Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 28.4.2020

Kuorma-autoilla kuljetettiin tavaroita vuonna 2019 hieman edellisvuotta vähemmän

Vuonna 2019 kuorma-autoilla kuljetettiin tavaroita koti- ja ulkomaan liikenteessä tonneina mitattuna prosentin verran vähemmän kuin edeltävänä vuonna. Kuljetussuorite puolestaan kasvoi 2 prosenttia. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta Tieliikenteen tavarankuljetukset -tilastosta.

Kotimaan liikenne

Kuorma-autoilla kuljetettiin tavaroita vuonna 2019 kotimaan liikenteessä yhteensä 266 miljoonaa tonnia, mikä oli lähes 2 prosenttia vähemmän kuin edeltävänä vuonna. Kuljetusmatkoja ajettiin yhteensä 1,9 miljardia kilometriä, mikä oli samaa luokkaa kuin edeltävänä vuonna. Kuljetussuoritetta kertyi lähes 27 miljardia tonnikilometriä, mikä oli lähes 3 prosenttia enemmän kuin edeltävänä vuonna. Tonnikilometri kuvaa kuljetustyön määrää ja se lasketaan matkoittain tonneina ilmoitetun tavaran painon ja kilometreinä ilmoitetun kuljetusmatkan tulona.

Kuorma-autojen tavarankuljetukset kotimaan liikenteessä vuosittain

Kuorma-autojen tavarankuljetukset kotimaan liikenteessä vuosittain

Ammattimaisen eli luvanvaraisen liikenteen osuus oli kaikista kuljetettujen tavaroiden tonneista 85 prosenttia ja kuljetussuoritteesta 94 prosenttia. Luvanvaraisen liikenteen osuus laski hieman molempien suoritteiden kohdalla vuoteen 2018 verrattuna.

Täysperävaunuyhdistelmillä kuljetettu tavaramäärä lievässä laskussa

Kuorma-autotyypeittäin tarkasteltuna vuonna 2019 kuorma-autoilla ilman perävaunua kuljetettiin noin 7 prosenttia vähemmän tavaraa kuin edellisvuonna, kun taas puoliperävaunuyhdistelmillä kuljetettiin 7 prosenttia enemmän tavaraa kuin edeltävänä vuonna. Kuljetussuorite kasvoi kuorma-autoilla ilman perävaunua 14 prosenttia ja puoliperävaunuyhdistelmillä laski 2 prosenttia. Täysperävaunuyhdistelmillä kuljetettu tavaramäärä puolestaan laski prosentin verran ja kuljetussuorite kasvoi 3 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Täysperävaunuyhdistelmien käyttö tavarankuljetuksessa kasvoi vuosina 2014–2016. Kasvu tasaantui vuonna 2017 ja loiva laskusuunta jatkui vuonna 2018. Vuonna 2018 56 prosenttia tavarasta ja 75 prosenttia tonnikilometreistä kuljetettiin täysperävaunuyhdistelmillä, kun taas vuonna 2019 vastaavat osuudet olivat tonneissa 57 ja tonnikilometreissä 74 prosenttia.

Kuorma-autojen ilman perävaunua suhteellinen osuus tavarankuljetuksesta on laskenut huomattavasti 2010-luvulla. Vuonna 2018 kuljetetun tavaramäärän osuus kuitenkin kasvoi kaksi prosenttiyksikköä. 2019 osuus laski kahdella prosenttiyksiköllä takaisin vuoden 2017 tasoon. Puoliperävaunuyhdistelmien käyttö suhteessa muihin ajoneuvotyyppeihin on pysynyt vuodesta 2011 lähtien suunnilleen samana.

Yli 68 tonnin yhdistelmillä kuljetettiin yli neljännes koko vuoden tavaramäärästä

Vuonna 2019 kokonaispainoluokaltaan yli 68 tonnia painavat kuorma-autot kuljettivat 72 miljoonaa tonnia tavaraa, mikä oli 27 prosenttia koko kuljetetusta tavaramäärästä. Osuus on kasvanut tasaisesti vuoden 2013 lopulla voimaan tulleen ajoneuvoyhdistelmien massoja ja mittoja koskeneen käyttöasetuksen myötä.

Kun kuorma-autot ryhmitellään suurimman sallitun kokonaispainon mukaan enintään 54, yli 54–60, yli 60–68 ja yli 68 tonnia painaviin kuorma-autoihin, oli ryhmien osuudet kuljetetusta tavaramäärästä 45, 9, 19 ja 27 prosenttia ja kuljetussuoritteesta 27, 14, 30 ja 30 prosenttia vuonna 2019. Kokonaispainoluokkien osuudet kuljetetussuoritteesta vuosina 2011–2019 on esitetty alla olevassa kuviossa.

Kokonaispainoluokkien osuudet kuljetussuoritteesta 2011–2019

Kokonaispainoluokkien osuudet kuljetussuoritteesta 2011–2019

Tavaralajeittain tarkasteltuna soraa ja muita maa-aineksia kuljetettiin teillä eniten vuonna 2019, yhteensä 90 miljoonaa tonnia, mikä oli reilun kolmanneksen kaikista tonneista. Kuljetussuoritetta kertyi eniten tukki-ja kuitupuuhun liittyvistä kuljetuksista eli 3 miljardia tonnikilometriä, 13 prosenttia kaikista tonnikilometreistä.

Keskimääräinen kuljetusmatka vuonna 2019 oli 79 kilometriä, mikä oli kaksi kilometriä enemmän kuin edeltävänä vuonna. Maa-aineskuljetusten keskimääräinen kuljetusmatka oli 36 kilometriä ja tukki- ja kuitupuukuljetusten 98 kilometriä. Tyhjien matkojen keskimääräinen kuljetusmatka oli 45 kilometriä, mikä oli samaa tasoa kuin edeltävinä vuosina.

Ulkomaan liikenne

Kuorma-autoilla kuljetettiin tavaroita vuonna 2019 ulkomaan liikenteessä yhteensä 4,5 miljoonaa tonnia, mikä oli lähes neljänneksen enemmän kuin edeltävänä vuonna. Ulkomaan liikenteen kuljetussuorite oli yhteensä 2,1 miljardia tonnikilometriä, mikä oli 13 prosenttia vähemmän kuin edeltävänä vuonna.

On huomattava, että tieliikenteen tavarankuljetukset tilastossa seurataan aina tutkimukseen valitun vetoauton suorittamia kuljetuksia tutkimusjaksolla. Otokseen valitulla vetoautolla voi olla tutkimusjakson aikana useampia eri perävaunuja. Jos perävaunuja vedetään esimerkiksi satamaan, mistä ne jatkavat merikuljetuksena ilman vetoautoa, päättyy kuljetuksen seuranta tilastossa tähän.


Lähde: Tieliikenteen tavarankuljetukset 2019, Tilastokeskus

Lisätietoja: Sofia Pitkänen 029 551 3037, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (231,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 28.4.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tieliikenteen tavarankuljetukset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2995. 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kttav/2019/kttav_2019_2020-04-28_tie_001_fi.html