Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Begrepp och definitioner

Inkomsttagare

Skattepliktiga inkomster -statistiken baseras på individen som statistisk enhet. Statistiken omfattar alla personer som erhållit skattepliktiga inkomster. Utomlands bosatta s.k. begränsat skattskyldiga inkomsttagare ingår i statistiken endast om de har annan inkomst än sådan som beskattas enligt källskattelagen.

Kommunalskatt

Kommunalskatt betalas på den i kommunalbeskattningen beskattningsbara inkomsten. Uttaxeringen av kommunalskatten sker enligt kommunens inkomstskatteprocent (skatteöre). Uttaxeringen av kyrkoskatten sker enligt det skatteöre som fastställts av den skattskyldiges församling.

Skattepliktiga inkomster

Skattepliktiga inkomster är med vissa undantag alla inkomster i pengar eller pengars värde. Till skattefria inkomster hör bl.a. vissa socialunderstöd, pensioner, dagpenningar och ersättningar, t.ex. barnbidrag, bostadsbidrag och utkomststöd. Källskattepliktiga ränteinkomster ingår inte i statistiken. Till skattefria inkomster hör också bl.a. stipendier som erhållits från offentliga samfund.

Fysiska personers och dödsbons skattepliktiga inkomster indelas i förvärvs- respektive kapitalinkomster. Den förteckning över kapitalinkomster som ingår i inkomstskattelagen är i princip uttömmande. Andra inkomster än kapitalinkomster är förvärvsinkomster. På kapitalinkomst betalas skatt till staten. På förvärvsinkomst fastställts förutom statlig inkomstskatt även kommunalskatt och sjukförsäkringsavgift.

Skattskyldighet

Allmänt skattskyldiga är personer och inhemska samfund som har varit bosatta i Finland under skatteåret. En person anses vara bosatt i Finland, om han har sitt stadigvarande bo och hemvist här eller om han vistas här över sex månader i följd, varvid tillfällig frånvaro inte anses medföra avbrott i vistelsen.

En person som inte är bosatt i Finland eller ett utländskt samfund är skattskyldig endast för sin inkomst från Finland (begränsad skattskyldighet). Uppbörden av begränsat skattskyldigas stats- och kommunalskatt verkställs enligt den s.k. källskattelagen i fråga om löne- och pensionsinkomster, räntor, dividender och royaltyer som erhållits från Finland. Uppbörden av skatt på begränsat skattskyldigas övriga inkomst sker däremot i enlighet med beskattningslagen.

På förvärvsinkomst betalas kommunalskatt till hemkommunen. Hemkommunen är den kommun där den skattskyldige var folkbokförd vid skatteårets ingång. För rörelseidkare och yrkesutövare fastställs näringsverksamhetens resultat i enlighet med näringsskattelagen. Skattepliktiga inkomster är med vissa undantag alla inkomster i pengar eller pengars värde som erhållits genom näringsverksamhet. Avdragbara inom näringsverksamhet är utgifter för inkomstens förvärvande och bibehållande samt därav härrörande förluster.

Gårdsbruksidkares beskattningsbara inkomst fastställs i enlighet med gårdsbruksskattelagen. Gårdsbruksinkomsten utgör den sammanlagda nettoinkomsten av jordbruk. Nettoinkomsten av jordbruk utgörs av skillnaden mellan de under skatteåret erhållna inkomsterna av jordbruk i pengar eller pengars värde och utgifterna för inkomstens förvärvande och bibehållande.

I samband med 1993 års skattereform ändrades beskattningen av inkomst från skogsbruk så att den grundar sig på faktiska inkomster och utgifter. Intäkter av skogsbruk beskattas som kapitalinkomst, med undantag för leveransarbete. Den tidigare arealbaserade skogsbeskattningen tillämpades parallellt med det nya systemet under övergångsperioden 1993-2005. I beskattningen för år 2006 slopades arealbeskattningen alltså slutlgiltigt.

Statens inkomstskatt

Inkomstskatt betalas till staten på förvärvsinkomst utgående från storleken på den beskattningsbara inkomsten. Inkomstskatten på förvärvsinkomst fastställs enligt en progressiv inkomstskatteskala. Inkomstskatten på kapitalinkomst fastställs enligt den relativa kapitalskattesatsen, som exempelvis åren 1993-1995 var 25 procent, åren 1996-1998 var 28 procent, från år 2000 var 29 procent och från år 2005 åter 28 procent. Förmögenhetsskatt uppbärs inte längre sedan år 2006.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skattepliktiga inkomster [e-publikation].
Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvt/kas_sv.html