Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Ändringar i statistikföringen av byggföretagens reparationer

I statistikföringen av byggföretagens reparationsbyggande har det gjorts ändringar i metoden och i blankettvariablerna.

Uppgiftsunderlaget för statistiken har utvidgats. Fr.o.m. statistikåret 2012 har man i statistiken över byggföretagens reparationsbyggande övergått till att använda ett stratifierat urval av företag med minst fem anställda. Före statistikåret 2012 gällde urvalet företag med minst 10 anställda.

I statistikmetoden har man tagit i bruk hantering av outliers. Materialet granskas för outliers och avvi-kande observationer beaktas då uppgifter upphöjs till populationsnivå. Med denna granskning säker-ställs att avvikande observationer inte får en för stor vikt då materialet upphöjs till populationsnivå.

Enkätblanketten har ändrats för statistikåret 2012. På den föregående enkätblanketten frågade man efter fördelningen av byggföretagens omsättning på reparations- och nybyggande. På den nya blanketten frågar man efter fördelningen av företagens huvud- och underentreprenader på reparations- och nybyggande. Av denna anledning har de variabler som används vid beräkningen ändrats och samtidigt preciserats.

På grund av metodändringarna i statistiken är uppgifterna för statistikåret 2012 inte jämförbara med tidigare års uppgifter. Databastabeller som publicerats med den gamla metoden kommer inte längre att uppdateras.

Due to the methodological changes in the statistics, the data for the statistical reference year 2012 are not comparable with those of earlier years. Database tables published with the old method will no longer be updated.


Senast uppdaterad 4.10.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Reparationsbyggande [e-publikation].
ISSN=1799-2966. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kora/kora_2013-10-04_uut_001_sv.html