Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 2.6.2017

Kuntien taloudessa maltillinen kulukehitys vuonna 2016

Kuntien yhteenlasketut toimintakulut olivat vuoden 2016 ennakollisten tilinpäätöstietojen mukaan 36,7 miljardia euroa. Kasvua toimintakuluissa oli 0,5 prosenttia edeltävän vuoden tilinpäätöstietoihin verrattuna. Toimintatuotot olivat 7,7 miljardia euroa, mikä tarkoitti 1,5 prosentin kasvua edellisvuoden tasosta. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen kuntataloustilastosta, jota varten kerättiin ennakollisia tilinpäätöstietoja kaikilta Suomen 313 kunnalta ja 144 kuntayhtymältä.

Kuntien ja kuntakonsernien talous 2016, miljoonaa euroa 1)

  Kunnat Kuntakonsernit
2016 Muutos, % 2016 Muutos, %
Toimintatuotot yhteensä 7 661 1,5 23 951 1,7
Toimintakulut yhteensä 36 679 0,5 50 506 1,1
Vuosikate 2 718 42,2 5 316 18,9
Nettoinvestoinnit 2)
2 441 -2,8 5 650 5,0
Lainakanta 31.12. 16 139 3,7 33 804 3,1
1) Ennakkotiedot
2) Nettoinvestoinnit = investointimenot - rahoitusosuudet investointimenoihin - pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot

Kuntien talous

Vuonna 2016 kuntien yhteenlaskettu toimintakate oli ennakkotietojen mukaan -28,6 miljardia euroa. Se heikkeni edellisvuodesta 142 miljoonaa euroa eli 0,5 prosenttia. Toimintakatteen vähäiseen heikkenemiseen vaikutti toimintakulujen maltillinen kasvu sekä toimintatuottojen lisääntyminen.

Toimintakulut kasvoivat 188 miljoonaa euroa eli 0,5 prosenttia. Toimintakulujen vähäinen kasvu johtui erityisesti henkilöstökulujen pienenemisestä 202 miljoonalla eurolla. Henkilöstökulut vähenivät kaikkiaan 1,4 prosenttia edellisvuodesta. Toimintatuotot kasvoivat 110 miljoona euroa eli 1,5 prosenttia. Toimintatuottojen lisääntymiseen vaikutti eniten maksutuottojen sekä muiden toimintatuottojen kasvu.

Kuntien verorahoitus, joka koostuu verotuloista ja valtionosuuksista, kasvoi 928 miljoonaa euroa, mikä merkitsi 3,1 prosentin kasvua. Valtionosuuksien osuus verorahoituksen kasvusta oli 596 miljoonaa euroa ja verotulojen 332 miljoonaa euroa. Suurimman osan verotulojen kasvusta muodostivat tuloverot, joiden tuoton lisäys oli 367 miljoonaa euroa. Kuntien osuus yhteisöverojen tuotosta väheni puolestaan 95 miljoonaa euroa. Kasvanut verorahoitus kattoi toimintakatteen heikkenemisen ja vuosikate parani 806 miljoonaa euroa eli 42,2 prosenttia.

Vuonna 2016 vuosikate oli negatiivinen 15 kunnalla, kun taas edellisenä vuonna vastaavassa tilanteessa oli 16 kuntaa. Yhteenlaskettujen tilinpäätöstietojen mukaan vuosikate kattoi poistoista 127,9 prosenttia. Kyseinen tunnusluku parani edellisvuodesta, jolloin vuosikate kattoi poistoista 91,4 prosenttia.

Vuonna 2016 kuntien nettoinvestoinnit olivat 2,4 miljardia euroa. Vähennystä edellisestä vuodesta oli 71 miljoonaa euroa eli 2,8 prosenttia. Kuntien yhteenlaskettu lainakanta kasvoi edellisvuodesta 580 miljoonaa euroa ollen yhteensä 16,1 miljardia euroa. Lainakanta oli 3,7 prosenttia suurempi kuin edellisenä vuonna. Asukasta kohden kuntien lainamäärä oli 2 933 euroa. 1) Kuntien omavaraisuusaste eli oman pääoman suhde koko pääomaan oli 59,9 prosenttia. Suhdeluku laski hieman edellisvuodesta, jolloin se oli 60,2 prosenttia. 

Kuntayhtymien talous

Vuonna 2016 kuntayhtymien yhteenlasketut toimintakulut olivat 12,5 miljardia euroa ja toimintatuotot 13,2 miljardia euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna toimintakulut kasvoivat 269 miljoonaa euroa eli 2,2 prosenttia. Toimintatuotot kasvoivat 190 miljoonaa euroa eli 1,5 prosenttia edellisvuodesta.

Yhteenlaskettu vuosikate heikkeni edellisestä vuodesta 81 miljoonaa euroa ja oli yhteensä 704 miljoonaa euroa. Se oli 10,3 prosenttia pienempi edellisen vuoden tasoon nähden. Vuosikate kattoi poistoista 118,5 prosenttia.

Kuntayhtymien nettoinvestoinnit kasvoivat edeltävään vuoteen verrattuna 91 miljoonaa euroa ja olivat yhteensä 823 miljoonaa euroa. Kuntayhtymien lainakanta oli vuoden 2016 lopussa 3,2 miljardia euroa. Lainakanta kasvoi vuoden 2016 aikana yhteensä 129 miljoonaa euroa eli 4,2 prosenttia.

Kuntakonsernien talous

Kuntakonsernien toimintakate oli vuonna 2016 yhteenlaskettuna -26,5 miljardia euroa. Se oli 2,1 miljardia euroa kuntien toimintakatetta vahvempi. Konsernien yhteenlaskettu vuosikate parani edellisestä vuodesta 846 miljoonaa euroa ja oli yhteensä 5,3 miljardia euroa. Konsernien vuosikate oli 2,6 miljardia kuntien vuosikatetta parempi. Vuosikate oli negatiivinen viidellä kuntakonsernilla, kun edeltävänä vuonna vastaavassa tilanteessa ei ollut yhtäkään kuntakonsernia.

Kuntakonsernien nettoinvestoinnit olivat yhteensä 5,7 miljardia euroa, joka oli 268 miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän. Yhteenlaskettu lainakanta kasvoi 1,0 miljardia euroa ja oli yhteensä 33,8 miljardia euroa. Konsernien lainakanta oli 3,1 prosenttia suurempi kuin edellisenä vuonna. Kuntakonsernien lainat olivat asukasta kohden 6 143 euroa. 2)

Tilasto sisältää 299 kuntakonsernin tiedot. 3)


1) Väestötietona on käytetty Suomen väkilukua 31.12.2016.
2) Väestötietona on käytetty Suomen väkilukua 31.12.2016.
3) Konsernitilinpäätöstiedot puuttuvat Manner-Suomen kunnista Vesannolta. Loput puuttuvat tiedot koskevat Ahvenanmaan kuntia.

Lähde: Kuntataloustilasto 2016, ennakolliset tilinpäätöstiedot. Tilastokeskus.

Lisätietoja: Karen Asplund 029 551 3611, kuntatalous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (247,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 2.6.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntatalous [verkkojulkaisu].
ISSN=2343-4147. 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kta/2016/kta_2016_2017-06-02_tie_001_fi.html