Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.5.2015

Det relativa arbetslöshetstalet för april 10,3 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i april 2015 till 280 000, vilket var 39 000 fler än för ett år sedan. Det relativa arbetslöshetstalet var 10,3 procent, medan det var 9,0 procent i april året innan. Antalet sysselsatta var 19 000 färre än i april året innan. Det fanns 14 000 personer färre utanför arbetskraften än året innan.

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 2005/04–2015/04, 15–74-åringar

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 2005/04–2015/04, 15–74-åringar

Antalet sysselsatta uppgick i april 2015 till 2 429 000 (felmarginal ±33 000), dvs. 19 000 färre än året innan. Antalet sysselsatta män var ungefär lika många och antalet sysselsatta kvinnor 21 000 färre jämfört med april 2014.

Det relativa sysselsättningstalet, dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i april 67,7 procent, dvs. 0,5 procentenheter lägre än ett år tidigare. Bland män var det relativa sysselsättningstalet oförändrat, dvs. 67,6 procent, och bland kvinnor minskade det med 1,1 procentenheter till 67,9 procent. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden för det relativa sysselsättningstalet var 68,1 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i april 2015 till 280 000 (felmarginal ±20 000), dvs. 39 000 fler än året innan. Av de arbetslösa var 155 000 män och 125 000 kvinnor. Antalet arbetslösa kvinnor och män ökade med 26 000 resp. 13 000 personer.

Det relativa arbetslöshetstalet var i april 10,3 procent, dvs. 1,4 procentenheter högre än året innan. Det relativa arbetslöshetstalet var 11,1 procent för män och 9,5 procent för kvinnor. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var 9,6 procent.

Antalet unga i åldern 15–24 år var i april totalt 646 000. Av dem var 233 000 sysselsatta och 93 000 arbetslösa. Arbetskraften av unga (sysselsatta och arbetslösa) uppgick således till 326 000. Det relativa arbetslöshetstalet för unga 15–24-åringar, dvs. andelen arbetslösa av arbetskraften, var i april 28,6 procent, dvs. 3,0 procentenheter högre än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga var 22,8 procent. Andelen unga arbetslösa i åldern 15-24 år av befolkningen i samma ålder var 14,4 procent.

Antalet personer utanför arbetskraften uppgick i april 2015 till 1 391 000, dvs. 14 000 färre än året innan. Av personerna utanför arbetskraften var 123 000 dolt arbetslösa , dvs. 7 000 fler än i april år 2014.

Förändringar i sysselsättningen 2014/04–2015/04 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Månad Förändring
2014/04 2015/04 2014/04 - 2015/04
1000 personer Procent, %
Befolkning totalt 4 094 4 099 0,1
Arbetskraft totalt 2 689 2 708 0,7
Sysselsatta 2 448 2 429 –0,8
– löntagare 2 093 2 053 –1,9
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 355 375 5,7
Arbetslösa 241 280 16,2
Ej i arbetskraften 1 405 1 391 –1,0
– Dolt arbetslösa 115 123 6,4
  Procent, % Procentenhet
Relativt sysselsättningstal,15–64-åringar 68,3 67,7 –0,5
Relativt arbetslöshetstal 9,0 10,3 1,4
Relativt arbetskraftstal 65,7 66,1 0,4
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av april 2015 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 339 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt bestämmelserna om arbetsförmedling. Detta var 31 000 fler än i april året innan.

Arbetslösheten ökade från april året innan inom alla NTM-centralers områden: mest i Nyland (15 %), Norra Savolax (14 %), Österbotten (12 %) och Södra Österbotten (12 %). I slutet av april var antalet heltidspermitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 28 000, vilket var 2 000 fler än för ett år sedan.

I slutet av april omfattade sådan service som räknas in i aktiveringsgraden totalt 129 000 personer, dvs. 1 000 färre än i april året innan. Servicen omfattade 4,8 procent av arbetskraften.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det 42 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år, dvs. 5 000 fler än i april året innan. I april anmäldes 44 000 nya lediga jobb till arbets- och näringsbyråerna, dvs. lika många som i april året innan.

Förändringar 2014/04–2015/04 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2014/04 2015/04 2014/04 - 2015/04
1000 personer Procent, %
Arbetslösa arbetssökande 1) 307 339 10,2
– arbetslösa längre än ett år 87 104 19,8
Inom arbetskraftspolitisk service, tot. 130 129 –0,5
– sysselsatta 38 33 –13,4
– i arbetskraftsutbildning, i träning 32 27 –13,3
– i arbetspraktik, i arbets- och utbildningsprövning 13 13 –0,8
– som alterneringsvikarie, i rehabiliterande arbetsverksamhet, frivilliga studier med arbetslöshetsförmån 47 55 18,0
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 43 44 0,6
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
1) Den lagändring som trädde i kraft i början av år 2013 samt ändringen i permitteringsförfarandet fr.o.m. 1.7. ökar antalet arbetslösa arbetssökande något.

Länkar: Lagändring 1.1.2013
Ändring i permitteringsförfarandet 1.7.2013

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen, tfn 029 504 8050, http://www.tem.fi/sysselsattningsoversikt.fi

Länkar

Databastabeller om arbetskraftsundersökningen

Den säsongrensade trenden

Information om uppgifternas exakthet och felmarginaler finns i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning

En jämförelse mellan Statistikcentralens och Arbets- och näringsministeriets arbetslöshetsstatistik

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://ec.europa.eu/eurostat

Undersökning om lediga arbetsplatser

De senaste uppgifterna om lediga jobb som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://ec.europa.eu/eurostat


Källa: Arbetskraftsundersökning 2015, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Joanna Viinikka 029 551 3796, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (436,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 27.5.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. april 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2015/04/tyti_2015_04_2015-05-27_tie_001_sv.html