Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 12.12.2013

Träbränslen var den största energikällan år 2012

Enligt Statistikcentralen var totalförbrukningen av energi i Finland 1,37 miljoner terajoule (TJ) år 2012, vilket var en procent mindre än året innan. Elförbrukningen uppgick till 85,1 terawattimmar (TWh), vilket var en procent mer än året innan. Användningen av förnybara energikällor ökade med 10 procent medan användningen av fossila bränslen minskade med 8 procent. Träbränslen gick första gången förbi oljan och blev den största energikällan.

Totalförbrukning av energi och koldioxidutsläppen 1990–2012

Totalförbrukning av energi och koldioxidutsläppen 1990–2012

Andelen förnybar energi av den totala energiförbrukningen ökade år 2012 och uppgick till 32 procent. Den största ökningen gällde användningen av träbränslen, dvs. träbränslen blev för första gången den största energikällan. Användningen av skogsflis uppnådde nytt rekord år 2012, dvs. användningen var 11 procent större än året innan. EU:s målsättningar gällande förnybar energi fastslås i förhållande till slutanvändningen av energi; beräknat på detta sätt har andelen i Finland varit omkring 4–5 procentenheter högre än den andel som beräknats utgående från totalanvändningen av energi. Finlands mål för 2020 är att 38 procent av den slutliga energianvändningen ska bestå av förnybar energi.

Total energiförbrukningen 2011–2012, terajoule

  2012 2011 Förändring %
Träbränslen 331 562 316 847 5
Olja 324 903 335 827 -3
Kärnenergi 240 685 242 897 -1
Kol 125 138 148 338 -16
Naturgas 115 002 130 032 -12
Torv 65 000 84 938 -23
Nettoimport av el 62 796 49 863 26
Vattenkraft 60 001 44 202 36
Vindkraft 1 780 1 733 3
Övriga 44 721 36 173 24
Totalt 1 371 586 1 390 851 -1

Användningen av fossila bränslen minskade med 8 procent från året innan. Inom kategorin fossila bränslen minskade användningen av kol (stenkol, koks, masugns- och koksgas) med 16 procent. Användningen av stenkol sjönk betydligt inom den separata produktionen av kondenskraft. Förbrukningen av naturgas minskade med 12 procent och förbrukningen av torv med 23 procent från året innan.

Tillgången på vattenkraft i de nordiska länderna förbättrades 2012. I Finland ökade produktionen av vattenkraft med 36 procent. Produktionen av vindkraft ökade med 2,7 procent och dess andel var alltjämt 0,7 procent av all el som producerades. Produktionen av kärnenergi minskade med en procent från året innan. Kärnenergin stod för 33 procent av Finlands elproduktion.

Importen av el ökade med 8 procent. Merparten av den importerade elen kom från Sverige, dvs.14,2 TWh. På den nordiska elmarknaden var Finland nettoköpare. Importen från Ryssland minskade med 59 procent från året innan. Totalt exporterades 57 procent mindre el än året innan, vilket berodde på den goda tillgången på vattenkraft i de nordiska länderna. Nettoimporten av el motsvarade 20,5 procent av den totala elförbrukningen.

Förbrukningen av el ökade med en procent år 2012. Användningen av el för uppvärmningsbehov ökade på grund av att början och slutet av året var kallare än året innan. Totalt förbrukades 85,1 TWh el. Förbrukningen av fjärrvärme ökade också på grund av att vädret var kallare än året innan. Förbrukningen av fjärrvärme uppgick till 35,2 TWh.

Slutanvändningen av energi minskade med två procent inom industrin och med två procent inom samfärdseln. Energiförbrukningen inom uppvärmning av byggnader steg med 10 procent.

Koldioxidutsläppen från energiproduktionen och -förbrukningen minskade med omkring 11 procent från år 2011 och uppgick till 46,4 miljoner ton koldioxid. Minskningen av utsläppen berodde på minskad användning av fossila bränslen inom el- och värmeproduktionen. Koldioxidutsläppen inom energisektorn utgjorde 76 procent av alla växthusgasutsläpp i Finland år 2012.

CO2-utsläppen från förbränning 2011–2012, miljoner ton

  2012 1) 2011 Förändring %
CO2-utsläppen 2) 46,4 51,9 -10,6
1) preliminära uppgifter
2) innehåller CO2-utsläppen från förbränning av fossila bränslen och torv (CRF 1.A)

Länk till offentliggörandet av växthusgaser (12.12.2013).


Källa: Energianskaffning och -förbrukning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Bate Ismail 09 1734 2471, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (329,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Figurer

Uppdaterad 12.12.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energianskaffning och -förbrukning [e-publikation].
ISSN=1799-7968. 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 12.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehk/2012/ehk_2012_2013-12-12_tie_001_sv.html