Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 24.9.2015

Kasvihuonekaasupäästöt kasvoivat energiahuollossa ja kuljetuksessa vuonna 2013

Suomalaisten tuottamat kasvihuonekaasupäästöt Suomessa ja ulkomailla olivat lähes 68 miljoonaa tonnia vuonna 2013. Kasvua edellisvuoteen oli 2,8 prosenttia. Energiahuollossa kivihiilen käyttö kasvoi yli kolmanneksen korvaten turpeen ja maakaasun käyttöä, minkä seurauksena toimialan kasvihuonekaasupäästöt kasvoivat 8 prosenttia. Vesi- ja ilmaliikenteessä suomalaisten ulkomailla käyttämän polttoaineen määrän kasvu lisäsi toimialan kasvihuonekaasupäästöjä noin 10 prosenttia. Energiahuollon osuus kasvihuonekaasupäästöistä oli suurin, 28 prosenttia, teollisuuden osuus oli 21, kuljetuksen ja varastoinnin 17 ja maatalouden 11 prosenttia. Kotitalouksien osuus kasvihuonekaasupäästöistä oli 9 prosenttia.

Kasvihuonepäästöt toimialoittain 2012 ja 2013, miljoonaa tonnia

Kasvihuonepäästöt toimialoittain 2012 ja 2013, miljoonaa tonnia

Bioperäisiä hiilidioksidipäästöjä suomalaiset tuottivat 37 miljoonaa tonnia, joka oli 2 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Bioperäisten polttoaineiden käytön lisääntyminen on kasvattanut niistä syntyviä hiilidioksidipäästöjä. Eniten päästöt kasvoivat määrältään metsäteollisuudessa, jossa syntyy hieman yli puolet kaikista bioperäisistä hiilidioksidipäästöistä. Voimakasta kasvu oli myös jätehuollossa jätteiden polton yleistyessä. Bioperäisiä hiilidioksidipäästöjä ei lueta kasvihuonekaasuiksi.

Muissa päästölajeissa merkittävimpiä muutoksia olivat rikki- ja typpidioksidipäästöjen kasvu vesi- ja ilmaliikenteessä. Vesiliikenteen rikkidioksidipäästöt kasvoivat 21500 tonnista 24000 tonniin, mikä vastaa kolmasosaa kaikista rikkidioksidipäästöistä. Vesi- ja ilmaliikenteen typpidioksidipäästöt kasvoivat 17 prosenttia noin 70000 tonniin, mikä oli kolmasosa kaikista typpidioksidipäästöistä.

Tilastokeskuksen ilmapäästöt toimialoittain -tilastossa tilastoidaan edellisten lisäksi hiukkaspäästöjä sekä muiden haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kuin metaanin (NMVOC) päästöjä.

Ilmapäästöt toimialaryhmittäin 2013, tonnia

  Kasvihuonekaasut (CO2–foss, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6) CO2–ekv. Bioperäinen hiilidioksidi (CO2-bio) Rikkidioksidi (SO2) Typpidioksidi (NO2) Hiilimonoksidi (CO) Ammoniakki (NH3)
A 01, 03 Maa-, kala- ja riistatalous 7 659 406 847 782 996 9 311 20 651 33 793
A 02 Metsätalous 323 219 3 871 1 1 125 6 779 4
B Kaivostoiminta ja louhinta 437 529 5927 142 2 516 1 841 0
C 10 - 12 Elintarviketeollisuus ym. 355 770 24 220 713 487 227 0
C 16, 17 Metsäteollisuus 3 228 489 19 576 099 5 112 1 9516 23 537 54
C 19, 20 Öljynjalostus ja kemikaalien valmistus 4 564 092 113 883 8 645 5 631 1 343 320
C 24, 25 Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus 4 804 190 2 094 4 251 3 716 1 471 83
C 13 - 15, 18, 21 - 23, 26 - 33 Muu teollisuus 1 560 547 83 429 1 285 3 331 355 176
D Energiahuolto 19 164 030 9 530 841 21 194 31 661 13 312 3
E Vesi- ja jätehuolto 2 381 070 345 300 50 1 149 1 005 509
F Rakentaminen 1 497 892 38 191 125 9 707 8 732 56
G Kauppa 820 546 30 646 89 389 791 8
H 49 Maaliikenne 4 745 907 29 7619 64 21 416 7 217 398
H 50 Vesiliikenne 3 318 586 15 1871 23 075 55 907 9 494 4
H 51 Ilmaliikenne 3 344 457 13 542 821 13 643 5 596 20
H 52, 53 Liikennettä palveleva toiminta, posti 103 632 14 424 43 398 599 4
L Kiinteistöalan toiminta 880 431 2 781 121 1 005 3 557 54 074 407
I - K, M - S Muut palvelut ja hallinto 1 804 623 166 562 416 5 681 27 420 135
Kotitaloudet 6 000 306 3 202 330 1037 17 571 175 513 1 136
YHTEENSÄ 66 994 720 37 229 751 69 066 206 711 359 956 37 109

Ilmapäästöt toimialoittain -tilasto lasketaan Euroopan unionin ympäristötilinpitoasetuksen mukaisesti. Tilastossa käytettävä toimialaluokitus ja -jako poikkeavat sektorijaosta, jota käytetään kasvihuonekaasujen raportoinnissa YK:n ilmastosopimukselle. Tilastossa ei oteta huomioon metsän tai muun kasvillisuuden sitomaa hiilidioksidin määrää.

Kasvihuonekaasujen inventaariosta ja kasvihuonekaasujen raportoinnista poiketen tilasto ilmapäästöistä toimialoittain sisältää myös suomalaisten päästöt maa-, vesi- ja ilmaliikenteestä ulkomailla. Toimialoittaisista ilmapäästöistä puolestaan vähennetään ulkomaalaisten Suomen alueella tuottamat liikenteen päästöt. Liikenteen määrittely vastaa kansantalouden tilinpidon menettelytapaa, jossa kotitalouksien liikenne on yksityistä kulutusta. Määrittelyeroista johtuen toimialoittaisten kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärä on suurempi kuin Kasvihuonekaasuinventaarion mukaisessa raportoinnissa YK:n ilmastosopimukselle.

Kasvihuonekaasupäästöjen laskenta on muuttunut uusien, kansainvälisesti sovittujen arviointi- ja raportointiohjeiden takia Kioton toisella velvoitekaudella (2013-2020). Suomen päästötaso vuodesta 1990 lähtien nousi 1-3 prosenttia vuodesta riippuen.


Lähde: Ilmapäästöt toimialoittain 2013, Tilastokeskus

Lisätietoja: Juuso Peltola 029 551 2330, Jukka Muukkonen 029 551 3224, ymparisto.energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (297,9 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 24.9.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ilmapäästöt toimialoittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-7589. 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tilma/2013/tilma_2013_2015-09-24_tie_001_fi.html