Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 22.3.2013

Totalförbrukningen av energi sjönk med 2 procent år 2012

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var totalförbrukningen av energi omkring 1 367 PJ (petajoule), dvs. omkring 380 TWh (terawattimmar), år 2012, vilket var två procent mindre än år 2011. Elförbrukningen uppgick till 85,2 TWh, vilket var 1,1 procent mer än året innan. Energiförbrukningen minskade med två procent inom samfärdseln och industrin, men användningen av uppvärmningsenergi i byggnader ökade med över sex procent. Nettoimporten av el ökade med nästan 26 procent. Koldioxidutsläppen vid energiproduktionen och -förbrukningen minskade med nästan 8 procent, vilket berodde på en minskad användning av fossila bränslen med 6 procent och av torv med 22 procent. Användningen av förnybar energi ökade med 5 procent främst på grund av att produktionen av energi producerad med fossila bränslen och torv ersattes med mer importel samt med trä och inhemsk vattenkraft. Andelen förnybar energi var 30 procent av den totala energiförbrukningen enligt de preliminära uppgifterna för år 2012.

Totalförbrukningen, slutförburkningen av energi och koldioxidutsläppen

Totalförbrukningen, slutförburkningen av energi och koldioxidutsläppen

Av de enskilda energikällorna minskade förbrukningen av torv kvantitativt sett mest, med 22 procent (19 PJ), och kolförbrukningen näst mest, med över 11 procent (17 PJ). Bristen på torv har delvis ersatts med trä och också med kol. Förbrukningen av naturgas minskade med över 11 procent (14 PJ). Nettoimporten av el ökade med 13 PJ, dvs. omkring 26 procent, och förbrukningen av kärnenergi minskade med 2 PJ, dvs. omkring en procent. Med träbränslen täcktes nästan en fjärdedel av Finlands totala energiförbrukning, vilket är nästan lika mycket som oljeförbrukningen. Användningen av träbränslen ökade enligt de preliminära kalkylerna med en procent. Ökningen av användningen av träbränslen berodde delvis på en större användning vid uppvärmning istället för torv.

Slutanvändningen av energi ökade med en procent. Industrins andel av slutanvändningen av energi var enligt de preliminära uppgifterna 46 procent år 2012, vilket var en procent mindre än året innan. Uppvärmningen av byggnader utgör en fjärdedel av slutanvändningen av energi, som ökade med sex procent år 2012 på grund av det kallare året. Inom samfärdseln minskade förbrukningen av energi med 2 procent, förbrukningens andel låg på nästan samma nivå som året innan.Av elförbrukningen i Finland täcktes över 20 procent med importerad el. Elimporten från den nordiska marknaden mer än sjudubblades och var större än elimporten från Ryssland. Importen av el från Ryssland minskade med 60 procent. Den inhemska elproduktionen gick ned med nästan 4 procent. Produktionen av kondenskraft minskade med 42 procent, vilket delvis berodde på en bättre tillgång på vattenkraft från Sverige och Norge. Samproduktionen av el och värme minskade med nästan 11 procent. Samproduktionen av el och värme minskade med 7 procent i industrins kombianläggningar och med nästan 11 procent i fjärrvärmeverken. I Finland producerades 35 procent mindre el med vattenkraft än året innan.

Importen av olika energiprodukter uppgick till 13,4 miljarder euro år 2012, vilket var en procent mindre än år 2011. Exporten av olika energiprodukter uppgick till 6,3 miljarder euro, vilket var 13 procent mer jämfört med året innan. Ökningen av finländska energiprodukter berodde på en livligare export av mellandestillat och tung brännolja. Stenkolslagren uppgick i december till omkring 27 TWh, dvs. över 14 procent mindre än året innan. Torvlagren uppgick i december till omkring 7,4 TWh, vilket var ungefär 35 procent mindre än året innan.

Total energiförbrukning enligt energikälla (TJ) och CO2-utsläpp (Mt)

Energikällä 1) 2012* Årsförändring-%* Andel av
totalförbrukningen av
energi, %*
Olja 331 499 -2 24
Kol 2) 131 849 -11 10
Naturgas 115 973 -11 8
Kärnenergi 3) 240 760 -1 18
Netto import av elenergi 4) 62 796 26 5
Vatten- och vindkraft 4) 61 455 34 4
Torv 66 030 -22 5
Träbränslen 318 721 1 23
Övriga 38 730 7 3
TOTAL ENERGI FÖRBURGNING 1 367 432 -2 100
Utrikestrafik 30 888 -12 .
CO2- utsläpp från energisektorn 48 -8 .
1) *Preliminär
2) Kol: innehåller stenkol, koks samt masugn- och koksgas.
3) Omvandling av elproduktion till bränsleenheter: Kärnkraft: 10,91 TJ/GWh (33 % total verkningsgrad)
4) Omvandling av elproduktion till bränsleenheter: Vatten- och vindkraft samt nettoimport av el: 3,6 TJ/GWh (100 %)

Källa: Statistikcentralen, Energianskaffning och -förbrukning

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 09 1734 2685, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (505,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 22.3.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energianskaffning och -förbrukning [e-publikation].
ISSN=1799-7968. 4:e kvartalet 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehk/2012/04/ehk_2012_04_2013-03-22_tie_001_sv.html