Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 22.8.2017

Det relativa arbetslöshetstalet för juli 7,5 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i juli 2017 till 207 000, dvs. 6 000 färre än för ett år sedan. Det relativa arbetslöshetstalet var 7,5 procent, medan det var 7,8 procent i juli året innan. Antalet sysselsatta var 31 000 fler än i juli året innan. Det fanns 18 000 personer färre utanför arbetskraften än året innan.

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 2007/07–2017/07, 15–74-åringar

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 2007/07–2017/07, 15–74-åringar

Antalet sysselsatta uppgick i juli 2017 till 2 556 000 (felmarginal ±33 000), dvs. 31 000 fler än året innan. Antalet sysselsatta män var 42 000 fler och antalet sysselsatta kvinnor 10 000 färre än i juli 2016.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i juli 72,0 procent, medan det året innan var 71,1 procent. Det relativa sysselsättningstalet bland män steg med 2,2 procentenheter till 74,6 procent från juli året innan. Det relativa sysselsättningstalet för kvinnor sjönk med 0,5 procentenheter till 69,4 procent. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden för det relativa sysselsättningstalet var 69,3 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i juli 2017 till 207 000 (felmarginal ±18 000), dvs. 6 000 färre än året innan. Av de arbetslösa var 107 000 män och 100  000 kvinnor.

Det relativa arbetslöshetstalet var i juli 7,5 procent, dvs. 0,3 procentenheter lägre än året innan. Det relativa arbetslöshetstalet för män var 7,4 procent och för kvinnor 7,7 procent. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var 8,6 procent.

Antalet unga i åldern 15–24 år var i juli totalt 628 000. Av dem var 352 000 sysselsatta och 47 000 arbetslösa. Antalet unga som hör till arbetskraften, dvs. sysselsatta och arbetslösa, uppgick sålunda till 399 000. Det relativa arbetslöshetstalet för unga 15–24-åringar, dvs. andelen arbetslösa av arbetskraften, var i juli 11,7 procent, dvs. 2,6 procentenheter lägre än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga var 20,1 procent. Andelen unga arbetslösa i åldern 15–24 år av befolkningen i samma ålder var 7,4 procent.

Antalet personer utanför arbetskraften uppgick i juli 2017 till 1 352 000, dvs. 18 000 färre än året innan. Av personerna utanför arbetskraften var 132 000 dolt arbetslösa , dvs. 34 000 färre än i juli året innan.

Förändringar i sysselsättningen 2016/07–2017/07 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Månad Förändring
2016/07 2017/07 2016/07 - 2017/07
1000 personer Procent, %
Befolkning totalt 4 108 4 115 0,2
Arbetskraft totalt 2 738 2 763 0,9
Sysselsatta 2 525 2 556 1,2
– löntagare 2 178 2 240 2,8
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 347 316 –8,8
Arbetslösa 214 207 –2,9
Ej i arbetskraften 1 369 1 352 –1,3
– dolt arbetslösa 165 132 –20,4
  Procent, % Procentenhet
Relativt sysselsättningstal,15–64-åringar 71,1 72,0 0,9
Relativt arbetslöshetstal 7,8 7,5 –0,3
Relativt arbetskraftstal 66,7 67,2 –0,5
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av juli 2017 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 329 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt bestämmelserna om arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 49 000 lägre än i juli året innan.

Arbetslösheten sjönk i juli från motsvarande period året innan inom alla närings-, trafik- och miljöcentralers (NTM) områden; mest i Birkaland (–21 %), Mellersta Finland (–19 %) och i Kajanaland (–17 %). I slutet av juli var antalet heltidspermitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 14 000, vilket var 8 000 färre än för ett år sedan.

I slutet av juli omfattade sådan service som räknas in i aktiveringsgraden totalt 100 000 personer, dvs. lika många som i juli året innan. Servicen omfattade 3,6 procent av arbetskraften.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det 46 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år dvs. 9 000 färre än i juli året innan. I juli anmäldes 39 000 nya lediga jobb till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 3 000 fler än i juli året innan.

Förändringar 2016/07–2017/07 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2016/07 2017/07 2016/07 - 2017/07
1000 personer Procent, %
Arbetslösa arbetssökande 378 329 –13,0
– arbetslösa längre än ett år 127 106 –16,5
Inom arbetskraftspolitisk service, tot. 99 100 0,4
– sysselsatta 23 24 2,2
– i arbetskraftsutbildning, i träning 17 16 –9,4
– i arbets- och utbildningsprövning 8 8 –2,2
– som alterneringsvikarie, i rehabiliterande arbetsverksamhet, frivilliga studier med arbetslöshetsförmån 50 52 3,4
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 36 39 9,0
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen, tfn 029 504 8050, http://www.temtyollisyyskatsaus.fi

Länkar

Databastabeller om arbetskraftsundersökningen

Den säsongrensade trenden

Information om uppgifternas exakthet och felmarginaler finns i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning

En jämförelse mellan Statistikcentralens och Arbets- och näringsministeriets arbetslöshetsstatistik

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://ec.europa.eu/eurostat

Undersökning om lediga arbetsplatser

De senaste uppgifterna om lediga jobb som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://ec.europa.eu/eurostat


Källa: Arbetskraftsundersökning 2017, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (438,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 22.8.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juli 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/07/tyti_2017_07_2017-08-22_tie_001_sv.html