Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Växthusgaser

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Finland har fullgjort sina åtaganden om att minska utsläppen av växthusgaser
17.3.2022
Enligt Statistikcentralens uppgifter var växthusgasutsläppen på 47,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter (mn t CO2-ekv.) år 2020 de lägsta under granskningsperioden. Finland fullgör sina åtaganden om utsläppsminskning för hela perioden 2013 - 2020 enligt EU och Kyotoprotokollet. Fullgörandet av skyldigheterna säkerställs efter internationella inspektioner och den s.k. avstämningsperioden under åren 2022 - 2024.

Beskrivning: Statistiken sammanställs på basis av de uppgifter om utsläpp som rapporteras till EU och FN:s klimatkonvention. Den årliga rapporteringen av växthusgaser enligt Kyotoprotokollet till FN:s klimatkonvention innehåller en utsläppsberäkning i ett bestämt format (rapporteringstabeller, CRF-tabeller) och en anknytande bakgrundsrapport (National Inventory Report). Växthusgaserna rapporteras årligen till EU, FN:s klimatkonvention och dess Kyotoprotokoll. Statistikcentralen är den nationella inventeringsenheten i Finland.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: luftvård, växthusgaser, utsläpp, klimat.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Växthusgaser [e-publikation].
ISSN=1797-6057. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khki/index_sv.html