Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

1. Kuolemansyyt vuonna 2014

Vuonna 2014 kuoli yhteensä 52 400 henkilöä, 25 900 miestä ja 26 500 naista. Elinajan pidentyminen näkyy kuolleiden ikäjakaumassa. Kuolleet ovat yhä vanhempia: lähes kaksi kolmesta oli täyttänyt 75 vuotta ja joka kolmas 85 vuotta. Vainajista 100 vuotta täyttäneitä oli lähes 400. Lisääntynyt ikääntyneiden vainajien määrä näkyy kuolemansyissä muun muassa dementian määrän kasvuna.

Kuolleiden ikärakenteesta johtuen vanhempien ikäryhmien tyypilliset kuolemansyyt hallitsevat koko väestön kuolemansyyjakaumaa. Vuonna 2014 suomalaisten kuolemista 37 prosenttia johtui verenkiertoelinten sairauksista ja 23 prosenttia kasvaimista. Yleisin verenkiertoelinten sairaus oli sepelvaltimotauti (iskeemiset sydäntaudit), joka aiheutti noin viidenneksen kaikista kuolemista. Miesten yleisimmät kuolemaan johtaneet syöpämuodot olivat keuhkosyöpä ja eturauhassyöpä, naisten vastaavasti rintasyöpä ja keuhkosyöpä.

Dementiaan, mukaan lukien Alzheimerin tautiin, kuoli 8 100 henkeä, mikä oli 15 prosenttia kaikista kuolemista. Dementiakuolemien määrä on kasvanut viime vuosikymmenenä nopeasti osin väestön ikääntymisen seurauksena. Naisten kuolemista joka viides ja miesten joka kymmenes aiheutui dementiasta. Naisilla dementiakuolemien määrä oli yli kaksinkertainen verrattuna miehiin, mikä johtuu lähinnä siitä, että naiset elävät miehiä vanhemmiksi. Ikävakioidussa kuolleisuudessa sukupuolten välillä ei ole eroja (kuvio 5).

Alkoholiperäisiin syihin ja itsemurhiin kuolleita edellisvuotta vähemmän

Vuonna 2014 tapaturmiin menehtyi yli 2 200 henkeä eli 4 prosenttia kuolleista, kun alkoholimyrkytykset lasketaan aikasarjaluokituksessa alkoholiperäisiin kuolemiin. Tapaturmiin kuolleiden kokonaismäärän suhteen vuosi 2014 ei paljon poikennut edellisestä vuodesta. Tapaturmakuolemien määrä on kuitenkin hitaasti ja lähes yhtäjaksoisesti pienentynyt vuodesta 2004, jolloin tapaturmaisesti kuoli 2 600 henkilöä.

Alkoholiperäisiin tauteihin ja alkoholimyrkytykseen menehtyi vuonna 2014 runsaat 1 800 henkeä, mikä on lähes 100 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Alkoholiperäisten syiden osuus kaikista kuolemista oli 4 prosenttia. Alkoholiin kuolleista suurin osa, kolme neljästä, oli miehiä. Alkoholikuolemat ovat yleistyneet kymmenen viime vuoden aikana eniten vanhemmissa ikäryhmissä. Samalla menehtyneiden keski-ikä on noussut. Alkoholiin liittyvissä kuolemansyissä miesten mediaanikeski-ikä oli 59 vuotta ja naisten 62 vuotta.

Vuoden 2014 aikana itsemurhan tehneitä oli 789 henkilöä, mikä on noin 100 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Itsemurhien määrä oli suurimmillaan vuonna 1990, jolloin Suomessa tehtiin yli 1 500 itsemurhaa. Sen jälkeen itsemurhakuolleisuus on pienentynyt lähes yhtäjaksoisesti (kuvio 10). Vuonna 2014 itsemurhakuolleisuus oli lähes 30 prosenttia pienempi kuin kymmenen vuotta sitten. Itsemurhan tehneiden mediaanikeski-ikä oli 48 vuotta. Nuoria, alle 25-vuotiaita, kaikista itsemurhan tehneistä oli joka kymmenes ja yli 65-vuotiaita joka viides.

Taulukko 1. Kuolemansyiden rakenne 2014

54-luokkainen aikasarjaluokitus Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset
Kuolleita Kuolleita Kuolleita % % %
27–30 Verenkiertoelinten sairaudet 19 555 9 421 10 134 37 36 38
04–22 Kasvaimet 12 270 6 476 5 794 23 25 22
25 Dementia, Alzheimerin tauti 8 116 2 499 5 617 15 10 21
42–49 Tapaturmat (pl. alkoholimyrkytykset) 2 226 1 379 847 4 5 3
41 Alkoholiperäiset taudit ja tapaturmainen alkoholimyrkytys 1 841 1 430 411 4 6 2
31–35 Hengityselinten sairaudet 1 837 1 149 688 4 4 3
50 Itsemurhat 789 599 190 2 2 1
Muut kuolemansyyt 5 775 2 911 2 864 11 11 11
01–54 Kuolleita yhteensä 52 409 25 864 26 545 100 100 100

Työikäisistä yli puolet kuoli kasvaimiin ja verenkiertoelinten sairauksiin

Suomessa työikäisiä eli 15–64–vuotiaita kuolee yhä vähemmän. Vuonna 2014 työikäisenä kuolleita oli 8 700 henkilöä eli 17 prosenttia kaikista kuolleista. Vuoden aikana kuolleista miehistä lähes joka neljäs oli työikäinen ja naisista joka kymmenes. Alle 65-vuotiaiden kuolleiden määrä väheni edellisvuodesta kaikkiaan yli 500 hengellä.

Työikäisten ikävakioitu kokonaiskuolleisuus on pienentynyt kymmenessä vuodessa noin neljänneksen. Työikäisten miesten kuolleisuus on pienentynyt enemmän kuin naisten, joten sukupuolten välinen kuolleisuusero on hieman kaventunut. Työikäisten miesten kuolleisuus on kuitenkin edelleen yli kaksinkertainen naisiin verrattuna.

Työikäisiä menehtyi eniten kasvaimiin ja verenkiertoelinten sairauksiin. Näihin kahteen pääryhmään kuoli yli puolet työikäisenä kuolleista. Vuonna 2014 työikäisten naisten yleisin kuolemansyyryhmä oli kasvaimet, joihin kuoli naisista peräti 41 prosenttia. Työikäisillä naisilla verenkiertoelinten sairaudet kuolemansyynä ovat vähentyneet: niiden osuus kuolemista vuonna 2014 oli 16 prosenttia, kun vielä parikymmentä vuotta sitten osuus oli lähes neljännes. Työikäisiä miehiä kuoli edelleen enemmän verenkiertoelinten sairauksiin kuin kasvaimiin. Naisten yleisin kuolemaan johtava syöpälaji oli rintasyöpä, joka aiheutti lähes joka kymmenennen työikäisen naisen kuoleman. Työikäisillä miehillä yleisin kuoleman aiheuttanut syöpä oli keuhkosyöpä.

Alkoholiperäisiin syihin, alkoholitauteihin tai tapaturmaiseen alkoholimyrkytykseen, kuolleita oli lähes 1 300 eli 15 prosenttia työikäisenä kuolleista. Työikäisiä miehiä kuoli alkoholiperäisiin syihin neljä kertaa enemmän kuin työikäisiä naisia. Alkoholiin liittyvät kuolemansyyt aiheuttivat lähes joka viidennen miehen ja joka kymmenennen naisen kuoleman. Työikäisten miesten ja naisten alkoholikuolleisuus on supistunut selvästi vuoden 2007 huipputasosta, mutta on edelleen lähes samalla tasolla kuin 2000-luvun alussa.

Tapaturmaisesti kuolleita oli työikäisistä joka kymmenes ja itsemurhiin kuoli yli 600 työikäistä. Kuolemista seitsemän prosenttia aiheutui edelleen itsemurhista, vaikka itsemurhat ovat vähentyneet selvästi 1990-luvulta.

Joka neljäs yli 65-vuotias nainen kuoli dementiaan

Suomalaiset kuolevat iäkkäinä. Vuonna 2014 kuolleiden keski-ikä (mediaani) oli miehillä 76 vuotta ja naisilla 85 vuotta. Yli 65-vuotiaiden osuus kuolleista oli naisilla 89 prosenttia ja miehillä 77 prosenttia. Vanhempien ikäryhmien kuolemansyyrakenne poikkeaa selvästi työikäisten kuolemansyyrakenteesta: kasvaimien, itsemurhien, tapaturmien sekä alkoholiperäisten kuolemansyiden osuus on pienempi kuin työikäisillä.

Yleisin kuolemansyyryhmä yli 65-vuotiailla oli verenkiertoelinten sairaudet, jotka aiheuttivat 40 prosenttia kuolemista. Verenkiertoelinten sairauksien osuus kuolemansyistä kasvaa iän mukana: 65–74-vuotiaista niihin kuoli kolmannes ja yli 90-vuotiaista peräti puolet (kuvio 1). Vastaavasti kasvainten osuus kuolemansyistä pienenee iän myötä. Yli 90-vuotiaana kuolleista menehtyi kasvaimiin enää 8 prosenttia.

Dementian, mukaan lukien Alzheimerin tauti, merkitys kuolemansyynä on kasvanut voimakkaasti. Vuonna 2014 dementia oli ikääntyneiden kolmanneksi yleisin kuolemansyyryhmä verenkiertoelinten sairauksien ja kasvaimien jälkeen. Dementiaan kuoli lähes joka viides 65 vuotta täyttäneistä ja joka kolmas 95 vuotta täyttäneistä. Kuolleisuus dementiaan on kehittynyt viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana samalla tavalla sekä miehillä että naisilla (kuvio 5). Eurostatin vuoden 2012 tilastojen perusteella Suomen miesten ja naisten dementiakuolleisuus oli väkilukuun suhteutettuna EU-maiden suurinta.

Vuonna 2014 kaikista itsemurhan tehneistä joka viides oli 65 vuotta täyttänyt. Itsemurhien osuus ikääntyneiden kuolemansyistä on kuitenkin hyvin pieni, alle prosentti. Kansainvälisessä vertailussa suomalaisten yli 65-vuotiaiden itsemurhakuolleisuus ei poikennut vuonna 2012 EU-maiden keskiarvosta. Lisätietoa 65 vuotta täyttäneiden kuolemansyistä löytyy liitetaulukoista 1a-c ja tietokantatauluista.

Taulukko 2. Yli 65-vuotiaiden kuolemansyyrakenne 2014

54-luokkainen aikasarjaluokitus Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset
Kuolleita Kuolleita Kuolleita % % %
04–22 Kasvaimet 9 768 5 109 4 659 22 26 20
- Kurkunpään, henkitorven ja keuhkon syöpä 1 715 1 098 617 4 6 3
- Imu- ja vertamuodostavien kudosten syöpä 1 002 500 502 2 3 2
- Haimasyöpä 857 401 456 2 2 2
25 Dementia, Alzheimerin tauti 8 071 2 476 5 595 19 13 24
27–30 Verenkiertoelinten sairaudet 17 593 7 894 9 699 40 40 41
- Iskeemiset sydäntaudit 9 340 4 682 4 658 21 24 20
31–35 Hengityselinten sairaudet 1 635 1 012 623 4 5 3
41 Alkoholiperäiset taudit ja tapaturmainen alkoholimyrkytys 583 418 165 1 2 1
42–49 Tapaturmat (pl. alkoholimyrkytykset) 1 410 756 654 3 4 3
50 Itsemurhat 163 126 37 0 1 0
Muut kuolemansyyt 4 313 2 008 2 305 10 10 10
01–54 Kuolleita yhteens ä 43 536 19 799 23 737 100 100 100

Kuvio 1. Kuolemansyiden rakenne eri ikäryhmissä 2014

Kuvio 1. Kuolemansyiden rakenne eri ikäryhmissä 2014

Lähde: Kuolemansyytilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Airi Pajunen 029 551 3605, Jari Hellanto 029 551 3291, kuolemansyyt@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 30.12.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuolemansyyt [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-5051. 2014, 1. Kuolemansyyt vuonna 2014 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ksyyt/2014/ksyyt_2014_2015-12-30_kat_001_fi.html