Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 1.6.2018

Kostnaderna i kommunernas ekonomi vände nedåt år 2017

Enligt de preliminära bokslutsuppgifter som Statistikcentralen samlat in vände kommunernas verksamhetskostnader nedåt år 2017. Kommunernas verksamhetskostnader uppgick sammanlagt till 35,9 miljarder euro och de minskade med totalt 2,3 procent jämfört med föregående års faktiska bokslutsuppgifter. Verksamhetsintäkterna var totalt 7,2 miljarder euro, vilket betydde en minskning med 6,1 procent från nivån året innan. Uppgifterna framgår av de preliminära bokslutsuppgifterna om statistiken över kommunekonomin, för vilka uppgifter samlades in från alla 311 kommuner och 141 samkommuner i Finland.

Kommunernas och kommunkoncernernas ekonomi 2017, miljoner euro 1)

  Kommuner Kommunkoncerner
2017 Förändring, % 2017 Förändring, %
Verksamhetsintäkter totalt 7 192 -6,1 24 653 2,9
Verksamhetskostnader totalt 35 854 -2,3 50 758 0,4
Årsbidrag 3 286 20,9 5 931 11,5
Nettoinvesteringar 2) 2 387 -2,2 5 836 3,3
Lånestock 31.12 16 170 0,2 34 713 2,6
1) Förhandsuppgifter
2) Nettoinvesteringar = investeringsutgifter - finansieringsandelar för investeringsutgifter - försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva

Kommunernas ekonomi

Enligt de preliminära bokslutsuppgifterna för år 2017 uppgick kommunernas verksamhetsbidrag till totalt -28,3 miljarder euro. Detta var en ökning med 318 miljoner euro, dvs. 1,1 procent jämfört med föregående års faktiska bokslut. Verksamhetsbidraget ökade för att verksamhetskostnaderna räknat i euro minskade mer än verksamhetsintäkterna. 

Verksamhetskostnaderna minskade med sammanlagt 827 miljoner euro, dvs. 2,3 procent. Minskningen i verksamhetskostnader berodde mest på att personalkostnaderna sjönk med 968 miljoner euro. Personalkostnaderna sjönk med totalt 6,7 procent från året innan. Verksamhetsintäkterna minskade å sin sida med 470 miljoner euro, dvs. 6,1 procent. Verksamhetsintäkternas minskning berodde på att försäljningsintäkterna samt stöd- och bidragsintäkterna minskade.

Kommunernas skatteinkomster ökade enligt de preliminära uppgifterna med 446 miljoner euro, dvs. med 2,0 procent från året innan. Inkomstskatternas andel av ökningen av skatteinkomsterna var 33 miljoner euro. Kommunernas andel av samfundsskattens avkastning ökade med 343 miljoner euro. Statsandelarna däremot minskade med 289 miljoner euro, dvs. 3,3 procent. Skattefinansieringen, som består av skatteinkomster och statsandelar, ökade med totalt 157 miljoner euro, dvs. 0,5 procent. Per invånare fick kommunerna 5 639 euro i skattefinansiering förra året. 1) Den ökade skattefinansieringen och det förstärkta verksamhetsbidraget bidrog till att årsbidraget ökade med 568 miljoner euro år 2017.

Enligt de preliminära uppgifterna för år 2017 var årsbidraget negativt i fyra kommuner, medan det året innan var negativt i 15 kommuner. Enligt sammanräknade bokslutsuppgifter täckte årsbidraget 149,0 procent av avskrivningarna. Nyckeltalet förbättrades från året innan, då årsbidraget täckte 127,9 procent av avskrivningarna.

År 2017 uppgick kommunernas nettoinvesteringar till 2,4 miljarder euro. Detta var en minskning från året innan med 54 miljoner euro, dvs. 2,2 procent. Kommunernas lånestock ökade med 31 miljoner euro jämfört med året innan och var sammanlagt 16,2 miljarder euro. Lånestocken var 0,2 procent större än föregående år. Lånen uppgick i kommunerna till 2 933 euro per invånare. 2) Kommunernas soliditet, som beskriver det egna kapitalet i förhållande till hela kapitalet, var 60,8 procent. Relationstalet ökade från året innan, då det var 59,9 procent.

Samkommunernas ekonomi

År 2017 var samkommunernas sammanräknade verksamhetskostnader enligt de preliminära bokslutsuppgifterna 13,6 miljarder euro och verksamhetsintäkter 14,4 miljarder euro. Jämfört med de faktiska boksluten året innan ökade verksamhetskostnaderna med 1,2 miljarder euro, dvs. med 9,2 procent. Verksamhetsintäkterna ökade med 1,1 miljarder euro, dvs. 8,4 procent från året innan.

Samkommunernas årsbidrag försvagades med 31 miljoner euro från året innan och var totalt 674 miljoner euro. Det var 4,3 procent mindre än året innan. Årsbidraget täckte totalt 110,6 procent av samkommunernas avskrivningar.

Nettoinvesteringarna ökade jämfört med förra årets nivå med 236 miljoner euro och uppgick totalt till 1,1 miljarder euro. Under år 2017 ökade samkommunernas lånestock till 3,5 miljarder euro, vilket innebär en total ökning med 9,1 procent jämfört med bokslutsuppgifterna året innan.

Kommunkoncernernas ekonomi

Kommunkoncernernas verksamhetsbidrag uppgick enligt de preliminära uppgifterna för år 2017 till totalt -26,0 miljarder euro. Det var 2,2 miljarder euro högre än kommunernas verksamhetsbidrag. Kommunkoncernernas sammanräknade årsbidrag förbättrades med 614 miljoner euro från året innan och var totalt 5,9 miljarder euro. Koncernernas årsbidrag var 2,6 miljarder euro högre än kommunernas. Årsbidraget var inte negativt i en enda kommunkoncern, medan årsbidraget året innan var negativt i fem kommunkoncerner.

Kommunkoncernernas nettoinvesteringar var totalt 5,8 miljarder euro, vilket var 186 miljoner euro mer än året innan. Koncernernas lånestock ökade med 896 miljarder euro och var totalt 34,7 miljarder euro. Lånestocken ökade med totalt 2,6 procent jämfört med året innan. Kommunkoncernernas lån per invånare uppgick till 6 296 euro. 3)

Statistiken omfattar uppgifter om 298 kommunkoncerner. 4)


1) Som befolkningsuppgift har man använt folkmängden i Finland 31.12.2017.
2) Som befolkningsuppgift har man använt folkmängden i Finland 31.12.2017.
3) Som befolkningsuppgift har man använt folkmängden i Finland 31.12.2017.
4) De koncernbokslutsuppgifter som saknas gäller kommunerna på Åland.

Källa: Preliminära uppgifter i statistiken över kommunekonomi 2017. Statistikcentralen.

Förfrågningar: Karen Asplund 029 551 3611, Jens Melfsen 029 551 2578, kommunekonomi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (236,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 1.6.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunekonomi [e-publikation].
ISSN=2343-4155. 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kta/2017/kta_2017_2018-06-01_tie_001_sv.html