Kuolintodistusarkisto

Suomalaisten kuolintodistuksia on arkistoitu vuodesta 1936 lähtien. Vuosien 1936-1965 kuolintodistukset sijaitsevat Kansallisarkistossa. Näiden osalta tietopyynnöt osoitetaan Kansallisarkistolle. Tätä uudemmat kuolintodistukset on arkistoitu Tilastokeskukseen. 

Kuolintodistuksen tiedot ovat salassa pidettäviä. Laissa kuolemansyyn selvittämisessä (459/1973, § 15) on määritelty tarkoitukset, joihin kuolintodistuskopioita ja/tai kuolintodistuksen tietoja voi kuitenkin saada.

1) Kuolintodistuksesta voidaan antaa kopio vainajan lähiomaiselle, eläkelaitokselle sekä viranomaiskäyttöön

Lain mukaan salassa pidettäviä kuolintietoja saa antaa vainajan lähiomaiselle tai muulle hänen läheiselleen.

Lähiomaiset eivät yleensä tarvitse kuolintodistusta viranomaisten kanssa asioitaessa. Tieto kuolemasta lähetetään virkateitse Digi- ja väestötietovirastoon kirjattavaksi väestötietojärjestelmään, josta tieto välittyy eteenpäin. Lisäksi vainajan asioita voi hoitaa rekisteriviranomaiselta (Digi- ja väestötietovirasto, seurakunta) saatavalla virkatodistuksella.

Varsinainen kuolintodistus kirjoitetaan vasta kaikkien kuolemansyyn selvittämisen edellyttämien tutkimusten valmistuttua. Sen valmistumiseen voi kulua useita kuukausia.

Tee kirjallinen tietopyyntö kuolintodistuksesta Tilastokeskukseen joko sähköpostilla tai postitse. Lähetä tietopyyntö sähköpostiosoitteeseen kuolemansyyt@stat.fi tai postiosoitteeseen:

Tilastokeskus
Kuolemansyytilasto
00022 TILASTOKESKUS

Voit halutessasi lähettää pyynnön suojatun sähköpostin välityksellä osoitteesta  https://turvaviesti.tilastokeskus.fi.  Valitse turvapostissa vastaanottajaksi kuolemansyyt@stat.fi. Ohje suojatun sähköpostin lähettämiseen.

Ilmoita pyynnössä:

  • vainajan suku- ja etunimet
  • henkilötunnus (syntymäaika)
  • kuolinpäivä
  • viimeisin asuinkunta
  • kuolintodistuksen pyytäjän sukulaisuussuhde vainajaan
  • oma nimi, osoite ja puhelinnumero.

Yksittäiset kuolintodistuskopiot ovat lähiomaisille maksuttomia. Kopio otetaan alkuperäisestä kuolintodistuksesta, joka on laadittu joko suomen- tai ruotsinkielisenä. Muut kieliversiot eivät ole mahdollisia.

Kuolintodistustietoja annetaan myös vakuutus- tai eläkelaitokselle etuuden saamista koskevan hakemuksen käsittelyä varten sekä tuomioistuimelle, viranomaiselle tai muulle yhteisölle, jolla on tiedon saantiin laissa säädetty oikeus. Tällöin pyynnön on tultava ko. viranomaiselta.

2) Kuolintodistuksen tietoja luovutetaan tieteellisiin tutkimuksiin ja tilastollisiin selvityksiin

Tietojen saamiseksi on Tilastokeskukselta haettava käyttölupa. Vuosina 1936-1965 kuolleiden henkilöiden kuolintodistuksia säilytetään Kansallisarkistossa, joka huolehtii niihin kohdistuvasta tietopalvelusta.

Täytä käyttölupahakemus Tilastokeskuksen lupapalvelussa. Voit pyytää kuolemansyytietoja ja/tai kuolintodistuskopiota. Käyttölupahakemuksen yhteydessä tulee olla lyhyt tutkimussuunnitelma, rekisteriseloste ja kaikkien aineistoa käsittelevien henkilöiden nimet. Tietojen käsittelijöiden tulee toimittaa salassapitositoumukset lupapalvelussa, mikäli salassapitositoumuksia ei ole toimitettu aiemmin. 

Huomioithan, että henkilötunnisteita ei saa toimittaa hakemuksen yhteydessä. Tilastokeskuksella ei ole perusteita vastaanottaa niitä ennen kuin Tilastokeskuksen käyttölupa on myönnetty.

Tiedot tutkimustarkoituksiin ovat maksullisia.

Findata käsittelee kuolemansyytietojen lupahakemukset, jotka koskevat kuolemansyytietojen yhdistämistä useamman toisiolaissa mainitun rekisterinpitäjän tietoihin. Lue lisää Findatan sivuilta. Osoita tällöin kuolemansyytietojen lupahakemus Findatalle: