Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 22.3.2013

Energian kokonaiskulutus laski 2 prosenttia vuonna 2012

Energian kokonaiskulutus oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan noin 1 367 PJ (petajoulea) eli noin 380 TWh (terawattituntia) vuonna 2012, mikä oli kaksi prosenttia vähemmän kuin vuonna 2011. Sähkön kulutus oli 85,2 TWh, mikä oli 1,1 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Energian kulutus väheni kaksi prosenttia liikenteessä ja teollisuudessa, mutta rakennusten lämmitysenergian käyttö kasvoi yli kuusi prosenttia. Sähkön nettotuonti Suomeen kasvoi lähes 26 prosenttia. Energian tuotannon ja käytön hiilidioksidipäästöt pienenivät lähes 8 prosenttia, mikä johtui fossiilisten polttoaineiden käytön vähenemisestä 6 prosentilla ja turpeen käytön vähenemisestä 22 prosentilla. Uusiutuvan energian käytön kasvuun 5 prosentilla vaikuttivat pääasiassa se että, fossiilisilla polttoaineilla ja turpeella tuotettua energiaa korvattiin enemmän tuontisähköllä sekä puulla ja kotimaisella vesivoimalla. Uusiutuvan energian osuus oli 30 prosenttia koko energian kokonaiskulutuksesta vuoden 2012 ennakkotietojen mukaan.

Energian kokonaiskulutus, loppukäyttö ja hiilidioksidipäästöt

Energian kokonaiskulutus, loppukäyttö ja hiilidioksidipäästöt
Yksittäisistä energialähteistä turpeen kulutus väheni määrällisesti eniten 22 prosentilla (19 PJ) ja toiseksi eniten väheni hiilen kulutus yli 11 prosentilla (17 PJ). Turvepulaa on korvattu osittain puulla ja myös hiilellä. Maakaasun kulutus väheni yli 11 prosentilla (14 PJ). Sähkön nettotuonti kasvoi 13 PJ eli noin 26 prosenttia ja ydinenergian kulutus pieneni 2 PJ eli noin prosentin. Puupolttoaineilla katettiin lähes neljännes Suomen kokonaisenergian kulutuksesta, mikä on lähes yhtä paljon kuin öljyn kulutus. Puupolttoaineen käyttö kasvoi ennakkolaskelman mukaan prosentin. Puupolttoaineiden käytön kasvu johtui osittain suuremmasta käytöstä lämmityksessä turpeen sijasta.

Energian loppukäyttö kasvoi prosentilla. Teollisuuden osuus energian loppukäytöstä oli ennakkotiedon mukaan 46 prosenttia, joka oli prosentin pienempi vuotta aiempaan. Rakennusten lämmityksen osuus on neljäsosa energian loppukäytöstä, mikä kasvoi kuusi prosenttia vuonna 2012 kylmemmästä vuodesta johtuen. Liikenteen energian käytön kulutus pieneni 2 prosenttia, kulutuksen osuus pysyi lähes edellisvuoden tasolla.

Suomessa kulutetusta sähköstä yli 20 prosenttia katettiin tuontisähköllä. Sähkön tuonti pohjoismaisilta markkinoilta kasvoi yli 7-kertaiseksi ollen suurempi kuin sähkön tuonti Venäjältä. Sähkön tuonti Venäjältä pienentyi 60 prosenttia. Sähkön kotimainen tuotanto laski lähes 4 prosenttia. Lauhdevoiman tuotanto väheni 42 prosenttia, mikä johtui osaltaan vesivoiman paremmasta saatavuudesta Ruotsissa ja Norjassa. Sähkön ja lämmön yhteistuotanto väheni lähes 11 prosenttia. Sähkön ja lämmön yhteistuotanto pieneni teollisuuden yhteistuotantolaitoksissa 7 prosenttia ja kaukolämpölaitoksissa lähes 11 prosenttia. Suomessa vesivoimalla tuotettiin 35 prosenttia vähemmän sähköä kuin vuotta aiemmin.

Vuonna 2012 Suomeen tuotiin erilaisia energiatuotteita 13,4 miljardin euron arvosta, joka oli prosentin vähemmän kuin vuonna 2011. Vastaavasti Suomesta vietiin energiatuotteita 6,3 miljardin euron arvosta, joka oli 13 prosenttia enemmän vuotta aiempaan. Energiatuotteiden kasvu johtui keskitisleiden ja raskaan polttoöljyn viennin vilkastumisesta. Kivihiilivarastot olivat joulukuussa noin 27 TWh eli yli 14 prosenttia pienemmät kuin vuotta aiemmin. Turpeen varastotilanne oli joulukuussa noin 7,4 TWh, joka oli noin 35 prosenttia pienempi vuotta aiempaan.

Energian kokonaiskulutus energialähteittäin (TJ) ja CO2-päästöt (Mt)

Energialähde 2012* Vuosimuutos-%* Osuus % energian
kokonaiskulutuksesta*
Öljy 331 499 -2 24
Hiili 1) 131 849 -11 10
Maakaasu 115 973 -11 8
Ydinenergia 2) 240 760 -1 18
Sähkön nettotuonti 3) 62 796 26 5
Vesi- ja tuulivoima 3) 61 455 34 4
Turve 66 030 -22 5
Puupolttoaineet 318 721 1 23
Muut 38 730 7 3
ENERGIAN KOKONAISKULUTUS 1 367 432 -2 100
Ulkomaanliikenne 30 888 -12 .
Energiasektorin CO2-päästöt 48 -8 .
1) Hiili: sisältää kivihiilen, koksin sekä masuuni- ja koksikaasun.
2) Sähköntuotannon yhteismitallistaminen polttoaineiden kanssa: Ydinvoima: 10,91 TJ/GWh (kokonaishyötysuhde 33 %)
3) Sähköntuotannon yhteismitallistaminen polttoaineiden kanssa: Vesi- ja tuulivoima sekä sähkön nettotuonti: 3,6 TJ/GWh (100 %)
4) *Ennakollinen tieto

Lähde: Tilastokeskus, Energian hankinta ja kulutus

Lisätietoja: Pentti Wanhatalo 09 1734 2685, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (518,1 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Kuviot
Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 22.3.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Energian hankinta ja kulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-795X. 4. vuosineljännes 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ehk/2012/04/ehk_2012_04_2013-03-22_tie_001_fi.html