Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 30.3.2007

Överlåtelsevinsterna steg samtidigt som dividendinkomsternasjönk

År 2005 var privatpersonernas skattepliktiga inkomster 93,7 miljarder euro. Förvärvsinkomsterna utgjorde 87,9 miljarder och kapitalinkomsterna 5,7 miljarder euro av inkomsterna. Totalt fanns det 4 455 000 inkomsttagare, av vilka 4 264 000 fick förvärvsinkomster och 1 332 000 kapitalinkomster.

Av de skattepliktiga inkomsterna var andelen löneinkomster störst. Löneinkomsterna uppgick till 61,2 miljarder euro. Näst mest fick inkomsttagarna pensionsinkomster, 17,4 miljarder euro. Av övriga förvärvsinkomster fick inkomsttagarna 2,8 miljarder i arbetslöshetsdagpenning och andra arbetslöshetsskyddsförmåner, 968 miljoner i sjukförsäkringsdagpenning, 359 miljoner i hemvårdsstöd för barn och 453 miljoner euro i studiepenning. Lönerna ökade med 4,8 procent, pensionerna med 3,8 procent, hemvårdsstödet med 9 procent och sjukförsäkringsersättningarna med 5,3 procent jämfört med föregående år. Arbetslöshetsskyddsförmånerna och studiepenningarna minskade däremot, de förra med 1,9 procent och de senare med 1,7 procent.

Av kapitalinkomsterna uppgick de skattepliktiga dividenderna till 931 miljoner och andelskapitalsräntorna till 10 miljoner euro. Inkomsttagarna fick dividender på 2,4 miljoner euro brutto i form av kapitalinkomster och andelskapitalsräntor på 64 miljoner euro. I dividender som beskattas som förvärvsinkomster fick inkomsttagarna 675 miljoner brutto, varav 385 miljoner var skattepliktig inkomst.

Av bruttodividenderna härrörde 869 miljoner euro från börsnoterade bolag och 2,2 miljarder från onoterade bolag. Från utlandet fick inkomsttagarna dividender för 85 miljoner euro brutto, varav 47,9 miljoner euro var skattepliktig inkomst. De dividender som beskattats som kapitalinkomst minskade från året innan med 18 procent och de som beskattats som förvärvsinkomst med 22 procent, när man beaktat effekterna av omläggningen av dividendbeskattningen. Överlåtelsevinsterna ökade klart, med 28 procent till 3,2 miljarder euro. Inkomsttagarna fick 989 miljoner euro i hyresinkomster, dvs. 1,7 procent mer än året innan. Kapitalinkomsterna av skogsbruk steg med 1,6 procent till 259 miljoner euro.

Inkomsterna av jordbruk sjönk med 3,8 procent och uppgick till 1,0 miljarder euro. Inkomsterna av näringsverksamhet ökade däremot med 4,8 procent till 2,3 miljarder euro. Inkomster från sammanslutningar låg på föregående års nivå, de uppgick till 1,2 miljarder euro.

Inkomsttagarna betalde totalt 22,6 miljarder euro i direkta skatter och avgifter av skattenatur, dvs. 4,4 procent mer än året innan. Av dessa utgjorde statsskatten 8,4 miljarder, kommunalskatten 12,5 miljarder, kyrkoskatten 746 miljoner och sjukförsäkringsavgiften 1,0 miljarder euro. Förvärvsinkomstskatterna utgjorde 6,8 miljarder, kapitalinkomstskatterna 1,5 miljarder och förmögenhetsskatterna 81 miljoner euro.

Antal inkomsttagare, inkomster, tillgångar och skatter, 2005.

  Antal Mn euro
Inkomsttagare 4 454 962  
Inkomster som är skattepliktiga i statsbeskattningen 4 323 487 93 663,70
Inkomster som är skattepliktiga i statsbeskattning inkl. skattefria dividender och räntor 4 263 970 95 458,70
Förvärvsinkomster totalt 1 332 337 87 919,30
Löneinkomster totalt 2 686 976 61 185,00
Pensionsinkomster 1 371 802 17 384,90
Arbetslöshetsskyddsförmåner 591 088 2 787,90
Övriga socialskyddsförmåner 720 813 1 894,40
Övriga förvärvsinkomster 384 137 808,2
Inkomster av jordbruk 126 140 1 001,00
Inkomster av näringsverksamhet 128 695 2 285,10
Inkomster från sammanslutningar 128 869 1 169,30
Kapitalinkomster, totalt 1 332 337 5 744,40
Dividender, brutto 991 166 3 057,30
Dividender, skattepliktig andel 602 884 1 267,80
Räntor på andelskapital, brutto 1 296 524 63,8
Räntor på andelskapital, skattepliktig andel 6 163 10,5
Överlåtelsevinster 303 104 3 178,45
Hyresinkomster 239 029 989,1
Övriga kapitalinkomster 634 213 642,9
Beskattningsbara förvärvsinkomstert 4 190 090 80 776,40
Beskattningsbara kapitalinkomster 1 027 525 5 305,30
Inkomster som beskattas i kommunalbeskattningen 3 798 726 69 064,40
Skattepliktiga tillgångar 2 964 152 127 297,00
Skulder och förpliktelser 2 097 450 69 841,40
Statsskatter totalt 2 890 012 8 370,80
Inkomstskattens andel av förvärvsinkomstskatten 2 541 922 6 814,40
Inkomstskattens andel av kapitalinkomstskatten 974 948 1 460,00
Förmögenhetsskatt 27 615 81,3
Kommunalskatt 3 783 751 12 487,70
Kyrkoskatt 3 155 273 746,2
Sjukförsäkringsavgift 3 782 785 1 018,70
Skogsvårdsavgift 217 676 20,8
Skatter och avgifter av skattenatur totalt 3 918 110 22 644,20
Arbetstagarens arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringspremie 2 471 388 3 117,30

Källa: Inkomst- och förmögenhetsstatistik 2005. Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Matala (09) 1734 3422

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 30.3.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skattepliktiga inkomster [e-publikation].
2005. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvt/2005/tvt_2005_2007-03-30_tie_001_sv.html