
Vindkraft 1 733 1 060 64
Övriga 36 182 35 734 1
Totalt 1 387 997 1 466 250 -5

Användningen av fossila bränslen minskade med 12 procent från året innan. Inom kategorin fossila bränslen minskade användningen av kol (stenkol, koks, masugns- och koksgas) med 22 procent. Användningen av stenkol sjönk betydligt inom den separata produktionen av kondenskraftsel. Förbrukningen av naturgas minskade med 13 procent och förbrukningen av torv med 10 procent från året innan.

Under år 2011 förbättrades den försämrade vattensituationen i de övriga nordiska länderna. I Finland minskade produktionen av vattenkraft med 4 procent. Produktionen av vindkraft ökade med 64 procent, men dess andel var alltjämt bara 0,7 procent av all el som producerades.

Produktionen av kärnenergi ökade med 2 procent från året innan. Trettiotvå procent av elproduktionen i Finland producerades med kärnenergi.

Importen av el ökade med 12 procent and nettoimporten av el gick upp med 32 procent. Mest el importerades från Ryssland, varifrån importvolymen var 10,8 TWh. På den nordiska elmarknaden var Finland nettoköpare. Exporten av el minskade med totalt 27 procent från året innan, eftersom exporten särskilt till Sverige gick ned betydligt. Elexporten till Sverige minskade på grund av att vattensituationen förbättrades i Norden. Nettoimporten av el motsvarade 16 procent av den totala elförbrukningen.

Förbrukningen av el minskade med 4 procent år 2011 Användningen av el för uppvärmningsbehov minskade på grund av att hösten var mildare än under de senaste åren. Totalt förbrukades 84,2 TWh el. Också förbrukningen av fjärrvärme minskade till följd av det varmare vädret. Förbrukningen av fjärrvärme uppgick till 32,0 TWh.

Energiförbrukningen inom transportsektorn var på samma nivå som år 2010. Enligt Statistikcentralens statistik över energipriser steg priserna på transportbränslen, speciellt diesel och motorbensin, under år 2011.

Koldioxidutsläppen från energiproduktionen och -förbrukningen minskade med omkring 12 procent från år 2010 och uppgick till 51,7 miljoner ton koldioxid.

CO2-utsläppen från förbränning 2010–2011, miljoner ton

  2011 1) 2010 Förändring %
CO2-utsläppen 2) 51,7 59,0 -12,3
1) preliminära uppgifter
2) innehåller CO2-utsläppen från förbränning av fossila bränslen och torv (CRF 1.A)

Användningen av bränslen vid produktionen av el och värme gick ned med 10 procent år 2011 enligt Statistikcentralens statistik över el- och värmeproduktion. På minskningen av utsläpp inverkade särskilt den minskade användningen av olja, naturgas, torv och kol inom produktionen av el och värme. Koldioxidutsläppen inom energisektorn utgjorde 77 procent av alla växthusgasutsläpp i Finland år 2011.

Länk till offentliggörandet av växthusgaser (13.12.2012).


Källa: Energianskaffning och -förbrukning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Bate Ismail 09 1734 2471, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (330,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Figurer

Uppdaterad 13.12.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energianskaffning och -förbrukning [e-publikation].
ISSN=1799-7968. 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehk/2011/ehk_2011_2012-12-13_tie_001_sv.html