Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 26.9.2018

Energiahuollon ja kuljetuksen kasvihuonekaasupäästöt kasvoivat vuonna 2016

Suomalaisten tuottamat kasvihuonekaasupäästöt sekä muut kasvihuonekaasuihin kuulumattomat päästöt kasvoivat vuonna 2016. Suomalaisten tuottamat kasvihuonekaasupäästöt Suomessa ja ulkomailla olivat 62,7 miljoonaa tonnia, mikä oli 6,5 prosenttia enemmän edellisvuoteen verrattuna. Bioperäiset hiilidioksidipäästöt kasvoivat 2,9 prosenttia edellisvuodesta, ollen 39,8 miljoonaa tonnia vuonna 2016. Kasvua oli myös hiukkaspäästöissä, joiden määrä nousi 3,4 prosenttia 33,6 tuhanteen tonniin. Myös muut ilmapäästöt ammoniakki- ja rikkidioksidipäästöjä lukuun ottamatta kasvoivat viime vuodesta. Kasvihuonekaasupäästöissä kasvu oli suurinta kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla, missä päästöt kasvoivat 13,5 prosenttia edellisvuodesta. Myös energiahuollon päästöt kasvoivat 12,6 prosenttia viime vuoteen verrattuna.

Kasvihuonepäästöt toimialoittain 2015 ja 2016, miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvivalenttia

Kasvihuonepäästöt toimialoittain 2015 ja 2016, miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvivalenttia

Suurin syy kasvihuonekaasupäästöjen lisääntymiseen oli biopolttoaineiden osuuden lasku liikenteen polttoaineissa. Tämä näkyi erityisesti maaliikenteen toimialalla, jossa päästöt kasvoivat 20 prosenttia edellisvuotisesta sekä kotitalouksissa, jossa päästöt kasvoivat 5,1 prosenttia vuoteen 2015 verrattuna. Kotitalouksilla kasvua oli erityisesti asuntojen lämmityksestä syntyvissä päästöissä. Energiahuollossa päästöjen kasvu johtui pääosin kivihiilen polton lisääntymisestä.

Bioperäiset hiilidioksidipäästöt kasvoivat kotitalouksilla 5,6 prosenttia edellisvuotisesta, mikä johtui pääosin puun polton lisääntymisestä asuntojen lämmityksessä. Myös energiahuollossa bioperäisten polttoaineiden, kuten puun käyttö kasvoi, mikä kasvatti bioperäisiä hiilioksidipäästöjä 8,1 prosenttia edellisvuotisesta. Bioperäiset hiilidioksidipäästöt syntyvät biomassan polttamisesta.

Hiukkaspäästöissä kasvu oli suurinta kotitalouksissa, joissa päästöt kasvoivat 6,5 prosenttia edellisvuodesta. Kasvuun vaikutti erityisesti puun käytön lisääntyminen rakennusten lämmittämisessä. Myös energiahuollon hiukkaspäästöt kasvoivat 6,2 prosenttia edellisvuotisesta, mikä johtui kivihiilen ja puun polton lisääntymisestä.

Ilmapäästöt toimialaryhmittäin 2016, tonnia

  Kasvihuonekaasut (CO2-foss, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6) CO2-ekv. Bioperäinen hiilidioksidi (CO2-bio) Hiukkaset, < 10 m (PM 10) Hiilimonoksidi (CO) Ammoniakki (NH3)
Maa-, kala- ja riistatalous 7 812 406 681 561 3 633 17 015 28 151
Metsätalous 329 676 2 560 99 6 403 3
Kaivostoiminta ja louhinta 422 757 5 000 1 959 1 569 0
Elintarviketeollisuus 243 336 17 248 422 177 1
Metsäteollisuus 3 114 560 20 528 637 2 541 25 260 50
Öljynjalostus ja kemikaalien valmistus 3 909 147 165 146 623 1 074 298
Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus 3 728 983 2 822 514 1 676 115
Muu teollisuus 1 589 670 105 920 449 330 111
Energiahuolto 17 269 384 11 231 070 1 421 20 731 10
Vesi- ja jätehuolto 2 602 415 318 647 76 544 101
Rakentaminen 1 451 345 26 160 521 6 973 40
Kauppa 640 014 19 364 66 484 7
Maaliikenne 4 105 767 178 606 1 907 5 231 244
Vesiliikenne 2 983 481 182 829 945 9 557 4
Ilmaliikenne 3 111 750 13 649 281 5 173 18
Liikennettä palveleva toiminta, posti 107 645 17 590 370 505 2
Kiinteistöalan toiminta 88 018 19 365 31 414 3
Muut palvelut ja hallinto 2 175 644 155 576 1 743 22 062 83
Kotitaloudet 7 041 457 6 147 018 16 034 220 233 1 798
YHTEENSÄ 62 727 455 39 818 768 33 635 345 411 31 039

Ilmapäästöt toimialoittain -tilasto lasketaan Euroopan unionin ympäristötilinpitoasetuksen mukaisesti. Ympäristötilipidon tavoitteena on ympäristön ja talouden vuorovaikutuksen tilastollinen kuvaus, joka noudattaa pääosin kansantalouden tilinpidon peruskäsitteistöä ja luokituksia (EKT2010). Tilastossa käytettävä toimialaluokitus ja -jako poikkeavat sektorijaosta, jota käytetään kasvihuonekaasujen raportoinnissa YK:n ilmastosopimukselle. Tilastossa ei oteta huomioon metsän tai muun kasvillisuuden sitomaa hiilidioksidin määrää.

Kasvihuonekaasujen inventaariosta ja kasvihuonekaasujen raportoinnista poiketen tilasto ilmapäästöistä toimialoittain sisältää myös suomalaisten aiheuttamat päästöt maa-, vesi- ja ilmaliikenteestä ulkomailla. Toimialoittaisista ilmapäästöistä puolestaan vähennetään ulkomaalaisten Suomen alueella tuottamat liikenteen päästöt. Määrittelyeroista johtuen toimialoittaisten kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärä on suurempi kuin Kasvihuonekaasuinventaarion mukaisessa raportoinnissa YK:n ilmastosopimukselle.


Lähde: Ilmapäästöt toimialoittain 2016, Tilastokeskus

Lisätietoja: Juuso Peltola 029 551 2330, ymparistotilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (334,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 26.9.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ilmapäästöt toimialoittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-7589. 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tilma/2016/tilma_2016_2018-09-26_tie_001_fi.html