Företagsregistret

Statistikcentralen upprätthåller ett företagsregister. Företagsregistret innehåller uppgifter om

  • alla företag med FO-nummer vars uppgifter finns tillgängliga hos Skatteförvaltningen
  • enskilda näringsidkare
  • offentliga samfund och icke-vinstsyftande organisationer.

Utöver företagsregistret upprätthåller vi ett koncernregister och ett register över offentliga sammanslutningar. Läs mer om registren.

Våra tjänster

Utdrag ur registeruppgifter

Ur företagsregistret, koncernregistret och registret över offentliga samfund kan man köpa offentliga uppgifter, t.ex. adress- och näringsgrensuppgifter. Andra offentliga uppgifter är bl.a. FO-nummer, företagets namn, personalens och omsättningens storleksklass, tidpunkten för inledandet av verksamheten samt uppgift om importör/exportör.

Om ni upprätthåller egna register kan de uppdateras och kompletteras med uppgifter om t.ex. näringsgren samt uppgifter om personalens och omsättningens storleksklass. De uppgifter om företag och arbetsställe som ni skaffat kan enligt avtal uppdateras kontinuerligt. Uppgifterna kan uppdateras med överenskomna intervaller, dock högst en gång i månaden.

Vi förmedlar också uppgifter ur Sveriges statistikmyndighet SCB:s företagsregister.

Statistiska utredningar som kan beställs ur register och statistiskt material

Statistikcentralen producerar mångsidig avgiftsfri statistik och avgiftsfria tabeller över företag och deras arbetsställen. Om du behöver sådana statistikuppgifter som inte finns färdiga, kan vi sammanställa dem på beställning.

För de utredningar som beställs använder vi företagsregistret och andra register med uppgifter om företag. Vid granskningen kan vi också använda bokslutsuppgifter.

Utredningar kan göras t.ex. om företagsverksamhet efter område, näringsgren och storleksklass.

 

Letar du efter avgiftsfria företagsuppgifter?

Avgiftsfria statistiska uppgifter om företag finns på vår webbplats.

Med hjälp av Arbetsställeräknaren (på finska) kan du granska företagens regionala placering.