Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 21.11.2017

Det relativa arbetslöshetstalet för oktober 7,3 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i oktober 2017 till 197 000, dvs. 20 000 färre än för ett år sedan. Det relativa arbetslöshetstalet var 7,3 procent, medan det var 8,1 procent i oktober året innan. Antalet sysselsatta var 46 000 fler än i oktober året innan. Det fanns 18 000 personer färre utanför arbetskraften än året innan.

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 2007/10–2017/10, 15–74-åringar

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 2007/10–2017/10, 15–74-åringar

Antalet sysselsatta uppgick i oktober 2017 till 2 492 000 (felmarginal ±33 000), dvs. 46 000 fler än året innan. Antalet sysselsatta män var 16 000 fler och antalet sysselsatta kvinnor 30 000 fler än i oktober 2016.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i oktober 70,0 procent, medan det året innan var 68,4 procent. Det relativa sysselsättningstalet för män steg med 1,1 procentenheter till 71,2 procent från oktober året innan. Det relativa sysselsättningstalet för kvinnor steg med 2,2 procentenheter till 68,9 procent. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden för det relativa sysselsättningstalet var 69,7 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i oktober 2017 till 197 000 (felmarginal ±17 000), dvs. 20 000 färre än året innan. Av de arbetslösa var 104 000 män och 93 000 kvinnor.

Det relativa arbetslöshetstalet var i oktober 7,3 procent, dvs. 0,8 procentenheter lägre än året innan. Det relativa arbetslöshetstalet för män var 7,4 procent och för kvinnor 7,2 procent. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var 8,5 procent.

Antalet unga i åldern 15–24 år var i oktober totalt 625 000. Av dem var 237 000 sysselsatta och 33 000 arbetslösa. Antalet unga som hör till arbetskraften, dvs. sysselsatta och arbetslösa, uppgick sålunda till 270 000. Det relativa arbetslöshetstalet för unga 15–24-åringar, dvs. andelen arbetslösa av arbetskraften, var i oktober 12,3 procent, dvs. 4,8 procentenheter lägre än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga var 19,1 procent. Andelen unga arbetslösa i åldern 15–24 år av befolkningen i samma ålder var 5,3 procent.

Antalet personer utanför arbetskraften uppgick i oktober 2017 till 1 429 000, dvs. 18 000 färre än året innan. Av personerna utanför arbetskraften var 137 000 dolt arbetslösa , dvs. 31 000 färre än i oktober 2016.

Förändringar i sysselsättningen 2016/10–2017/10 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Månad Förändring
2016/10 2017/10 2016/10 - 2017/10
1000 personer Procent, %
Befolkning totalt 4 109 4 118 0,2
Arbetskraft totalt 2 663 2 689 1,0
Sysselsatta 2 446 2 492 1,9
– löntagare 2 103 2 180 3,6
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 343 312 –8,8
Arbetslösa 217 197 –9,2
Ej i arbetskraften 1 446 1 429 –1,2
– dolt arbetslösa 168 137 –18,7
  Procent, % Procentenhet
Relativt sysselsättningstal,15–64-åringar 68,4 70,0 1,6
Relativt arbetslöshetstal 8,1 7,3 –0,8
Relativt arbetskraftstal 64,8 65,3 0,5
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av oktober 2017 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 273 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt bestämmelserna om arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 56 000 färre än i oktober året innan.

Arbetslösheten sjönk i oktober från motsvarande period året innan inom alla närings-, trafik- och miljöcentralers (NTM) områden; mest i Satakunta (–28 %), Birkaland (–25 %) och i Mellersta Finland (–21 %). I slutet av oktober var antalet heltidspermitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 10 000, vilket var 10 000 färre än för ett år sedan.

I slutet av oktober omfattade sådan service som räknas in i aktiveringsgraden totalt 126 000 personer, dvs. 3 000 färre än i oktober året innan. Servicen omfattade 4,7 procent av arbetskraften.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det 32 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år. Antalet var 9 000 färre än i oktober året innan. I oktober anmäldes 48 000 nya lediga jobb till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 8 000 fler än i oktober året innan.

Förändringar 2016/10–2017/10 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2016/10 2017/10 2016/10 - 2017/10
1000 personer Procent, %
Arbetslösa arbetssökande 329 273 –17,2
– arbetslösa längre än ett år 123 95 –22,9
Inom arbetskraftspolitisk service, tot. 129 126 –2,5
– sysselsatta 23 24 3,6
– i arbetskraftsutbildning, i träning 27 22 –18,2
– i arbets- och utbildningsprövning 12 12 –6,5
– som alterneringsvikarie, i rehabiliterande arbetsverksamhet, frivilliga studier med arbetslöshetsförmån 66 68 2,5
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 40 48 19,2
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen, tfn 029 504 8050, http://www.temtyollisyyskatsaus.fi

Länkar

Databastabeller om arbetskraftsundersökningen

Den säsongrensade trenden

Information om uppgifternas exakthet och felmarginaler finns i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning

En jämförelse mellan Statistikcentralens och Arbets- och näringsministeriets arbetslöshetsstatistik

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://ec.europa.eu/eurostat

Undersökning om lediga arbetsplatser

De senaste uppgifterna om lediga jobb som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://ec.europa.eu/eurostat


Källa: Arbetskraftsundersökning 2017, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Henri Lukkarinen 029 551 3704, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (436,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 21.11.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. oktober 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/10/tyti_2017_10_2017-11-21_tie_001_sv.html