Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringen av statistiken över kommunekonomin medför ändringar i uppgifterna om den offentliga sektorn

I januaripublikationen 2017 ändrades siffrorna för statistikåret 2015 när det gäller den offentliga sektorn mer än normalt. Förändringen beror på revideringen av det viktigaste källmaterialet för lokalförvaltningssektorn, statistiken över kommunekonomin. Revideringen förbättrar uppgifternas kvalitet, men medför ett avbrott i tidsserierna mellan åren 2014 och 2015. Uppgifterna mellan dessa år är inte nödvändigtvis jämförbara. Ändringen inverkar på summauppgifterna om lokalförvaltningen (sektor S1313) och den offentliga sektorn.

På grund av revideringen konsolideras lokalförvaltningssektorns interna köp av tjänster. Detta minskar sektorns köp av tjänster, dvs. insatsförbrukningen, och inkomster från försäljning av tjänster, dvs. marknadsproduktionen, lika mycket. På motsvarande sätt minskar detta den offentliga sektorns totala utgifter och inkomster. Effekten är ungefär 1,2 miljarder euro, dvs. omkring 0,6 procent i förhållande till bruttonationalprodukten.

Revideringen har ingen inverkan på nettoupplåningen, dvs. underskottet. På konsumtionsutgifterna har revideringen bara en liten inverkan, de är fortfarande jämförbara mellan olika år.

Indelningen av lokalförvaltningen efter näringsgren och uppgift ändrades, eftersom kommunernas uppgiftsklassificering reviderades. De största förändringarna gäller näringsgrenen hälsovårdstjänster. Inom hälsovårdstjänsterna faller interna köp bort och en del av verksamheten har överförts till andra näringsgrenar. Hälsovårdstjänsternas marknadsproduktion minskar med nästan 1,8 miljarder euro och insatsförbrukningen med nästan 1,5 miljarder euro.

Kommunernas och samkommunernas verksamhet, som tidigare klassificerats till näringsgrenen 82 ”kontorstjänster och andra företagstjänster” klassificeras fr.o.m. år 2015 till näringsgrenen 841_842 ”offentlig förvaltning”.

I näringsgrens- och uppgiftsstrukturen för löntagarersättningar, insatsförbrukning, marknadsproduktion och förslitning sker det vissa förändringar. Som helhet sett ökar förändringen icke-marknadsproduktionen gällande socialtjänster och minskar icke-marknadsproduktionen gällande den offentliga sektorn.

Förändringar när det gäller fördelningen av utgifter efter ändamål är stora i fråga om vissa uppgifter. De största förändringarna gäller hälsovård och allmän offentlig förvaltning. Också indelningen av utgifterna för socialskyddet på utgifter förknippade med sjukdom och funktionshinder samt ålderdom ändras.

I det reviderade uppgiftsinnehållet i statistiken över kommunekonomin finns dessutom noggrannare uppgifter om erhållna markarrenden, försäkringsersättningar och investeringar.


Senast uppdaterad 31.1.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, årsvis [e-publikation].
ISSN=1798-0615. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtp/vtp_2017-01-31_uut_002_sv.html