Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Gå direkt till tabellen över levnadskostnadsindexets indextal.

Publicerad: 14.3.2022

Inflationen i februari 4,5 procent

Den förändring av konsumentpriserna på årsnivå som Statistikcentralen räknat var i februari 4,5 procent. I januari var inflationen 4,4 procent. Att inflationen steg något berodde bland annat på att el blev dyrare.

Inflationsmätare i Finland, februari 2022

Indextal Årsförändring (%) Månadsförändring (%)
Konsumentprisindex 2015=100 109,4 4,5 0,5
Levnadskostnadsindex 1951:10=100 2084
Harmoniserat konsumentprisindex 2015=100 109,7 4,4 0,6
Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter 2015=100 108,2 4,3 0,6

I februari steg konsumentpriserna jämfört med året innan mest på grund av dyrare el, bränslen, ombyggnad av egnahemshus och renovering i bostadsaktiebolag. Stegringen av konsumentpriserna jämfört med året innan dämpades mest på grund av att barndagvård, genomsnittlig ränta på bostadslån och linjetrafik med fartyg blev billigare. Från januari till februari var månadsförändringen av konsumentpriserna 0,5 procent, vilket bland annat berodde på dyrare bränslen jämfört med förra månaden.

I mitten av varje månad samlar Statistikcentralens intervjuare in sammanlagt 19 000 prisuppgifter om närmare 400 varor i ungefär 2 100 affärer för indexet. Prisdata är kompletterad med skannerdata som innehåller cirka 5 miljoner priser. Dessutom samlas omkring 1 000 prisuppgifter in centraliserat.

Inflationen i euroområdet var 5,8 procent i februari enligt preliminära uppgifter

Enligt de preliminära uppgifterna om det harmoniserade konsumentprisindexet var inflationen i euroområdet i februari 5,8 procent. I januari var den 5,1 procent. Motsvarande inflation i Finland var i februari 4,4 procent.

Det harmoniserade konsumentprisindexet omfattar inte ägarboende, penningspel, räntor på konsumtionskrediter eller andra krediter. Inte heller omfattar det brandförsäkring på egnahemshus, fordonsskatt eller fiske- och jaktavgifter. Konsumtionsposterna i det harmoniserade konsumentprisindexet och reglerna för utarbetande av indexet har definierats med EU-förordning.

Eurostats uppskattning av inflationen inom euroområdet baserar sig på medlemsländernas preliminära uppgifter och utvecklingen av energipriserna. Eurostat publicerar de detaljerade, harmoniserade konsumentprisindexen för februari den 17 mars. Information om EU-ländernas inflation finns på Eurostats hemsidor i engelska , (http://ec.europa.eu/eurostat/web/main).

Årsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter 4,3 procent i februari

Årsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet var i februari 4,4 procent och årsförändringen av konstantskatteindexet, som mäter marknadsinflationen, 4,3 procent. Ändringarna i indirekta skatter som gjorts efter februari i fjol hade sålunda en sammanlagd effekt på 0,1 procentenheter när det gäller konsumentpriserna. I februari var månadsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet 0,6 procent och av konsumentprisindexet med konstanta skatter 0,6 procent.

Det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter

I konstantskatteindexet har den inverkan som ändringar i mervärdesskatter och andra indirekta varuskatter har på inflationen eliminerats genom att hålla skatterna konstanta i förhållande till indexets bastidpunkt. Indexet mäter den s.k. marknadsinflationen, dvs. den prisförändring som beror på andra orsaker än ändringar i indirekta skatter. Skatteändringarnas inverkan på priserna erhålls genom att jämföra utvecklingen av det harmoniserade konsumentprisindexet och konstantskatteindexet.


Källa: Konsumentprisindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kristiina Nieminen 029 551 2957, Hannele Markkanen 029 551 3358, khi@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (371,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 14.03.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. februari 2022. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/2022/02/khi_2022_02_2022-03-14_tie_001_sv.html