Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 18.11.2021

Brytningen av mineraler och jordmaterial ökade den inhemska materialkonsumtionen år 2020

År 2020 utvanns 184 miljoner ton naturresurser i Finland. Den inhemska materialkonsumtionen ökade med knappa fem procent från året innan och var den högsta sedan år 2013. Ökningen berodde i synnerhet på ökad användning av mineraler och jordmaterial – av naturresursernas direkta inflöden utgjorde de sammanlagt 63 procent

Tabell 1. Materialkonsumtionen 2010 - 2020

miljon ton 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Direkta inhemska inflöden 187 186 185 215 170 167 172 180 180 178 184
Direkta utländska inflöden 60 62 56 58 57 53 57 56 60 57 54
Export 42 44 44 45 45 42 44 45 49 50 46
Materialkonsumtionen 204 203 197 229 183 179 185 191 191 184 193

År 2020 utvanns 184 miljoner ton inhemska naturresurser. Inhemska direkta inflöden är material som utvunnits från den inhemska naturen och när inflöden från utlandet i form av råvaror eller förädlade produkter läggs till och exporten dras av, fås den inhemska materialkonsumtionen, som är en av FN:s indikatorer för hållbar utveckling. Både importen och exporten av material minskade från året innan.

Den inhemska materialkonsumtionen var 193 miljoner ton år 2020. Detta var något under fem procent mer än år 2019, då den inhemska materialförbrukningen hade minskat särskilt på grund av minskad utvinning av jordmaterial. År 2020 var volymen högre än någonsin sedan år 2013: bakom ökningen låg en ökning av inhemska direkta inflöden.

Direkta inflöden av naturresurser efter materialgrupp 2010–2020, miljoner ton

Direkta inflöden av naturresurser efter materialgrupp 2010–2020, miljoner ton

År 2020 ökade mängden jordmaterial och mineraler bland de direkta inflödena, dvs. utvunna naturresurser från Finland och utlandet, med sammanlagt över 150 miljoner ton. Volymen av trä, växter och naturdjur samt förädlade importprodukter minskade för sin del. Av de direkta inflödena var 36 procent jordmaterial, 27 procent mineraler och sammanlagt 23 procent trä samt andra växter och naturdjur. Importvolymerna sjönk i synnerhet på grund av att importen av fossila energimaterial, såsom stenkol och råolja, minskade. Till minskningen av exporten bidrog förändringarna i volymen av trä och förädlade exportprodukter.


Källa: Materialflöden i samhällsekonomin 2020, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heidi Pirtonen 029 551 3093, miljorakenskaper@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (209,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 18.11.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Materialflöden i samhällsekonomin [e-publikation].
ISSN=2242-1270. 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kanma/2020/kanma_2020_2021-11-18_tie_001_sv.html