Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 29.2.2008

Kapitalinkomsterna ökade mer än förvärvsinkomsterna

År 2006 var privatpersonernas skattepliktiga inkomster 99,6 miljarder euro, 6,3 procent mer än året innan. Förvärvsinkomsterna utgjorde 92,2 miljarder och kapitalinkomsterna 7,4 miljarder euro av inkomsterna. Kapitalinkomsterna ökade med 29 procent och förvärvsinkomsterna med 4,5 procent från året innan. Antalet inkomsttagare var 4 402 796, av vilka 4 343 521 fick förvärvsinkomster och 1 378 246 kapitalinkomster. Antalet inkomsttagare minskade med tre procent från året innan, med omkring 131 500 personer. Detta berodde på att förmögenhetsbeskattningen slopades: tidigare omfattade inkomsttagarna också de personer som enbart hade skattepliktig förmögenhet.

Av förvärdsinkomster ökade lönerna med 4,9 procent, pensionerna med 4,8 procent och sjukförsäkringsersättningarna med 5,3 procent från året innan Arbetslöshetsskyddsförmånerna, studiepenningen och hemvårdsstödet minskade däremot: arbetslöshetsskyddet med 5,3 procent, studiepenningen med 2,6 procent och hemvårdsstödet med 1,1 procent. De skattepliktiga förvärvsinkomstdividenderna minskade med 24 procent från året innan.

De dividender som beskattades som kapitalinkomst ökade med 6,2 procent. Totalt minskade de skattepliktiga dividendinkomsterna med 2,6 procent från året innan. Minskningen av dividendinkomster beror på minskningen av dividender från onoterade bolag: de minskade med en femtedel från året innan. Överlåtelsevinsterna ökade klart, med 28 procent. I hyresinkomster fick inkomsttagarna tre procent mer än året innan. Kapitalinkomsterna av skogsbruk steg rentav med 139 procent till 595 miljoner euro. Till en betydande del beror ökningen på att övergångstiden för den arealbaserade skogsbeskattningen gick ut.

Inkomsterna av lantbruket ökade med 8,3, inkomsterna av näringsverksamheten med 7,6 och inkomster från sammanslutningar ökade med 8,7 procent.

Inkomsttagarna betalade totalt 23,8 miljarder euro i direkta skatter och avgifter av skattenatur, dvs. 5,3 procent mer än året innan. Förvärvsinkomstskatterna minskade fem procent från året innan. Kapitalinkomstskatterna ökade 26,5 procent. Allt i allt minskade statsskatterna 0,4 procent. Kommunalskatten ökade 5,8 och kyrkoskatten 4,3 procent. Sjukfösäkringsavgift och dagpenningpremien betalades tillsammans 48 procent mer än sjukförsäkringsavgift, vilken de ersatte, men man måste ta hänsyn till, att man kan avdra dagpenningpremien från nettofövärdsinkomster.

Hushållsavrdagen ökade vidare sin popularitet: i år 2006 använde personer 243 000 avdragen, dvs. 11 procent mer än året innan. Kvantitativt ökade den från 139 miljoner till 165 miljoner euro. Mest utnyttjades den till underhålls- eller ombyggnadsarbete, 269 000 gånger, nästa ofta till hushållsarbete, 86 600 gånger och minst till omsorgs- och vårdarbete. 6 300 gånger. Samma person kan utnyttja avdragen flera gånger i samma år.

Mellanåriga och dess äldre använde avdragen mest, i arbetskaraktär var dock skillnader mellan årsklasserna. Mellanåriga använde avdragen mest till bostadens underhålls- eller ombyggnadsarbetet, över 65 -åriga däremot till omsorgs- och vårdarbetet. Båda kön använde avdragen ungefär lika ofta, kvinnorna emellertid utnyttjade avdragen mer till hushålls- och vårdarbetet, män till bostadens underhålls- eller ombyggnadsarbetet.

Användandet av avdraget blev offentligare när inkomstnivån steg: av dem som förtjänade minst 50 000 euro i år använde avdragen drygt 12 procent när av alla inkomsttagare fick avdragen 2,5 procent. Av de som förtjänade över 80 000 euro använde avdragen 30 procent. Regionvis använde inkomsttagarna i Nyland och Östra-Nyland avdragen något mer än andra, minst invånarna på Åland, i Lappland och i landkaperna i Österbotten.

Antal inkomsttagare, inkomster och skatter, 2006

  Antal Mn euro
Inkomsttagare 4 402 796  
Inkomster som är skattepliktiga i statsbeskattningen 4 402 796 99 596,0
Inkomster som är skattepliktiga i statsbeskattning inkl. skattefria dividender och räntor 4 402 796 101 202,0
Förvärvsinkomster totalt 4 343 521 92 191,0
Löneinkomster totalt 2 736 444 64 538,0
Pensionsinkomster 1 389 680 18 222,0
Arbetslöshetsskyddsförmåner 556 247 2 647,0
Övriga socialskyddsförmåner 718 819 1 936,0
Övriga förvärvsinkomster 255 084 766,0
Inkomster av jordbruk 123 955 1 084,0
Inkomster av näringsverksamhet 128 837 2 457,1
Inkomster från sammanslutningar 114 015 1 271,0
Kapitalinkomster, totalt 1 378 246 7 405,0
Dividender, brutto 969 218 2 827,0
Dividender, skattepliktig andel 578 460 2 827,0
Räntor på andelskapital, brutto 1 475 144 73,0
Räntor på andelskapital, skattepliktig andel 6 991 12,0
Överlåtelsevinster 343 138 4 078,0
Hyresinkomster 234 586 1 019,0
Övriga kapitalinkomster 732 097 1 198,0
Beskattningsbara förvärvsinkomstert 4 239 454 84 823,0
Beskattningsbara kapitalinkomster 998 632 6 722,0
Inkomster som beskattas i kommunalbeskattningen 3 834 415 72 952,0
Skulder och förpliktelser 2 088 786 73 180,0
Statsskatter totalt 2 832 994 8 334,0
Inkomstskattens andel av förvärvsinkomstskatten 2 460 322 6 474,0
Inkomstskattens andel av kapitalinkomstskatten 982 015 1 847,0
Kommunalskatt 3 811 797 1 847,0
Kyrkoskatt 3 153 328 778,0
Dagpenningspremien 2 937 720 527,0
Sjukförsäkringsavgift 3 810 726 978,0
Skogsvårdsavgift 216 022 20,0
Skatter och avgifter av skattenatur totalt 4 123 691 23 848,0
Arbetstagarens arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringspremie 2 499 446 3 125,0

Källa: Skattepliktiga inkomster 2006. Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Matala (09) 1734 3422

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 29.2.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skattepliktiga inkomster [e-publikation].
2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvt/2006/tvt_2006_2008-02-29_tie_001_sv.html