Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 3.6.2016

Toimintojen yhtiöittäminen heikensi kuntien vuosikatetta vuonna 2015

Kuntien yhteenlaskettu vuosikate heikkeni edellisvuodesta 310 miljoona euroa eli 14 prosenttia, mihin vaikutti erityisesti myyntituottojen väheneminen 1,1 miljardilla eurolla. Muutoksia selittävät muun muassa vuonna 2014 toteutetut kuntien liiketoimintojen yhtiöittämiset. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen kuntataloustilastosta, jota varten kerättiin tilinpäätöstietoja kaikilta 317 kunnalta ja kaikilta 146 kuntayhtymältä.

Kuntien ja kuntakonsernien talous 2015, miljoonaa euroa 1)

  Kunnat Kuntakonsernit
Yhteensä Muutos, % Yhteensä Muutos, %
Toimintatuotot yhteensä 7 553 -12,7 23 535 -
Toimintakulut yhteensä 36 493 -0,3 49 910 -
Vuosikate 1 912 -14,0 4 520 -
Nettoinvestoinnit 2)
2 502 60,1 5 379 -
Lainakanta 31.12. 15 558 5,6 32 786 3,9
1) Ennakko
2) Nettoinvestoinnit = investointimenot - rahoitusosuudet investointimenoihin - pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot

Kuntien ja kuntayhtymien talous

Kuntien yhteenlaskettu toimintakate oli -28,4 miljardia euroa. Se heikkeni edellisvuodesta 1,0 miljardia euroa eli 3,6 prosenttia. Heikkenemiseen vaikutti erityisesti myyntituottojen vähentyminen 1,1 miljardilla eurolla eli 25,1 prosentilla. Toimintakulut laskivat 96 miljoonaa euroa eli 0,3 prosenttia. Toimintakuluista eniten vähenivät aineet, tarvikkeet ja tavarat, joiden kulut laskivat edellisestä vuodesta 552 miljoonaa euroa eli 23 prosenttia. Muutoksia selittävät vuonna 2014 toteutuneet kuntien liiketoimintojen yhtiöittämiset. Kuntien yhtiöitetty toiminta jää kuntien tilinpäätöstietojen ulkopuolelle, mutta sisältyy kuntakonsernien tilinpäätöstietoihin. 

Kuntien verorahoitus, joka koostuu verotuloista ja valtionosuuksista, kasvoi 627 miljoonalla eurolla, mikä merkitsi 2,1 prosentin kasvua. Näistä valtionosuudet kasvoivat 37 miljoonaa euroa ja verotulot 590 miljoonaa euroa. Suurimman osan verotulojen kasvusta muodostivat tuloverot, joiden tuoton lisäys oli 341 miljoonaa euroa. Kuntien osuus yhteisöverojen tuotosta kasvoi 177 miljoonaa euroa. Kasvanut verorahoitus ei kuitenkaan kattanut toimintatuottojen laskua ja vuosikate heikkeni 14 prosenttia.

Vuosikate oli negatiivinen 16 kunnalla ja 8 kuntayhtymällä vuonna 2015, kun taas edellisenä vuonna vastaava tilanne oli 11 kunnalla ja 7 kuntayhtymällä. Yhteenlaskettujen tilinpäätösten mukaan vuosikate kattoi poistoista kunnissa 91 prosenttia. Kyseinen tunnusluku heikkeni edellisvuodesta, jolloin vuosikate kattoi poistoista 107 prosenttia. Kuntayhtymien vuosikate kattoi poistoista 137 prosenttia ja se vahvistui edellisvuodesta, jolloin vastaava luku oli 116 prosenttia.

Kuntien yhteenlaskettu lainakanta kasvoi edellisvuodesta 818 miljoonalla eurolla eli 5,6 prosentilla. Kuntien lainakanta asukasta kohden oli 2 835 euroa, kun edellisenä vuonna vastaava luku oli 2 694 euroa. Kuntien omavaraisuusaste eli oman pääoman suhde koko pääomaan oli 60,2 prosenttia. Suhdeluku laski hieman edellisvuodesta, jolloin se oli 61,1 prosenttia. Kuntayhtymien lainakanta kasvoi puolestaan 48 miljoonaa euroa eli 1,6 prosenttia. Kuntayhtymien lainakanta oli vuoden 2015 lopussa 3,0 miljardia euroa.

Vuonna 2015 kuntien nettoinvestoinnit olivat 2,5 miljardia euroa. Kasvua edellisestä vuodesta oli 60,1 prosenttia, mutta summa on edelleen pienempi kuin vuoden 2013 vastaava luku. Kuntayhtymien nettoinvestoinnit vähenivät 4,2 prosenttia ja olivat yhteensä 732 miljoonaa euroa.

Kuntakonsernien talous

Vuonna 2015 kuntakonsernien yhteenlaskettu toimintakate oli -26,3 miljardia euroa eli 2,1 miljardia euroa kuntien yhteenlaskettua toimintakatetta vahvempi. Konsernien vuosikate oli 4,5 miljardia eli 2,6 miljardia kuntien yhteenlaskettua vuosikatetta parempi. Vuosikate ei ollut negatiivinen yhdelläkään kuntakonsernilla.

Kuntakonsernien yhteenlaskettu lainakanta kasvoi 1,2 miljardia euroa eli 3,9 prosenttia. Konsernien lainakanta asukasta kohden oli 5 987 euroa, kun edellisenä vuonna vastaava luku oli 5 775 euroa. Kuntakonsernien nettoinvestoinnit olivat 5,4 miljardia euroa.

Tilasto sisältää 303 kuntakonsernin tiedot. 1)


1) Konsernitilinpäätöstiedot puuttuvat Manner-Suomen kunnista Luhangalta. Loput puuttuvat tiedot koskevat Ahvenanmaan kuntia.

Lähde: Kuntataloustilasto 2015, ennakolliset tilinpäätöstiedot. Tilastokeskus.

Lisätietoja: Atte Virtanen 029 551 3685, Karen Asplund 029 551 3611, kuntatalous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (249,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 3.6.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntatalous [verkkojulkaisu].
ISSN=2343-4147. 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kta/2015/kta_2015_2016-06-03_tie_001_fi.html