Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 28.10.2021

Ympäristönsuojeluinvestoinneissa merkittävä pudotus vuonna 2019

Suomen julkisen sektorin ympäristönsuojelumenot olivat noin 750 miljoonaa euroa vuonna 2019. Yritysten käyttämät ympäristönsuojelupalvelut ja -investoinnit olivat hieman yli 2 800 miljoonaa euroa. Kotitalouksien jäteveden ja jätteiden käsittelystä syntyvät ympäristönsuojelumenot olivat yli 900 miljoonaa euroa. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen Ympäristönsuojelumenot-tilastosta. Tilasto kattaa julkisen sektorin, kotitaloudet, kaivostoiminnan, teollisuuden sekä energia-, vesi- ja jätehuollon.

Kaivostoiminnan, teollisuuden ja energiahuollon ympäristönsuojelupalvelujen käyttö ja investoinnit kohteittain 2014–2019

Kaivostoiminnan, teollisuuden ja energiahuollon ympäristönsuojelupalvelujen käyttö ja investoinnit kohteittain 2014–2019

Ympäristönsuojelumenot jatkoivat laskuaan edeltävään vuoteen verrattuna. Vuonna 2019 kaivostoiminta, teollisuus ja energiahuolto käyttivät ympäristönsuojeluun yhteensä 564 miljoonaa euroa, joista investointeja oli 225 miljoonaa euroa. Ulkoilman- ja ilmastonsuojeluun kohdistettiin jälleen eniten menoja. Muut ympäristönsuojelumenot ovat vähentyneet huomattavasti vuodesta 2017 lähtien, mutta olivat vielä vuonna 2019 selvästi vuosia 2014–2016 suuremmat. Muut ympäristönsuojelumenot koostuvat suurelta osin maaperän ja pintavesien suojelusta sekä ympäristöä koskevasta tutkimus- ja kehittämistoiminnasta. Vuosittaista vaihtelua selittää osin ympäristövahingot, jotka ovat aiheuttaneet lisäkustannuksia mm. kaivosteollisuudessa.

Teollisuuden jätehuollon pieni osuus selittyy sillä, että yritykset ostavat jätehuollon ostopalveluna, jolloin menot kohdistuvat jätehuollon toimialalle. Jäte- ja jätevesihuollossa toimivat yritykset luetaan päätoimisten ympäristönsuojelupalveluiden tuottajien sektoriin. Toimialoista eniten ympäristönsuojelupalveluja käytettiin jätevesi- ja jätehuollossa, 1 952 miljoonalla eurolla, josta suurin osa kohdistui jätehuoltomenoihin. Toiseksi eniten ympäristönsuojelupalveluja käytettiin teollisuudessa, joka käytti niihin 250 miljoonaa euroa. Teollisuuden toimialoista suurin ympäristönsuojelupalveluiden käyttäjä oli metalliteollisuus.

Kaivostoiminnan, teollisuuden ja energiahuollon kokonaisinvestointien ja ympäristönsuojeluinvestointien kehitys Suomessa 2014–2019

Kaivostoiminnan, teollisuuden ja energiahuollon kokonaisinvestointien ja ympäristönsuojeluinvestointien kehitys Suomessa 2014–2019

Verrattaessa kaivostoiminnan, teollisuuden ja energiahuollon yhteenlaskettuja ympäristönsuojeluinvestointeja samojen toimialojen kokonaisinvestointeihin, molemmat kasvoivat vuosina 2014–2017. Kaivostoiminnan ympäristönsuojeluinvestoinnit kasvoivat huomattavasti vuosina 2016–2017 kasvaneiden ympäristövahinkojen kustannusten takia. Tästä johtuen yhteenlasketut ympäristönsuojeluinvestoinnit kasvoivat selvästi ja niiden muutos pysyi kokonaisinvestointien muutosta suurempana.

Vuodesta 2017 eteenpäin sekä ympäristönsuojelumenot että kokonaisinvestoinnit alkoivat laskea. Ympäristövahinkojen kustannukset vähenivät ja vuonna 2019 kaivostoiminnan ympäristönsuojelumenot olivat alle vuoden 2014 tason. Myös muiden toimialojen ympäristönsuojeluinvestoinnit laskivat, jonka takia yhteenlaskettu taso putosi merkittävästi vuonna 2019, ollen alhaisimmillaan tarkasteluajanjakson aikana.

Tilaston käsitteet ja määritelmät perustuvat EU:n ympäristötilinpitoasetukseen (N:o 691/2011 ja 538/2014) ja Eurostatin käsikirjoihin.


Lähde: Ympäristönsuojelumenot 2019, Tilastokeskus

Lisätietoja: Antti Hörkkö 029 551 3035, Nina Hiltunen 029 551 3089 , ymparistotilinpito@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja

Julkaisu pdf-muodossa (232,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 28.10.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ympäristönsuojelumenot [verkkojulkaisu].
ISSN=2489-6055. 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ympsm/2019/ympsm_2019_2021-10-28_tie_001_fi.html