Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 1.6.2018

Kuntien talouden kulut kääntyivät laskuun vuonna 2017

Tilastokeskuksen keräämien ennakollisten tilinpäätöstietojen mukaan kuntien toimintakulut kääntyivät laskuun vuonna 2017. Kuntien toimintakulut olivat yhteenlaskettuna 35,9 miljardia euroa ja ne vähenivät kaikkiaan 2,3 prosenttia edeltävän vuoden toteutuneisiin tilinpäätöstietoihin verrattuna. Toimintatuotot olivat yhteensä 7,2 miljardia euroa, mikä merkitsi 6,1 prosentin laskua edellisen vuoden tasosta. Tiedot käyvät ilmi kuntataloustilaston ennakollisista tilinpäätöstiedoista, joita varten kerättiin tietoja Suomen kaikilta 311 kunnalta ja 141 kuntayhtymältä.

Kuntien ja kuntakonsernien talous 2017, miljoonaa euroa 1)

  Kunnat Kuntakonsernit
2017 Muutos, % 2017 Muutos, %
Toimintatuotot yhteensä 7 192 -6,1 24 653 2,9
Toimintakulut yhteensä 35 854 -2,3 50 758 0,4
Vuosikate 3 286 20,9 5 931 11,5
Nettoinvestoinnit 2)
2 387 -2,2 5 836 3,3
Lainakanta 31.12. 16 170 0,2 34 713 2,6
1) Ennakkotiedot
2) Nettoinvestoinnit = investointimenot - rahoitusosuudet investointimenoihin - pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot

Kuntien talous

Vuoden 2017 ennakollisten tilinpäätöstietojen mukaan kuntien toimintakate oli yhteensä -28,3 miljardia euroa. Se vahvistui 318 miljoonaa euroa eli 1,1 prosenttia edellisen vuoden toteutuneisiin tilinpäätöksiin verrattuna. Toimintakate vahvistui, koska toimintakulut vähenivät euromääräisesti tarkasteltuna toimintatuottoja enemmän.

Toimintakulut vähenivät yhteensä 827 miljoonaa euroa eli 2,3 prosenttia. Toimintakulujen vähentymiseen vaikutti eniten henkilöstökulujen pienentyminen 968 miljoonalla eurolla. Henkilöstökulut vähenivät kaikkiaan 6,7 prosenttia edellisestä vuodesta. Toimintatuotot vähenivät puolestaan 470 miljoona euroa eli 6,1 prosenttia. Toimintatuottojen vähentymiseen vaikuttivat myyntituottojen sekä tuki- ja avustustuottojen pienentyminen.

Kuntien verotulot kasvoivat ennakkotietojen mukaan 446 miljoonaa euroa eli 2,0 prosenttia edellisvuodesta. Tuloverojen osuus verotulojen kasvusta oli 33 miljoonaa euroa. Kuntien osuus yhteisöverojen tuotosta kasvoi 343 miljoonaa euroa. Valtionosuudet sitä vastoin vähenivät 289 miljoonalla eurolla eli 3,3 prosentilla. Verotuloista ja valtionosuuksista koostuva verorahoitus kasvoi yhteensä 157 miljoonaa euroa eli 0,5 prosenttia. Asukasta kohden kunnat saivat verorahoitusta 5 639 euroa viime vuoden aikana. 1) Verorahoituksen kasvu ja toimintakatteen vahvistuminen siivitti vuosikatteen 568 miljoonan euron kasvuun vuonna 2017.

Vuoden 2017 ennakkotietojen perusteella vuosikate oli negatiivinen neljällä kunnalla, kun taas edellisenä vuonna negatiivisen vuosikatteen kuntia oli 15. Yhteenlaskettujen tilinpäätöstietojen mukaan vuosikate kattoi poistoista 149,0 prosenttia. Tunnusluku parani edellisvuodesta, jolloin vuosikate kattoi poistoista 127,9 prosenttia.

Vuonna 2017 kuntien nettoinvestoinnit olivat 2,4 miljardia euroa. Vähennystä edellisestä vuodesta oli 54 miljoonaa euroa eli 2,2 prosenttia. Kuntien lainakanta kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 31 miljoonaa euroa ollen yhteensä 16,2 miljardia euroa. Lainakanta oli 0,2 prosenttia suurempi kuin edellisenä vuonna. Asukasta kohden lainoja oli kunnissa 2 933 euroa. 2) Kuntien omavaraisuusaste, joka kuvaa oman pääoman suhdetta koko pääomaan, oli 60,8 prosenttia. Suhdeluku kasvoi edellisvuodesta, jolloin se oli 59,9 prosenttia.

Kuntayhtymien talous

Vuonna 2017 ennakollisten tilinpäätöstietojen mukaan kuntayhtymien yhteenlasketut toimintakulut olivat 13,6 miljardia euroa ja toimintatuotot 14,4 miljardia euroa. Viime vuoden toteutuneisiin tilinpäätöksiin verrattuna toimintakulut kasvoivat 1,2 miljardia euroa eli 9,2 prosenttia. Toimintatuotot kasvoivat 1,1 miljardia euroa eli 8,4 prosenttia edellisvuodesta.

Kuntayhtymien vuosikate heikkeni edellisestä vuodesta 31 miljoonaa euroa ja oli yhteensä 674 miljoonaa euroa. Se oli 4,3 prosenttia pienempi edeltävään vuoteen verrattuna. Vuosikate kattoi kuntayhtymien poistoista kaikkiaan 110,6 prosenttia.

Nettoinvestoinnit kasvoivat viime vuoden tasoon nähden 236 miljoonaa euroa ja ne olivat yhteensä 1,1 miljardia euroa. Vuoden 2017 aikana kuntayhtymien lainakanta kasvoi 3,5 miljardiin euroon, mikä tarkoitti 9,1 prosentin kokonaiskasvua edellisvuoden tilinpäätöstietoihin nähden.

Kuntakonsernien talous

Kuntakonsernien toimintakate oli vuoden 2017 ennakkotietojen mukaan yhteensä -26,0 miljardia euroa. Se oli 2,2 miljardia euroa kuntien toimintakatetta vahvempi. Kuntien konsernien yhteenlaskettu vuosikate parani viime vuodesta 614 miljoonaa euroa ja oli yhteensä 5,9 miljardia euroa. Konsernien vuosikate oli 2,6 miljardia euroa kuntien vuosikatetta parempi. Vuosikate ei ollut negatiivinen yhdelläkään kuntakonsernilla, kun taas viime vuonna vuosikate oli negatiivinen viidellä kuntakonsernilla.

Kuntakonsernien nettoinvestoinnit olivat yhteensä 5,8 miljardia euroa, joka oli 186 miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän. Konsernien lainakanta kasvoi 896 miljoonalla eurolla ja oli yhteensä 34,7 miljardia euroa. Kasvua lainakannassa oli yhteensä 2,6 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Kuntakonsernien lainat asukasta kohden olivat 6 296 euroa. 3)

Tilasto sisältää 298 kuntakonsernin tilinpäätöstietoja. 4)


1) Väestötietona on käytetty Suomen väkilukua 31.12.2017.
2) Väestötietona on käytetty Suomen väkilukua 31.12.2017.
3) Väestötietona on käytetty Suomen väkilukua 31.12.2017.
4) Puuttuvat konsernitilinpäätöstiedot koskevat Ahvenanmaan kuntia.

Lähde: Kuntataloustilasto 2017, ennakolliset tilinpäätöstiedot. Tilastokeskus.

Lisätietoja: Karen Asplund 029 551 3611, Jens Melfsen 029 551 2578, kuntatalous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (248,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 1.6.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntatalous [verkkojulkaisu].
ISSN=2343-4147. 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kta/2017/kta_2017_2018-06-01_tie_001_fi.html