Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 25.8.2020

Antalet sysselsatta minskade och arbetslösheten ökade i juli

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta 50 000 färre i juli 2020 än året innan. Antalet arbetslösa var 47 000 fler än i juli år 2019. Trenden för det relativa sysselsättningstalet var 71,9 procent och trenden för det relativa arbetslöshetstalet 7,0 procent.

Relativt sysselsättningstal och trenden 2010/07–2020/07, 15–64-åringar

Relativt sysselsättningstal och trenden 2010/07–2020/07, 15–64-åringar

Sysselsättningen och arbetslösheten varierar rätt så mycket varje månad och förändringen jämfört med föregående månad berättar närmast om ett säsongsfenomen, inte om konjunkturutvecklingen. Därför jämförs de senaste statistikuppgifterna med motsvarande period året innan. Däremot är siffrorna i trendserien, som rensats för säsong- och slumpvariation, jämförbara sinsemellan och på så sätt är det lättare att i tidsseriens trend se fenomen som anknyter till långsiktig utveckling och konjunkturväxlingar.

Trenden förändras vanligen något när uppgifterna om följande månad tas med i tidsserien. Då man drar slutsatser är det skäl att beakta de senaste trendsiffrornas preliminära karaktär. Siffrorna i detta offentliggörande är icke-säsongrensade , om det inte separat anges att det är fråga om en trend. Läs mera om trenden här .

Trenden för det relativa sysselsättningstalet var 71,9 procent och trenden för det relativa arbetslöshetstalet 7,0 procent i juli.

Antalet sysselsatta uppgick i juli 2020 till 2 577 000 (felmarginal ±36 000), dvs. 50 000 färre än året innan. Antalet sysselsatta män var 34 000 färre och antalet sysselsatta kvinnor 16 000 färre än i juli 2019.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i juli 73,2 procent, medan det året innan var 74,5 procent. Det relativa sysselsättningstalet för män i åldern 15–64 år sjönk med 2,2 procentenheter till 73,7 procent från juli året innan och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor sjönk med 0,3 procentenheter till 72,8 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i juli 2020 till 216 000 (felmarginal ±21 000), dvs. 47 000 fler än året innan. Av de arbetslösa var 113 000 män och 102 000 kvinnor.

Det relativa arbetslöshetstalet var i juli 7,7 procent, då det året innan var 6,0 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för män steg med 1,9 procentenheter till 7,8 procent från juli året innan. Det relativa arbetslöshetstalet för kvinnor steg med 1,4 procentenheter till 7,6 procent.

Antalet unga i åldern 15–24 år var i juli totalt 607 000. Av dem var 316 000 sysselsatta och 60 000 arbetslösa. Antalet unga som hör till arbetskraften, dvs. sysselsatta och arbetslösa, uppgick sålunda till 376 000. Det relativa arbetslöshetstalet för unga 15–24-åringar, dvs. andelen arbetslösa av arbetskraften, var i juli 16,0 procent, dvs. 6,6 procentenheter högre än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga var 18,5 procent. Andelen unga arbetslösa i åldern 15–24 år av befolkningen i samma ålder var 9,9 procent.

Antalet personer utanför arbetskraften uppgick i juli 2020 till 1 343 000, dvs. 13 000 fler än året innan. Av personerna utanför arbetskraften var 133 000 dolt arbetslösa , dvs. 23 000 fler än i juli 2019.

Förändringar i sysselsättningen 2019/07 – 2020/07 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Månad Förändring
2019/07 2020/07 2019/07 - 2020/07
1000 personer Procent, %
Befolkning totalt 4 126 4 136 0,2
Arbetskraft totalt 2 796 2 793 –0,1
Sysselsatta 2 628 2 577 –1,9
– löntagare 2 284 2 248 –1,6
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 343 329 –4,0
Arbetslösa 169 216 27,9
Ej i arbetskraften 1 330 1 343 1,0
– dolt arbetslösa 110 133 21,4
  Procent, % Procentenhet
Relativt sysselsättningstal, 15–64-åringar 74,5 73,2 –1,3
Relativt arbetslöshetstal 6,0 7,7 1,7
Relativt arbetskraftstal 67,8 67,5 –0,2
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.


Uppgifter i Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av juli 2020 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 387 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt bestämmelserna om arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 119 000 fler än i juli året innan.

Arbetslösheten steg i juli från motsvarande period året innan inom alla närings-, trafik- och miljöcentralers (NTM) områden; mest i Nyland (62 %), Birkaland (51 %), Österbotten (51 %), Egentliga Finland (46 %) och i Södra Österbotten (38 %). Minst ökade antalet arbetslösa arbetssökande i Kajanaland (13 %), Södra Savolax (23 %) och i Norra Karelen (25 %). I slutet av juli var antalet heltidspermitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 82 000, vilket var 71 000 fler än för ett år sedan.

I slutet av juli omfattade sådan service som räknas in i aktiveringsgraden totalt 94 000 personer, dvs. 7 000 färre än i juli året innan. Servicen omfattade 3,4 procent av arbetskraften.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det 54 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år, dvs. 17 000 fler än i juli året innan. I juli anmäldes 46 000 nya lediga jobb till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 6 000 färre än i juli året innan.

Förändringar 2019/07–2020/07 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2019/07 2020/07 2019/07 - 2020/07
1000 personer Procent, %
Arbetslösa arbetssökande 269 387 44,1
– arbetslösa längre än ett år 65 78 19,4
Inom arbetskraftspolitisk service, tot. 101 94 –6,8
– sysselsatta 24 21 –12,0
– i arbetskraftsutbildning, i träning 17 20 19,2
– i arbets- och utbildningsprövning 7 5 –33,4
– som alterneringsvikarie, i rehabiliterande arbetsverksamhet, frivilliga studier med arbetslöshetsförmån 54 49 –9,1
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 53 46 –12,0
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen, tfn 029 504 8050, Sysselsättningsöversikt

Länkar

I arbetskraftsundersökningen har en ny klassificering av arbetsgivarsektorn tagits i bruk fr.o.m. 1.1.2020. Jämförelseuppgiften enligt arbetsgivarsektorns nya klassificering från år 2019 publiceras bara i tabellbilagorna för de månadsvisa och kvartalsvisa offentliggörandena.

Databastabeller om arbetskraftsundersökningen

Den säsongrensade trenden

Information om uppgifternas exakthet och felmarginaler finns i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning

En jämförelse mellan Statistikcentralens och Arbets- och näringsministeriets arbetslöshetsstatistik

Undersökning om lediga arbetsplatser

De senaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) samt
de senaste uppgifterna om lediga jobb som EU publicerar (på engelska) finns på
Eurostats webbplats http://ec.europa.eu/eurostat .


Källa: Arbetskraftsundersökning 2020, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ulla Hannula 029 551 2924, Joanna Viinikka 029 551 3796, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (437,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 25.8.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juli 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/07/tyti_2020_07_2020-08-25_tie_001_sv.html