Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 16.4.2019

Kuorma-autoilla kuljetettiin tavaroita vuonna 2018 hieman edellisvuotta vähemmän

Vuonna 2018 kuorma-autoilla kuljetettiin tavaroita koti- ja ulkomaan liikenteessä tonneina mitattuna yhteensä 2 prosenttia vähemmän kuin edeltävänä vuonna. Kuljetussuorite laski niin ikään 2 prosenttia. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta Tieliikenteen tavarankuljetukset -tilastosta.

Kotimaan liikenne

Kuorma-autoilla kuljetettiin tavaroita vuonna 2018 kotimaan liikenteessä yhteensä 271 miljoonaa tonnia, mikä oli lähes 3 prosenttia vähemmän kuin edeltävänä vuonna. Kuljetusmatkoja ajettiin yhteensä 1,9 miljardia kilometriä, mikä oli 4 prosenttia vähemmän kuin edeltävänä vuonna. Kuljetussuoritetta kertyi lähes 26 miljardia tonnikilometriä, mikä oli prosentin verran vähemmän kuin edeltävänä vuonna. Tonnikilometri kuvaa kuljetustyön määrää ja se lasketaan matkoittain tonneina ilmoitetun tavaran painon ja kilometreinä ilmoitetun kuljetusmatkan tulona.

Kuorma-autojen tavarankuljetukset kotimaan liikenteessä vuosittain

Kuorma-autojen tavarankuljetukset kotimaan liikenteessä vuosittain

Ammattimaisen eli luvanvaraisen liikenteen osuus oli kaikista kuljetettujen tavaroiden tonneista 88 prosenttia ja kuljetussuoritteesta 95 prosenttia. Luvanvaraisen liikenteen osuus kasvoi hieman molempien suoritteiden kohdalla vuoteen 2017 verrattuna.

Täysperävaunuyhdistelmien suoritteet lievässä laskussa

Kuorma-autotyypeittäin tarkasteltuna vuonna 2018 kuorma-autoilla ilman perävaunua ja puoliperävaunuyhdistelmillä kuljetettiin 3 ja 12 prosenttia enemmän tavaraa kuin edeltävänä vuonna. Kuljetussuorite taas kasvoi kuorma-autoilla ilman perävaunua 9 prosenttia ja puoliperävaunuyhdistelmillä 7 prosenttia. Täysperävaunuyhdistelmillä kuljetettu tavaramäärä puolestaan laski 8 prosenttia ja kuljetussuorite 4 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Täysperävaunuyhdistelmien käyttö tavarankuljetuksessa kasvoi vuosina 2014–2016. Kasvu tasaantui vuonna 2017 ja loiva laskusuunta jatkui vuonna 2018. Vuonna 2017 60 prosenttia tavarasta ja 77 prosenttia tonnikilometreistä kuljetettiin täysperävaunuyhdistelmillä, kun taas vuonna 2018 vastaavat osuudet olivat tonneissa 56 ja tonnikilometreissä 75 prosenttia.

Kuorma-autojen ilman perävaunua suhteellinen osuus tavarankuljetuksesta on laskenut huomattavasti 2010-luvulla. Viime vuosina lasku on kuitenkin taittunut ja kuljetetun tavaramäärän osuus on kasvanut kaksi prosenttiyksikköä sekä vuonna 2017 että 2018. Puoliperävaunuyhdistelmien käyttö suhteessa muihin ajoneuvotyyppeihin on pysynyt vuodesta 2011 lähtien suunnilleen samana.

Yli 68 tonnin yhdistelmillä kuljetettiin lähes neljännes koko vuoden tavaramäärästä

Vuonna 2018 kokonaispainoluokaltaan yli 68 tonnia painavat kuorma-autot kuljettivat 65 miljoonaa tonnia tavaraa, mikä oli 24 prosenttia koko kuljetetusta tavaramäärästä. Osuus on kasvanut tasaisesti vuoden 2013 lopulla voimaan tulleen ajoneuvoyhdistelmien massoja ja mittoja koskeneen käyttöasetuksen myötä.

Kun kuorma-autot ryhmitellään suurimman sallitun kokonaispainon mukaan enintään 54, yli 54–60, yli 60–68 ja yli 68 tonnia painaviin kuorma-autoihin, oli ryhmien osuudet kuljetetusta tavaramäärästä 44, 11, 21 ja 24 prosenttia ja kuljetussuoritteesta 26, 15, 34 ja 24 prosenttia vuonna 2018. Kokonaispainoluokkien osuudet kuljetetusta tavaramäärästä vuosina 2011–2018 on esitetty alla olevassa kuviossa.

Kokonaispainoluokkien osuudet kuljetetusta tavaramäärästä 2011–2018

Kokonaispainoluokkien osuudet kuljetetusta tavaramäärästä 2011–2018

Tavaralajeittain tarkasteltuna soraa ja muita maa-aineksia kuljetettiin teillä eniten vuonna 2018, yhteensä 97 miljoonaa tonnia, mikä oli reilun kolmanneksen kaikista tonneista. Kuljetussuoritetta kertyi eniten tukki-ja kuitupuuhun liittyvistä kuljetuksista eli 3 miljardia tonnikilometriä, 11 prosenttia kaikista tonnikilometreistä.

Keskimääräinen kuljetusmatka vuonna 2018 oli 81 kilometriä, mikä oli kuusi kilometriä enemmän kuin edeltävänä vuonna. Maa-aineskuljetusten keskimääräinen kuljetusmatka oli 20 kilometriä ja tukki- ja kuitupuukuljetusten 108 kilometriä. Tyhjien matkojen keskimääräinen kuljetusmatka oli 45 kilometriä, mikä oli samaa tasoa kuin edeltävinä vuosina.

Ulkomaan liikenne

Kuorma-autoilla kuljetettiin tavaroita vuonna 2018 ulkomaan liikenteessä yhteensä 3,6 miljoonaa tonnia, mikä oli reilun neljänneksen enemmän kuin edeltävänä vuonna. Ulkomaan liikenteen kuljetussuorite oli yhteensä 2,4 miljardia tonnikilometriä, mikä oli 49 prosenttia enemmän kuin edeltävänä vuonna.

On huomattava, että tieliikenteen tavarankuljetukset tilastossa seurataan aina tutkimukseen valitun vetoauton suorittamia kuljetuksia tutkimusjaksolla. Otokseen valitulla vetoautolla voi olla tutkimusjakson aikana useampia eri perävaunuja. Jos perävaunuja vedetään esimerkiksi satamaan, mistä ne jatkavat merikuljetuksena ilman vetoautoa, päättyy kuljetuksen seuranta tilastossa tähän.


Lähde: Tieliikenteen tavarankuljetukset 2018, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jukka Tuominen 029 551 3621, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (235,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 16.4.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tieliikenteen tavarankuljetukset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2995. 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kttav/2018/kttav_2018_2019-04-16_tie_001_fi.html