Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Käsitteet ja määritelmät

Kunnallisvero

Kunnallisveroa maksetaan kunnallisverotuksessa verotettavan tulon perusteella kunnan veroäyrin hinnan (kuntien tuloveroprosentin) ja kirkollisveroa seurakunnan alueella määrätyn kirkollisveroäyrin hinnan mukaan.

Tulonsaaja

Veronalaiset tulot -tilastossa on tilastoyksikkönä yksityinen henkilö. Mukana ovat kaikki veronalaista tuloa saaneet henkilöt. Ulkomailla asuvat ns. rajoitetusti verovelvolliset tulonsaajat sisältyvät tilastoon silloin kun heillä on muita kuin lähdeverolain mukaan verotettuja tuloja.

Valtion tulovero

Tuloveroa maksetaan valtiolle ansiotulosta verotettavan tulon suuruuden perusteella. Tulovero ansiotulosta määräytyy progressiivisen tuloveroasteikon mukaan. Tulovero pääomatulosta määräytyy suhteellisen pääomaverokannan mukaan, joka esimerkiksi vuosina 1993 - 95 oli 25 prosenttia, vuosina 1996 - 1999 28 prosenttia, vuodesta 2000 lähtien 29 prosenttia ja vuodesta 2005 alkaen jälleen 28 prosenttia. Varallisuusveroa ei vuodesta lähtien 2006 enää peritä.

Veronalaiset tulot

Eräin poikkeuksin kaikki rahana tai rahanarvoisena etuutena saatu tulo on veronalaista. Veronalaisia eivät ole mm. eräät sosiaaliavustukset, eläkkeet, päivärahat ja korvaukset. Tällaisia ovat esimerkiksi lapsilisät, asumistuet ja toimeentulotuki. Tilastoon eivät sisälly lähdeveron alaiset korkotulot. Veronalaisia eivät myöskään ole mm. julkisyhteisöiltä saadut stipendit ja apurahat.

Luonnollisen henkilön ja kuolinpesän veronalaiset tulot jaetaan ansio- ja pääomatuloihin. Tuloverolaissa pääomatulot on lueteltu periaatteessa tyhjentävästi. Ansiotuloja ovat muut kuin pääomatulot. Pääomatuloista maksetaan vero ainoastaan valtiolle, ansiotulojen perusteella määräytyy valtion tuloveron ohella kunnallisvero sekä päiväraha ja sairaanhoitomaksu.

Verovelvollisuus

Yleinen verovelvollisuus koskee Suomessa verovuonna asuneita henkilöitä sekä kotimaisia yhteisöjä. Henkilön katsotaan asuneen Suomessa, jos hänellä

on täällä varsinainen asunto ja koti tai jos hän jatkuvasti oleskelee täällä yli kuuden kuukauden ajan, jolloin tilapäinen poissaolo ei estä pitämästä oleskelua jatkuvana.

Henkilö, joka ei verovuonna ole asunut Suomessa sekä ulkomainen yhteisö on velvollinen maksamaan veroa ainoastaan Suomesta saadusta tulosta (rajoitet-

tu verovelvollisuus). Rajoitetusti verovelvollisen valtion- ja kunnallisvero toimitetaan ns. lähdeverolain mukaan. Lähdeverotus koskee Suomesta saatuja palkka- ja eläketuloja sekä korkoja, osinkoja ja rojalteja. Sen sijaan muista rajoitetusti verovelvollisen tuloista määrätään vero verotuslain mukaisesti.

Ansiotulosta suoritetaan kunnallisveroa kotikunnalle. Kotikunta on se kunta, jossa verovelvollinen on ollut henkikirjoitettuna verovuoden alussa.

Liikkeen- ja ammatinharjoittajan elinkeinotoiminnan tulos määrätään elinkeinoverolain mukaan. Veronalaisia tuloja elinkeinotoiminnassa ovat periaatteessa kaikki rahana tai rahanarvoisena etuutena saadut tulot. Vähennyskelpoisia menoja taas ovat elinkeinotoiminnassa tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä johtuneet menot ja menetykset.

Maatalouden harjoittajan veronalainen tulo määräytyy maatilatalouden verolain perusteella. Maatalouden tuloilla tarkoitetaan maatalouden puhtaiden tulojen summaa. Maatalouden puhdas tulo saadaan kun rahana tai rahanarvoisena etuutena verovuonna saaduista tuloista vähennetään tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä aiheutuneet menot.

Vuoden 1993 verouudistuksen yhteydessä metsätaloudesta saadun tulon verotus muutettiin todellisiin tuloihin ja menoihin perustuvaksi. Metsän myyntituloa verotetaan pääomatulona hankintatyön arvoa lukuunottamatta. Aiemmin kaikkiin metsänomistajiin sovellettu pinta-alaperusteinen metsäverotus säilyi kuitenkin siirtymäkauden ajan rinnakkaisena verotusjärjestelmänä vuosina 1993 - 2005. Vuoden 2006 verotuksessa pinta-alaverotuksesta luovuttiin siis lopullisesti.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Veronalaiset tulot [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3843. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tvt/kas.html