Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 8.10.2019

Energiahuollon ja maaliikenteen kasvihuonekaasupäästöt laskivat vuonna 2017

Suomalaisten tuottamat kasvihuonekaasupäästöt sekä muut kasvihuonekaasuihin kuulumattomat ilmapäästöt laskivat vuonna 2017. Kasvihuonekaasupäästöt Suomessa ja ulkomailla olivat 59 miljoonaa tonnia, mikä oli lähes 5 prosenttia vähemmän edellisvuoteen verrattuna. Lasku oli suurinta maaliikenteen toimialalla, missä päästöt laskivat 10 prosenttia vuoteen 2016 verrattuna. Bioperäiset hiilidioksidipäästöt puolestaan kasvoivat 5 prosenttia edellisvuodesta, ollen 40 miljoonaa tonnia. Myös muiden kuin kasvihuonekaasupäästöjen määrät laskivat. Eniten näistä vähenivät rikkidioksidipäästöt, lähes 11 prosenttia.

Kasvihuonepäästöt toimialoittain 2016 ja 2017, miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvivalenttia

Kasvihuonepäästöt toimialoittain 2016 ja 2017, miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvivalenttia

Suurin syy kasvihuonekaasupäästöjen vähentymiseen oli energiahuollon päästöjen väheneminen. Energiahuollon kasvihuonekaasupäästöt vähenivät 10 prosenttia edellisestä vuodesta. Myös kaikki kasvihuonekaasupäästöihin kuulumattomat ilmapäästöt laskivat energiahuollossa vuoteen 2016 verrattuna. Suurin muutos, 17 prosentin lasku, tapahtui rikkidioksidipäästöissä.

Energiahuollon vuosittaiset päästömäärät ovat vaihdelleet huomattavasti etenkin sähkön tuonnin ja fossiilisen lauhdesähkön tuotannon mukaan, joiden määrät puolestaan riippuvat vesivoiman saatavuudesta pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla.

Kasvihuonekaasupäästöjä vähensi myös biopolttoaineiden osuuden kasvu liikenteen polttoaineissa. Tämä näkyi erityisesti maaliikenteen toimialalla, jossa päästöt laskivat 10 prosenttia edellisvuotisesta sekä kotitalouksissa, jossa päästöt laskivat lähes 2 prosenttia vuoteen 2016 verrattuna.

Kotitalouksien asuntojen lämmityksestä syntyvät päästöt pysyivät lähes ennallaan edelliseen vuoteen verrattuna. Bioperäiset hiilidioksidipäästöt kasvoivat energiahuollossa lähes 3 prosenttia edellisvuotisesta, bioperäisten polttoaineiden käytön kasvun seurauksena. Bioperäiset hiilidioksidipäästöt syntyvät biomassan polttamisesta.

Ilmapäästöt toimialaryhmittäin 2017, tonnia

  Kasvihuonekaasut (CO2-foss, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6) CO2-ekv. Bioperäinen hiilidioksidi (CO2-bio) Hiukkaset, < 10 m (PM 10) Hiilimonoksidi (CO) Ammoniakki (NH3)
Maa-, kala- ja riistatalous 7 763 349 802 582 3 110 18 435 27 826
Metsätalous 363 185 5 501 107 6 846 4
Kaivostoiminta ja louhinta 441 488 381 1 162 1 477 0
Elintarviketeollisuus 221 383 30 783 421 230 2
Metsäteollisuus 2 920 957 19 624 767 2 477 26 180 48
Öljynjalostus ja kemikaalien valmistus 3 934 473 156 314 525 1 084 320
Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus 3 380 660 3 877 391 1 516 115
Muu teollisuus 1 686 567 107 597 239 326 195
Energiahuolto 15 265 769 11 771 117 1 256 20 886 12
Vesi- ja jätehuolto 2 457 050 324 265 82 472 102
Rakentaminen 1 200 141 52 217 538 6 290 41
Kauppa 502 034 9 519 28 161 3
Maaliikenne 3 819 231 520 055 3 294 3 673 396
Vesiliikenne 3 106 592 213 913 778 10 206 4
Ilmaliikenne 3 216 582 19 929 236 4 933 12
Liikennettä palveleva toiminta, posti 117 902 21 346 360 487 4
Kiinteistöalan toiminta 132 170 32 359 76 537 7
Muut palvelut ja hallinto 1 687 621 201 685 1 712 20 260 78
Kotitaloudet 6 750 034 6 345 160 12 833 207 161 1 897
YHTEENSÄ 58 967 188 40 243 367 29 625 331 160 31 066

Ilmapäästöt toimialoittain -tilasto lasketaan Euroopan unionin ympäristötilinpitoasetuksen mukaisesti. Ympäristötilipidon tavoitteena on ympäristön ja talouden vuorovaikutuksen tilastollinen kuvaus, joka noudattaa pääosin kansantalouden tilinpidon peruskäsitteistöä ja luokituksia (EKT2010). Tilastossa käytettävä toimialaluokitus ja -jako poikkeavat sektorijaosta, jota käytetään kasvihuonekaasujen raportoinnissa YK:n ilmastosopimukselle. Tilastossa ei oteta huomioon metsän tai muun kasvillisuuden sitomaa hiilidioksidin määrää.

Kasvihuonekaasujen inventaariosta ja kasvihuonekaasujen raportoinnista poiketen tilasto ilmapäästöistä toimialoittain sisältää myös suomalaisten aiheuttamat päästöt maa-, vesi- ja ilmaliikenteestä ulkomailla. Toimialoittaisista ilmapäästöistä puolestaan vähennetään ulkomaalaisten Suomen alueella tuottamat liikenteen päästöt. Määrittelyeroista johtuen toimialoittaisten kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärä on suurempi kuin Kasvihuonekaasuinventaarion mukaisessa raportoinnissa YK:n ilmastosopimukselle.


Lähde: Ilmapäästöt toimialoittain 2017, Tilastokeskus

Lisätietoja: Juuso Peltola 029 551 2330, Kai Skoglund 029 551 2675, ymparistotilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (346,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 8.10.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ilmapäästöt toimialoittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-7589. 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tilma/2017/tilma_2017_2019-10-08_tie_001_fi.html