Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Begrepp och definitioner

Medelfolkmängden

Medelfolkmängden för ett visst år är medeltalet av folkmängden under två på varandra följande år. Då ett relationstal beräknas för något fenomen under statistikåret relateras antalet fall av det aktuella fenomenet i allmänhet till medelfolkmängden för den befolkning eller befolkningsdel som utsetts för fenomenet. Dessa tal, som beskriver befolkningsmässiga fenomen anges i allmänhet i promille, vilket innebär att resultatet av den ovannämnda divisionen multipliceras med tusen.

Tobak

Med tobak avses njutningsmedel som är tillverkat av eller innehåller blad, stjälkar och stammar av tobaksväxter.

Tobaksaccis

Om tobaksaccis stadgas i lagen om tobaksaccis (1470/1994). Tobaksaccis påförs tobaksprodukter. Tobaksaccisen fastställs på basis av produktens detaljhandelspris enligt den skattskyldiges anmälan. För cigarretter, pip- och cigarrettobak samt finskuren tobak avsedd att rullas till cigarretter bestäms accisen dessutom som en accis per enhet.

Tobaksprodukt

Med tobaksprodukter avses produkter som helt eller delvis är tillverkade av tobak, genetiskt modifierad eller ej, och som är avsedd att rökas, snusas, sugas på eller tuggas.

Till tobaksprodukter räknas cigarretter, cigarrer och cigariller, pip- och cigarrettobak, finskuren tobak avsedd att rullas till cigarretter, tuggtobak, snus, cigarrettpapper samt andra produkter som innehåller tobak.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Tobaksstatistik [e-publikation].
Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tup/kas_sv.html