Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 2.6.2017

Moderat utveckling av kostnaderna i kommunernas ekonomi år 2016

Enligt de preliminära bokslutsuppgifterna för år 2016 var kommunernas sammanräknade verksamhetskostnader 36,7 miljarder euro. Ökningen i verksamhetskostnader var 0,5 procent jämfört med föregående års bokslutsuppgifter. Verksamhetsintäkterna var 7,7 miljarder euro, dvs. en ökning med 1,5 procent från nivån året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kommunekonomin, för vilken preliminära bokslutsuppgifter samlades in från alla 313 kommuner och 144 samkommuner i Finland.

Kommunernas och kommunkoncernernas ekonomi 2016, miljoner euro 1)

  Kommuner Kommunkoncerner
2016 Förändring, % 2016 Förändring, %
Verksamhetsintäkter totalt 7 661 1,5 23 951 1,7
Verksamhetskostnader totalt 36 679 0,5 50 506 1,1
Årsbidrag 2 718 42,2 5 316 18,9
Nettoinvesteringar 2) 2 441 -2,8 5 650 5,0
Lånestock 31.12 16 139 3,7 33 804 3,1
1) Förhandsuppgifter
2) Nettoinvesteringar = investeringsutgifter - finansieringsandelar för investeringsutgifter - försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva

Kommunernas ekonomi

År 2016 uppgick kommunernas sammanräknade verksamhetsbidrag enligt de preliminära uppgifterna till totalt -28,6 miljarder euro. Detta var en minskning från året innan med 142 miljoner euro, dvs. 0,5 procent. Den moderata uppgången i verksamhetskostnader och ökningen av verksamhetsintäkter bidrog till den svaga nedgången i verksamhetsbidraget. 

Verksamhetskostnaderna steg med 188 miljoner euro, dvs. med 0,5 procent. Den svaga uppgången i verksamhetskostnader berodde särskilt på att personalkostnaderna minskade med 202 miljoner euro. Personalkostnaderna sjönk med totalt 1,4 procent från året innan. Verksamhetsintäkterna ökade med 110 miljoner euro, dvs. med 1,5 procent. Till detta bidrog främst ökningen av avgiftsintäkter och andra verksamhetsintäkter.

Kommunernas skattefinansiering, som består av skatteinkomster och statsandelar, ökade med 928 miljoner euro, vilket var en ökning med 3,1 procent. Av ökningen av skattefinansieringen var statsandelarnas andel 596 miljoner euro och skatteinkomsternas 332 miljoner euro. Den största andelen av ökningen av skatteinkomsterna stod inkomstskatterna för, med en ökning på 367 miljoner euro. Kommunernas andel av samfundsskattens avkastning minskade för sin del med 95 miljoner euro. Den ökade skattefinansieringen täckte försvagningen av verksamhetsbidraget och årsbidraget förbättrades med 806 miljoner euro, dvs. 42,2 procent.

År 2016 var årsbidraget negativt i 15 kommuner. Året innan var 16 kommuner i samma situation. Enligt sammanräknade bokslutsuppgifter täckte årsbidraget 127,9 procent av avskrivningarna. Nyckeltalet i fråga förbättrades från året innan, då årsbidraget täckte 91,4 procent av avskrivningarna.

År 2016 uppgick kommunernas nettoinvesteringar till 2,4 miljarder euro. Detta var en minskning från året innan med 71 miljoner euro, dvs. 2,8 procent. Kommunernas sammanräknade lånestock ökade med 580 miljoner euro jämfört med året innan och var sammanlagt 16,1 miljarder euro. Lånestocken var totalt 3,7 procent större än året innan. Per invånare uppgick lånen i kommunerna till 2 933 euro. 1) Kommunernas soliditet, dvs. det egna kapitalet i förhållande till hela kapitalet var 59,9 procent. Relationstalet sjönk något från året innan, då det var 60,2 procent.

Samkommunernas ekonomi

År 2016 var samkommunernas sammanräknade verksamhetskostnader 12,5 miljarder euro och verksamhetsintäkter 13,2 miljarder euro. Verksamhetskostnaderna ökade med 269 miljoner euro jämfört med året innan, dvs. med 2,2 procent. Verksamhetsintäkterna ökade med 190 miljoner euro, vilket var en ökning med 1,5 procent från året innan.

Det sammanräknade årsbidraget försvagades med 81 miljoner euro från året innan och var totalt 704 miljoner euro. Detta var en minskning med 10,3 procent jämfört med föregående års nivå. Årsbidraget täckte 118,5 procent av avskrivningarna.

Samkommunernas nettoinvesteringar ökade med 91 miljoner euro från året innan och var totalt 823 miljoner euro. Samkommunernas lånestock var 3,2 miljarder euro i slutet av år 2016. Lånestocken ökade år 2016 med totalt 129 miljoner euro från året innan, dvs. med 4,2 procent.

Kommunkoncernernas ekonomi

År 2016 var kommunkoncernernas sammanräknade verksamhetsbidrag -26,5 miljarder euro, dvs. 2,1 miljarder euro högre än kommunernas verksamhetsbidrag. Koncernernas sammanräknade årsbidrag förbättrades med 846 miljoner euro från året innan och var totalt 5,3 miljarder euro. Koncernernas årsbidrag var 2,6 miljarder euro högre än kommunernas. Årsbidraget var negativt i fem kommunkoncerner. Året innan var ingen kommunkoncern i en liknande situation.

Kommunkoncernernas nettoinvesteringar var totalt 5,7 miljarder euro, vilket var 268 miljoner euro mer än året innan. Den sammanräknade lånestocken ökade med 1,0 miljarder euro och var sammanlagt 33,8 miljarder euro. Koncernernas lånestock var totalt 3,1 procent större än året innan. Kommunkoncernernas lån per invånare var 6 143 euro. 2)

Statistiken omfattar uppgifter om 299 kommunkoncerner. 3)


1) Som befolkningsuppgift har man använt folkmängden i Finland 31.12.2016.
2) Som befolkningsuppgift har man använt folkmängden i Finland 31.12.2016.
3) Av kommunerna i Fasta Finland saknas koncernbokslutsuppgifterna ifråga om Vesanto. Återstående uppgifter som saknas gäller kommunerna på Åland.

Källa: Preliminära uppgifter i statistiken över kommunekonomi 2016. Statistikcentralen.

Förfrågningar: Karen Asplund 029 551 3611, kommunekonomi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (234,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 2.6.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunekonomi [e-publikation].
ISSN=2343-4155. 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kta/2016/kta_2016_2017-06-02_tie_001_sv.html