Laatu

Tilastokeskuksen tiedonkeruun laadun perustekijät voidaan tiivistää seuraaviin osatekijöihin:

  • pitkä ja monipuolisen kokemus sosiaalitutkimuksessa sekä tutkimusten suunnittelussa ja toteutuksessa
  • koulutetut, vakinaiset ja korkean ammattietiikan omaavat haastattelijamme ovat luotettavan tiedon selkäranka
  • väestötietojärjestelmään perustuvat edustavat satunnaisotokset takaavat yleistettävyyden
  • otos- ja estimointiteoreettinen sekä mittaustekninen asiantuntemus on toimintamme ydinaluetta
  • modernit tietotekniset välineet ja tietokoneavusteinen tietojenkeruu varmistaa tietojen virheettömyyden
  • kiinteä kenttätyön ohjaus ja seuranta, tarvittaessa projektikohtainen koulutus on kiinteä osa laatutyötämme
  • kansalaisten luottamus Tilastokeskukseen tiedonkerääjänä luo edellytykset korkeille vastausosuuksille
  • monipuoliset välineet kadon hallintaan mm. rekisteritietoja hyväksikäyttäen ehkäisee virhetulkintoja
  • rekisteritiedot ja tilastolliset taustatiedot mahdollistavat monipuoliset tulosten oikeellisuuden vertailut
  • korkean ja ehdottoman tietosuojan rungon muodostavat lainsäädäntö ja eettiset toimintaohjeet